Ludassy Mária, Molnár Tamás, Maurras és a filozófiai kánon

F. Forsyth I 2013.07.29. 12:52

molnartamas.jpgMolnár Tamásról elnevezett kutatóközpontot hoznak létre a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A három éve halott, Amerikában élt magyar professzort ennek kapcsán a 168 órában értékeli le Ludassy Mária MTA-s filozófus (pontosabban: ELTE-s és MTA-doktor), aki maga is tagja volt annak a bizottságnak amely megakadályozta, hogy Molnár Tamás munkásságáról konferenciát rendezzenek az akadémián, így a konferenciának a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adott helyet.

Nem vagyok híve Molnár Tamás filozófiájának. Ez nem valamiféle undorból fakad, amit annyira ismerünk a hazai értelmiség világából, és amelynek érvei nagyjából e jelzőkben foglalhatók össze: feudális, reakciós, fasiszta. Azaz: „dolgok, amiket utálunk”. Egyszerűen azért nem vagyok híve Molnárnak, mert mások gondolkodása közelebb áll az enyémhez, jobban megragadja azt, ahogy szerintem a politika és a világ kinéz. Egyvalamiben viszont hajlamos voltam mindig is egyetérteni Molnárral, és most bizonyosodik be ezredszerre, hogy igaza volt: a liberalizmus-kritikájában. Molnár a liberalizmust zsarnoki ideológiának tekinti, amely hegemóniára törekszik. És valóban.

Aligha lehetne jobb példát találni erre, mint a legutóbbi interjút a 168 órában, amelyben Molnár érdemeiről-érdemtelenségéről értekeznek az interjúalannyal, Ludassy Máriával. Az ebben elmondottak iskolapéldái az intoleráns, gőgös liberalizmusnak/baloldaliságnak (ez esetben mindegy, melyikről beszélünk). Ez alapján össze is foglalhatjuk a mai liberális gondolkodás sarokpontjait.

1. A más véleményen lévők teljesítményének lebecsülése („NB-III-as eszmetörténész”). Aki nem a demokratikus, liberális, felvilágosult gondolkodás híve, annak teljesítménye sem lehet. Igaz, Molnár könyveit világszerte ismerik, az amerikai konzervatív gondolkodás elengedhetetlen alkotója, de mindez mellékes. (Hogy Molnár miért a Havi Magyar Fórumba írt, annak külön története van, amit nyilvánvalóan sokan ismernek. Továbbá az, hogy másutt – amely talán természetes otthonául szolgálhatott volna – nem kapott helyet, nem Molnárt minősíti, hanem a magyar jobboldali sajtó egyes figuráinak beszűkült gondolkodását.)

2.  A velünk egyet nem értő gondolkodók megbélyegzése: radikális, tekintélyelvű stb. Sőt: mivel Molnár olvasta Maurras-t, és Maurras antiszemita volt, Molnár is nyilvánvalóan antiszemita. További bizonyításig. A ballib értelmiség és a „reakciós, feudális, fasiszta” Molnár közti különbség könnyedén megragadható abban a mozzanatban, hogy Molnár katolikusként az újpogány Alain de Benoist-val is együttműködött. Szellemi nyitottságnak szokták nevezni ezt az ún. liberálisok, csak nem szeretik gyakorolni.

3. A szekuláris megváltás küldetéstudata: „a humán értelmiségnek morális kötelessége a világ emberibbé formálása.” S ha mégsem sikerül, akkor jön a „szabadságra kényszerítés”.

A Tanácsköztársaságban népbiztosi szerepet vállaló, tevékenyen lövető Lukács György felvetésére válaszul pedig átnyargalunk az erkölcsiről a teljesítmény-érvre, miszerint Lukács nemzetközileg elismert filozófus – szemben, ugye, Molnárral. Ez nyilvánvalóan semmissé teszi politikai szerepvállalását, ám Molnár azon bűnét, hogy Maurras-t olvasott, semmi sem teheti semmissé. A lényeg úgyis az, a felkentek társasága kiről mit mond ki. Ha Burke volt az igazi konzervatív (értsd: valójában liberális), de Maistre pedig a kontinentális fasiszta vérivászat szülőatyja, akkor jótékonyan elsiklunk Burke „Old Jewry”-re tett megjegyzései fölött – pedig valószínűleg ez jóval gyakoribb volt, mint de Maistre esetében, de számolgassa ezt a rettegde. (Kisszínes: de Maistre zsebéből még a vakolókanál is kilógott.)

Az, hogy valaki személyesen kedveli-e Molnár gondolkodását, teljesen lényegtelen abból a szempontból, van-e helye a magyar filozófiai kánonban. Van. A liberálisnak nevezett gondolkodás pedig legszívesebben ugyanazt tenné vele, mint Hamvas Bélával, csak a haladás segédhadai ehhez már kevésnek bizonyulnak. A „szabadságra kényszerítő” erők 1989 után összeomlottak. S hogy mennyire igaza volt Molnár Tamásnak a liberalizmus kapcsán, álljon itt egy idézet tőle:

„A liberalizmus… mindenütt jelenlévő ideológiává vált, minden újítást ellenző ortodoxia lett belőle: Alig két évszázaddal ezelőtt a liberalizmusnak még széles látókörű, bátor szellemű, nagy képzelőerővel megáldott bajnokai voltak; ma már csak képzeletszegény és gyáva bürokratái vannak, akik szorongva kémlelik a horizontot, hogy felfedezzék az eretnekséget… a feladat annak megindoklása, miért a status quo az egyedüli érvényes és elfogadható mostantól mindörökké.” (A liberális hegemónia, 102-3. o.)

Ennél jobban szinte képtelenség összefoglalni.

* * *

Arról pedig, hogy Ludassy hogyan magyarázza félre Molnárnak Charles Maurrashoz való viszonyát, álljon itt a Mezei Balázs válasza, amit a 168 órában közölt. (A választ korábban mandineres kommentként közöltük, mivel úgy is megjelent.)

Molnár és Maurras – Tévedések szomorújátéka

Ludassy Mária a 168 óra legutóbbi (a komment születése óta eggyel korábbi, 2013. július 18-i) számában kommentálta a Molnár Tamás Kutató Központ felállításának elmúlt hetekben megszületett kormányhatározatát. Állításaira a következőket kívánom válaszolni.

1. Molnár Tamás az Amerikai Egyesült Államokban az 1950-es évektől egyre jelentékenyebb intellektuális esszé mestere volt. Szoros kapcsolatban állt a korszak vezető alakjaival, sokakkal barátságot ápolt, s munkáit – amelyek száma 1500 fölött van – figyelem és elismerés fogadta. Molnár nyilván nem volt egy Chateaubriand vagy egy Toynbee; elsődlegesen éles látású esszéista volt. A magyar anyanyelvű, 1945 után amerikaivá lett alkotók között az ismertek és befolyásosak közé tartozott. Munkásságát ebben az összefüggésben kell látnunk, s ekként a tárgyszerű értékelés nem tagadhatja Molnár sajátos érdemeit.

2. 1992 után, amikor első könyve megjelent magyarul, Molnár rendkívül népszerű lett idehaza. Ezt kitüntetései, díjai bizonyítják, egyebek mellett a Széchenyi-díj is, amelyet Ludassy Mária is birtokol. Molnár az ELTE vendégprofesszoraként tanított egy évtizeden át; az MTA egyik fontos bizottságának tagja volt; ismert alakja egyes hazai értelmiségi köröknek, amelyek értékét tagadni nem érdemes. Molnár neve összeforrt a külföldre kényszerült magyar értelmiségi alakjával, akit idehaza 1990 előtt szóra sem méltattak. Bármiképpen vélekedjünk is Molnár Tamás munkásságáról, neve mára szimbólummá vált. Ezért érthető, hogy a kormány erről a személyről nevez el intézetet. Párhuzamként említem, hogy Jan Patocka, az antikommunista ellenállás neves gondolkodója nevével a Cseh Tudományos Akadémia már az 1990-es években intézetet állított fel, amely a mai napig sikeresen működik.

3. Ludassy Mária minden alapot nélkülöző vádja az, hogy Molnár Tamás „a fehér jakobinizmus” képviselője lett volna, aki olyan társadalmat akart, amelyből „ki kell vetni a zsidókat, liberálisokat, szabadkőműveseket, sőt a reformátusokat is mint az idegenség megtestesítőit.” A rosszindulatú félreértelmezés súlyos esetét látjuk az idézet alkalmazásában. A mondat ugyanis Molnár 1999-es, a Modern Age hasábjain megjelent cikkében Maurras felfogását írja le, s azzal nemhogy közösséget nem vállal, hanem „súlyos akadályként,” „összeesküvés-elméletként” jellemzi, ugyanakkor szimptomatikusnak tartja. Véleménye egybevág azzal, amit a magyar olvasók már 1996 óta olvashatnak Molnár Az értelmiség alkonya c. munkájában. E könyvben Molnár éppolyan kritikusan jellemzi Maurras-t, mint teszi ezt az angol nyelvű cikkben. Ezt a tárgyszerű ismertetést Molnár saját hitvallásaként elkönyvelni az a fajta hermeneutikai hiba, amelyet Molnár joggal tulajdonít a „borzalmas leegyszerűsítőknek”. Molnár állam- és társadalomfelfogása nem különbözött az amerikai konzervativizmus egyes befolyásos irányzataitól. Európai összevetésben Charles de Gaulle felfogásával rokon, amelyet Molnár a legértékesebbnek tartott. Ne felejtsük el, hogy Molnár az 1950-es években indult el pályáján, s nézeteit mindenkor az akkori miliőben, az amerikai konzervativizmus és az európai újjáépítés összefüggéseiben szükséges értékelnünk.

Molnárt a Gestapo 1944-ben Belgiumban letartóztatta és Dachauba internálta. Tanúja volt a láger utolsó időszakának, ami egész életén mély nyomot hagyott. Az USA illetékes hivatala éppen a dachaui fogságra való tekintettel tette lehetővé Molnár bevándorlását 1949-ben. Hogyan képzelheti bárki, aki kellően ismeri munkáit, hogy Molnár antiszemita érzelmeket táplálhatott volna? Tőle soha ilyen mondatot senki nem olvashatott, s aki egyes soraiban „fehér jakobinizmust” gyanít, azt csak súlyos félreértelmezés árán teheti. Számos zsidó származású és zsidó identitású tanítványa volt, akik Molnárban mesterüket tisztelték. Maurras-ról alkotott véleménye mindvégig azonos: keresztényellenes, nacionalista ideológiáját radikálisnak, a válságos Európa fejleményének tartja, és semmiképpen sem követendő, a legkevésbé sem követhető példának. Miként Nietzsche vagy Heidegger, Maurras is válságjelenség Molnár szerint, és bár a francia író gyökerei az utóbbiakétól eltérőek, politikai nézete – Heideggeréhez hasonlóan – ettől nem válik egy szemernyit sem elfogadhatóbbá.

4. Molnár soha, semmilyen körülmények között sem vádolható alaposan azzal, hogy a demokratikusan rendezett társadalom elleni „nyílt erőszakot” támogathatott volna – éppen ellenkezőleg, a jogrend védelmét kívánta szolgálni az anarchisztikus és kirekesztő erőkkel szemben. Aki ismeri munkáit és személyét, a fenti vádat nemcsak alaptalannak ítéli, hanem az efféle vád megfogalmazóját kell elfogultnak minősítenie. S ha az ilyen igaztalan állításból valaki arra következtet, hogy a jelen kormány „nyílt erőszak” alkalmazására készülne a „demokratikus társadalom ellen”, az kimeríti a komolytalanság kategóriáját. A leghatározottabban vissza kell utasítani a tények ilyen mértékű elferdítését és aktuális politikai célok érdekében való torzítását.

Molnár Tamás korunk egyik izgalmas gondolkodója, aki az angolszász konzervatív környezetben jelentékeny hatást ért el. Felfogásait ki-ki belátása szerint elvetheti vagy kedvelheti. Miután már jó két évtizede szabad társadalomban élünk, lehetséges értelmes, tárgyszerű, nem kirekesztő diszkussziót folytatni a régi konzervativizmus mai elfogadhatóságáról, amivel kapcsolatban Molnárnak élete második felében egyébként komoly fenntartásai voltak. Ám nem vádolhatjuk Molnár Tamást, a Széchenyi- és Stephanus-díjas író-gondolkodót olyan obskúrus felfogásokkal, amilyeneket ő soha nem képviselt. Ludassy Mária egy évtizeden keresztül, amíg Molnár Tamás az ELTE vendégprofesszoraként tanított, tisztázhatta volna kollégájával a felmerült gyanúit; ha akkor nem volt indíttatása aggodalmait felvetni, visszás benyomást kelt az utólagos, élesen túlzó vélekedés erről a személyről, aki oly alkotók tiszteletét és barátságát bírhatta, mint John Lukacs, Eric Voegelin vagy Albert Camus.

Kövesd a Konzervatóriumot a Facebookon is!


A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr475431911

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Ludassy Mária, Molnár Tamás, Maurras és a filozófiai kánon 2013.07.30. 08:39:02

Molnár katolikusként az újpogány Alain de Benoist-val is együttműködött. Szellemi nyitottságnak szokták nevezni ezt az ún. liberálisok, csak nem szeretik gyakorolni.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Wintermoots (törölt) 2013.07.29. 13:38:04

honnan tudjuk, hogy john lukacs barátja volt molnarnak?
ezt komolyan kérdezem.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2013.07.29. 14:22:36

"Aligha lehetne jobb példát találni erre, mint a legutóbbi interjút a 168 órában, amelyben Molnár érdemeiről-érdemtelenségéről értekeznek az interjúalannyal, Ludassy Máriával. Az ebben elmondottak iskolapéldái az intoleráns, gőgös liberalizmusnak/baloldaliságnak (ez esetben mindegy, melyikről beszélünk). Ez alapján össze is foglalhatjuk a mai liberális gondolkodás sarokpontjait."

Jól látom, hogy egy 168 óra-interjú alapján sikerült megállapítania szerzőnek "a mai liberális gondolkodás sarokpontjait"? Tényleg fölösleges a filozófia meg az eszmetörténet: elegendő indulattal telve újságot olvasni, ugyanaz megvan gyorsabban :-)

A 2. és a 3. mondat kategóriáinak viszonya is figyelemreméltó; egyszer egyenlőségjelet tesz a liberalizmus és a baloldaliság közé, másszor az először "az intoleráns, gőgös ~" kategóriára vonatkozó attribútumokat terjeszti ki a lehető legtágabb kategóriára. Ez silány.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.07.29. 14:36:34

Ludassy Mária nem "MTA-s", hanem az ELTE professzora. Talán "az MTA doktora" címet érthette félre a szerző. Az viszont nem intézményi affiliációt jelent, hanem nagydoktorit, vagyis egy cím. Értelmiségi rendszerváltást, mi? :)

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2013.07.29. 15:50:20

@Holger Hartland: pontosítva a szövegben, de ez tök lényegtelen, mellékes, a témához tudsz vmit hozzászólni, vagy csak mellékes izéken tudsz rugózni? Értelmesség nem a todományos intézményrendszer finomságainak ismeretén múlik. Értelmiségiek meg deklaráltan nem vagyunk. :)

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2013.07.29. 15:53:33

@Wintermoots: esetükben inkább a tiszteletet lehetne emlegetni.
"És mi a helyzet az amerikai jobboldalba betagozódó olyan emberekkel, mint például Molnár Tamás?

Molnár Tamást jól ismertem, intelligens ember volt. Molnár Amerikában kötött ki, de Franciaországban tanult, egész műveltsége francia volt. Nem érdekelte az angolszász világ."

mandiner.hu/cikk/20130612_john_lukacs_interju_a_polgari_kor_vegen_vagyunk

Vidéki 2013.07.29. 16:27:39

A három éve halott, Amerikában élő magyar professzort a 168 órában értékeli le Ludassy Mária MTA-s filozófus.

Elképesztő, hogy ilyen alakok, mint Ludassy Mária filozófusnak nevezhetik magukat,

akikben nincsen meg a valóság tisztelete,

teóriáikat nem korrigálják, ha azok ellentétben állnak a valósággal,

hanem úgy viselkednek, mint a középkori boszorkányüldöző inkvizitorok, akik hittek a Sátánban és önkényes érveléssel máglyára juttattak ártatlan embereket,

miközben saját magukat ájtatosan az Isten alázatos szolgái szerepében tüntették fel.

Ludassy Mária érvelése,amikor például antiszemitizmussal vádolja Molnárt, semmivel sem megalapozottabb, mint az inkvizitorok érvelése volt egykor, akiknek mégis sikerült máglyára küldeni az állítólagos boszorkányokat:

„Molnárt a Gestapo 1944-ben Belgiumban letartóztatta és Dachauba internálta. Tanúja volt a láger utolsó időszakának, ami egész életén mély nyomot hagyott.

Molnár soha, semmilyen körülmények között sem vádolható alaposan azzal, hogy a demokratikusan rendezett társadalom elleni „nyílt erőszakot” támogathatott volna – éppen ellenkezőleg, a jogrend védelmét kívánta szolgálni az anarchisztikus és kirekesztő erőkkel szemben.

Ludassy Mária minden alapot nélkülöző vádja az, hogy Molnár Tamás „a fehér jakobinizmus” képviselője lett volna, aki olyan társadalmat akart, amelyből „ki kell vetni a zsidókat, liberálisokat, szabadkőműveseket, sőt a reformátusokat is mint az idegenség megtestesítőit.”

A rosszindulatú félreértelmezés súlyos esetét látjuk az idézet alkalmazásában”

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.07.29. 16:43:33

@dobray: Elrontasz valamit, és utána neked áll feljebb, ez a konzi tempó? Azért ha legközelebb a fociról írsz, akkor a Messi-lövést ne keverd a távoli lövéssel, mert ez nagyjából az a szint. Ha valaki filozófust ekéz, a keretek ismerete alól az sem mentesíti, ha a Navracsics-minisztérium által támogatott buta, de éhes ifjak blogjára ír.

Érdemben:

A ballib-arroganciát nem kell bemutatnod, ismerem. De valahogy most, amikor őket nyírják ki, nem ezt érzem a legnagyobb problémának. Hogy Ludassy minimum felületes volt Maurras-ügyben, arról a múlt héten írtam is:
hartland.blog.hu/2013/07/24/az_ertelmisegi_rendszervaltas_kerdesehez

Kicsit hosszú és kicsit elkésett poszt (a Ludassy-interjúhoz képest is, meg amúgy is vagy 4 évvel:)). Azok a sunyi kis utalások is érdekesek, amivel a jobbosok a libiket meg a bolsikat akarják összemosni - van közük egymáshoz, de nem több, mint a gazdáitoknak a bolsikhoz.

Wintermoots (törölt) 2013.07.29. 17:46:34

@dobray:

köszönöm. ezt az interjút nem ismertem, alig több mint egy hónapos. azelőtt azt gondolom, lukacs soha, semmilyen szövegében sem említette molnart és viszont, barátok aligha voltak, bár olvasták egymást és lehet hogy találkoztak is életükben.

Wintermoots (törölt) 2013.07.29. 17:50:46

(azon meg kár megsértődni, hogy valaki elképed olyanokon, hogy mta-s filozófus. ennek egyszerűen nincs értelme. még ha a fil. kutint. alkalmazottja lenne, akkor is jobban hangzana hogy mta-filozófus, s nélkül, de így, egyszerűen nevetséges és értelmetlen)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.07.29. 18:11:35

@dobray:

Te biztos meg tudod mondani, hogy hová lett az a bugyuta posztocska, amely tegnap még olvasható volt, itt, a Konzervatóriumon és a magyarság nyugatos elkötelezettségéről szólt. Megkérdezhetem, hová lett?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.07.29. 18:13:24

@Holger Hartland:

"A ballib-arroganciát nem kell bemutatnod, ismerem. De valahogy most, amikor őket nyírják ki, nem ezt érzem a legnagyobb problémának." --- írja.

Tudna nekem egy konkrét esetet írni, amikor "ballibet" nyírtak ki?

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.07.29. 18:15:15

@dobray: @bbjnick: Eltűnt egy poszt? Én is kérem! Meg akkor azt a régit is, amiben arról volt szó, hogy nem engedték a Molnár Tamás-konferenciát. A Ludassy-interjú kapcsán kerestem rá, de csak a hűlt helye van:
konzervatorium.blog.hu/2009/03/02/az_mta_reakcioja
Mi lett vele? Miért tűnt el?

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.07.29. 18:20:10

@bbjnick: Az egész "filozófus-ügy" erről szólt. Aztán leépítések az MTA Filozófiai Intézetben, de kinyírták a Köznevelés folyóirat régi csapatát is, meg a drogstratégiai embereket (az ő jelentésüket a minisztérium még meg is hamisította). Kirúgták a rendőrtisztiről (most NKE) Krémer Ferencet.

Nero Bianco 2013.07.29. 18:33:21

A Ludassy interjú a 168 órában jelent meg, nem a Filozófiai Szemlében.
A cikk alapértelmezésben az átlagolvasónak szólt, a nekik megfelelő leegyszerüsítéssel.
Erről kritikai posztot írni, amelyik pont ugyanazokat a leegyszerüsítéseket használja, csak közben filozofálni is akar, az kimondottan vicces.

A 168 órás cikk karakteresen fogalmaz meg egy mai -inkább baloldali mint liberális- véleményt.
Jónapot.
Pont annyira legitim mint bármelyik másik.
És fényévekkel van előrébb a kormányzati kommunikációnál.
Ez ugyanis nem filozófiai cikk volt, hanem napi politikai.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.07.29. 20:07:04

"Az egész "filozófus-ügy" erről szólt. Aztán leépítések az MTA Filozófiai Intézetben..." --- írja.

"Amikor mindenki tudja, amiről szemtanú számolt be, hogy Bacsó Béla azzal a kéréssel ment el Magyar Bálinthoz, hogy most már igazán sok pénz kell nekünk, s találjátok ki, hogyan. Kitalálták, Elek úr! Kitalálták, a pénzt kiosztották, elfelejtették a közvéleményt erről tájékoztatni, majd a rendőrségi feljelentés időszakában be voltak fosva, a saját szememmel láttam a verejtékező Borbély Gábort: Most mit tegyek, hogyan oldjam ezt meg? Ő kérdezte, mert pontosan tudta, hogy mennyi vaj olvad a fején. Az már a mai Hatalom óvatoskodása, hogy ezt az ügyet nem forszírozta tovább, de ha megtette volna, menekülő balböbék rajai borították volna be felhőként ezt az antidemokratikus eget..."

konzervativok.blogspot.hu/2013/07/mentett-komment.html

"...de kinyírták a Köznevelés folyóirat régi csapatát is, meg a drogstratégiai embereket (az ő jelentésüket a minisztérium még meg is hamisította)..." --- írja.

Kérdezze meg a máltais Vecseit, hogy hogyan zajlott a szakpolitika a szoclib irányítás alatt, mindjárt nem fog lefagyni azon, ami ma zajlik. Ez nem jelenti azt, hogy most nagy f*szaság van, de azt igen, hogy semmi rendkívüli nem történik.

"Kirúgták a rendőrtisztiről (most NKE) Krémer Ferencet." --- írja.

Felborigatták, szétdúrták az egész felsőoktatást. Tudja, hány ember veszítette el a státuszát (pártállástól függetlenül)? Sok.

Ha magának ez "kinyírás", ami most folyik, akkor maga még nem látott kinyírást. Ajánlom figyelmébe a smittügyet: no, az egy klasszikus kinyírás.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.07.29. 20:13:37

@Nero Bianco:

Halandzsázunk, halandzsázunk?

Ha Ludassy "egyszerűsít", az rendjén van, de ha a rá reagálók "egyszerűsítenek", az már semmiképp sem?!:-)

Alfőmérnök 2013.07.29. 20:44:31

@bbjnick: Ostoba szarjankó vagy te is.
Először is ne hasonlítsd a smittügyet ehhez: Ő ugyanis azt kapta, amit megérdemelt (és nem mellesleg lett egy jobb közt elnökünk). Ne süllyeszd le Molnárt Schmitt szintjére.
Másrészt Molnár lejáratásában ugyanúgy részt vesznek a mandineresek meg a konzervatóriumosok is, mint Ludassy. Előbbiek azzal, hogy szar posztokat írnak róla, utóbbi azzal, hogy részinformációkat közöl és csúsztat. Mondjuk ez egy Lukács-ovis vitigli liberálsitól egy keménykalapos konzervvel szemben nem olyan meglepő. És egy 168óra interjú semmilyen szempontból nem mérvadó. Ha viszont igaz az, hogy Ludassynak szerepe volt abban, hogy nem rendezhettek Molnárról konferenciát, az tényleg féregség volt a részéről. De ez csak pletyka. Ahogy az is pletyka, amit tewton idéz. Egy szemtanú beszámolója nem bizonyító értékű. (Azt egyébként tewton is tudja, hogy Borbély és Steiger szakmailag teljesen rendben vannak. Csak már ő is lesüllyedt a jósdás hiénák szintjére, ezért akár részt is venne az ő szakmai kinyírásukban, mivel ballerek, eltések, stb..)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.07.29. 21:29:40

@Alfőmérnök:

"Ostoba szarjankó vagy te is." --- írod.

Ha te mondod, @Alfi!:-)

"Ne süllyeszd le Molnárt Schmitt szintjére." --- írod.

???

S hol is teszem ezt?

Alfőmérnök 2013.07.29. 21:39:34

@bbjnick: Bocsika, nem figyeltem, HH kommentjeit nem olvasom, így elkerülte a figyelmemet, h az utsó bekezdésekben az ő kommentjére válaszoltál. (Szvsz nem kell válaszra méltatni a fickót, max. a szájába kell hugyozni, le kell alázni, ennyit érdemel.)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.07.29. 22:01:44

@bbjnick: A filozófus-per végül elbukott, a hatóságok nem tudtak senkit elítélni, pedig nem hiszem, hogy a megvádoltak oldalán álltak. Ami a többit illeti, a válasza megint szarkenegetés, ahogy azt sajnos már megszokhattam. Pl. hogy Krémert kirúgták az állásából, azon mit sem változtat, hogy közben másokat is... sőt: tulajdonképpen az is lehet a kinyírás része, amikor pl. a Corvinust vagy az ELTE BTK-t odáig lehetetlenítik, hogy le kell építeniük, no nem Lánczit persze. Csak ez nem célzott kinyírás, hanem ahogy katonai szlengben mondanák, area fire. A drogjelentés meghamisítását pedig még maga sem tudja menteni, bár Schmitt Pál mentegetése után, ki tudja... :) Szóval most Ludassy nem az erő pozíciójából beszél, még akkor sem, ha egyébként rosszul beszél. A kinyírásos történetekben az a feneség, hogy a kinyírtak sem mindig ártatlanok. Nem bizony, ahogy másfél évvel ezelőtt sem. De nem számít. Nagyon könnyű lenne, ha a kinyírt áldozat mindig makulátlan lenne...

Vidéki 2013.07.29. 22:26:39

@Nero Bianco:

Mosdatja a szerecsent, ami laza erkölcsi felfogására utal:

„A Ludassy interjú a 168 órában jelent meg, nem a Filozófiai Szemlében.
A cikk alapértelmezésben az átlagolvasónak szólt, a nekik megfelelő

leegyszerüsítéssel.”

Egy olyan filozófus, mint Ludassy Mária talán megteheti-e hogy kibújik a tudós bőréből és belebújik a megvadult propagandista bőrébe, aki szemrebbenés nélkül semmibe véve a valóságot, hazug állításokat tehet, gátlástalanul rágalmazhat?

A cikk számos ponton rámutatott Ludassy Mária valótlan állításaira.

Egy sláger szövege így kezdődött:
„Kérlek ezt ne!
Hazudni nem kell!

Egy tudósnak hazudni „Nem Szabad”!

Egy propagandistának viszont enni csak „Kell”, de hazudni „Muszáj”!

PHILO 2013.07.29. 22:32:48

A poszt kifejezetten jó, a kommentek többsége gyenge. A poszt azért jó, mert ismerjük el, hogy aki 1968-tól tanított a Pázmány Péter Tudományegyetemen (az "Eötvös Loránd" név talán nem is érvényes -- tudjuk, kik adták, s ez nem a nagyszerű fizikust, hanem a sötét porkavarókat minősíti) -- aki tehát ott tanított 1968-tól egész életében, az, kérem, ne billogozzon. A volt NDK-ban az ilyeneket úgy kergették tették ki, mint annak a rendje. A másik fajtát is, tökéletesen mindegy volt, hogy egyébként mennyire ismerte vagy félreismerte a szakterületét. Elküldték és jól tették, mert pontosan tudták, hogy akik abban a rendszerben nevelődtek ki, egy ponton világossá teszik elfogultságukat, féloldalasságukat, rosszindulatukat, félműveltségüket. Ez történt a nevezetes 168órás interjúban is. Vagy talán menjünk és kérjük fel Erik Honekkert, hogy magyarázza el nekünk, miért rossz filozófus Sartre? Szívesen megtenné, a 168óra készíthetne vele is egy képzelt interjút. Vagy Castróval. Hogy kiosztaná a jobbos filozófokat! A kommunizmus kísérteti bejárták Európát, beköltöztek az Eltére, majd ott is maradtak mind a mai napig. Molnárról most inkább egy szót sem, mert utálok csúnyákat mondani arról, aki egyébként egy -- ezekhez képest -- fényévekkel tisztességesebb gondolkodó volt. Én személy szerint nem ismerek olyan, az ELTÉN az előző rendszerben már aktív tanárt, aki ne lenne féloldalas, félművelt, vagy rosszindulatú, vagy mindegyik egyszerre. A fiatalabbak már mások, de azért őket is a féloldalasok válogatták ki, ezt ne feledjük, ennek hatása érződik. Volt egy tehetséges köztük (már nem annyira fiatal, a neve talán Tengery volt), aki Németországba ment, mert ott állást kapott, s amikor én jártam az eltére, azt lehetett hallani, hogy ő mint szupertehetség, elnyerte a németek jóindulatát. Nos az óráit hallgattam, s az egy világos fejű, de egyébként tökéletesen érdektelen és íztelen gondolkodó kurzusa volt, akinek igazából nem volt mondandója, semmi. Később ő szervezte meg Habermasék nagy háborgó levélírását Orbánéknak, hogy hagyják békén a filozófusokat -- tehát végül is jól bevált, mert épp ezért kerülhetett ki Németo-ba, hogy ilyen esetekben kéznél legyen. Egyébként tökéletesen ismeretlen maradt a szélesebb nagyközönség előtt. A hazai filozófusüldözés azért volt vicces, mert akinek volt egy csöpp esze, az pontosan tudta, hogy baráti kapocs nélkül nem kaphattak volna pénzt, csak ezt nehéz, vagy akár lehetetlen is rájuk bizonyítani. Itt tartunk: a csalárdok hangosak és szidják a jobbosokat, mert, mint Al Capone, megfoghatatlanok. Szép a poszt szerzőjétől, hogy kiáll Molnár Tamás mellett.

Vidéki 2013.07.29. 22:42:43

@Holger Hartland:

Írja: "A filozófus-per végül elbukott,"

Elképesztő az a felsőbbrendűségi komplexus érzése, ami jellemzi ezt a kontraszelektált társaságot.

A filozófus botránnyal kapcsolatban fellármázták nemzetközi kapcsolataikat és nyilt levélben rágalmaztak a Magyarországon ma zajló, rendkívül aggasztó fejleményeket emlegetve.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke válaszában

Stevan Harnad, az MTA külső tagja, Robert Evans, az MTA tiszteleti tagja, valamint a 2011. januárt 28-i nyílt levél további aláírói számára, a Filozófiai Kutatóintézetet érintő, kutatási támogatásokkal kapcsolatos vitákról tájékoztatást adott, cáfolva a hamis filozofálgatást.

Többek között ezt írta:

1. Ami az Akadémia ügyeit illeti, Önök nyilvánvalóan két elismert magyar filozófus által terjesztett hírről (valójában álhírről) beszélnek.

2. Meglepő számomra, hogy Önök tudósi mivoltukban ténynek tekintik, hogy Magyarországon a sajtó szabadságát korlátozzák.

3. Tudnak erre bármilyen tényszerű bizonyítékot adni?

4. Valójában később arra a konklúzióra jutnak, hogy a sajtót meg kell akadályozni, hogy bizonyos filozófusokat vagy a tudományfinanszírozást kritizálja, ami azt jelenti, hogy úgy gondolják, hogy a sajtó túlságosan szabad!

5. Nem gondolják-e, hogy ellentmondás van kijelentéseikben, vagy, hogy kettős mércét alkalmaznak?

Pálinkás József a filozófus botránnyal kapcsolatos levelében többek között ezt is írja:

"A három eset közül kettőnek a részleteit nem ismerem. Az egyikét azonban igen, és ebben a helyzet világos.

A szóban forgó támogatást a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetének (FKI) igazgatója nyerte el. Az Akadémia kutatóhálózatának felelős vezetőjeként megkaptam a Belső Ellenőrzési Főosztály jelentését,

amely szerint a Filozófiai Kutatóintézetben súlyos összeférhetetlenséget állapítottak meg.

A probléma megértetéséhez részletekbe kell bocsátkoznom.

A FKI korábbi igazgatója 70 millió Ft-os támogatást nyert a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivataltól (NKTH) egy meghatározott kutatási feladat elvégzésére.

Nem kívánom taglalni azt, hogy ez a támogatás összhangban volt-e az NKTH támogatási politikájával, de a hatóságok ezt is megvizsgálhatják.

Az igazgató a támogatási kérelemben kijelentette, hogy a Filozófiai Kutatóintézet rendelkezik a szükséges szellemi és technikai kapacitásokkal a kutatáshoz, és részletesen megadta az intézetben és az intézettel kutatói munkaviszonyban lévő kutatók által elvégzendő kutatás menetrendjét.

Amikor azonban a Filozófiai Kutatóintézet megkapta a pályázati pénzt,

az igazgató alvállalkozói szerződést kötött a saját maga által tulajdonolt és vezetett betéti társasággal (önmagával!) a munka elvégzésére.

A Filozófiai Kutatóintézet igazgatója tehát a saját magáncégével kötött szerződést a kutatás elvégzésére (egy könyv megírására) és további magáncégekkel is, például egy olyan céggel, amelynek tulajdonosa az igazgató helyettese volt.

Ez Magyarországon számos szabály nyilvánvaló megszegésének számít.

Föltételezem, hogy ilyen eljárást sem az Egyesült Államokban, sem Kanadában, sem bármelyik európai országban nem tűrnének el."

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.07.29. 23:06:13

@PHILO: Az ELTÉ-nek nyolc kara van, töki. Te hányra jártál?

@Vidéki: Megszüntették a nyomozást ellenük, bűncselekmény hiányában. Ez tavaly történt, vagyis nem a Gyurcsány szólt oda, hanem a fideszes ügyészség látta úgy, hogy nem történt bűncselekmény. Mit mondjak erre?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.07.30. 00:13:21

@Holger Hartland:

Kétféle ember van: az egyik elvekkel harcol, akkor is, ha személyekkel kerül szembe (mint bizonyos elvek képviselőivel), a másik személyekkel harcol, akkor is, ha elvekkel van vitája. Ez különbözteti meg a keresztény morálist, a zsidó-pogány morálistól. Aki ezt megérti, megérti, mi történik ma itt, körülöttünk, aki nem...

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.07.30. 00:50:20

@bbjnick: Nem nevezném "harcnak", ami itt folyik, de ha igen, akkor meglepetten értesülök keresztényi mivoltomról. :) Nekem ugyanis elvi problémáim vannak: ugyanúgy nem szeretem, amikor ballibek nyírnak ki jobbosokat politikai alapon, mint amikor jobbosok nyírnak ki ballibeket politikai alapon. Ez az út Kötcsére vezet. Az ilyen "értelmiség" csak valamelyik politikai tábor szolgájaként létezhet, és addig tart neki a hét bő esztendő, amíg a gazdáinak is. Ha az ifjabb és a már idősebb konzisfiúk-lányok nem a szakmájukban igyekeznek jók lenni, hanem ezt az utat követik, akkor évek múlva ők is úgy végzik, hogy szemtelen fiatalok lefotózzák a vécéjüket és kiröhögik őket.

pierre bayle 2013.07.30. 08:58:49

Valaki tud valamit arról, mi az a Charles Maurras társaság, amelynek MT állítólag - Ludassy szerint - tagja volt? Nem találok róla semmit a neten, pedig igencsak érdekelne.

pierre bayle 2013.07.30. 09:01:45

Valaki tud valamit arról, mi az a Charles Maurras társaság, amelynek MT állítólag - Ludassy szerint - tagja volt? Nem találok róla semmit a neten, pedig igencsak érdekelne.

pierre bayle 2013.07.30. 09:03:38

Itt van egyébként a 99-es szöveg Maurras-ról. Az igazság, úgy tűnik, középen van: ez nem elhatárolódás/kritika, de nem is apológia, hanem.

maurras.net/pdf/molnar/molnar-maurras-english.pdf

Vidéki 2013.07.30. 09:27:33

@Holger Hartland:

Írod. :” Megszüntették a nyomozást ellenük, bűncselekmény hiányában. Mit mondjak erre?”

Gondolkozz el egy kicsit és vedd elő erkölcsi érzékedet, ha neked van ilyen.

A Magyar Tudományos Akadémia Belső Ellenőrzési Főosztály egyik estben a saját hatáskörében végig vitte a vizsgálatot és a Filozófiai Kutatóintézetben súlyos összeférhetetlenséget állapítottak meg.

„A FKI korábbi igazgatója 70 millió Ft-os támogatást nyert a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivataltól (NKTH) egy meghatározott kutatási feladat elvégzésére.

Az igazgató a támogatási kérelemben kijelentette, hogy a Filozófiai Kutatóintézet rendelkezik a szükséges szellemi és technikai kapacitásokkal a kutatáshoz, és részletesen megadta az intézetben és az intézettel kutatói munkaviszonyban lévő kutatók által elvégzendő kutatás menetrendjét.

Amikor azonban a Filozófiai Kutatóintézet megkapta a pályázati pénzt,

az igazgató alvállalkozói szerződést kötött a saját maga által tulajdonolt és vezetett betéti társasággal (önmagával!) a munka elvégzésére.

A Filozófiai Kutatóintézet igazgatója tehát a saját magáncégével kötött szerződést a kutatás elvégzésére (egy könyv megírására) és további magáncégekkel is, például egy olyan céggel, amelynek tulajdonosa az igazgató helyettese.”

Kósáné Kovács Magda (MSZP) legendássá vált mondása:
„Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani”

Az FKI korábbi igazgatójának tevékenysége sem látszik tisztességesnek.

Filozófusok, akik Marx és Engels emlőin nevelkedtek, fiatal koruktól kezdve magukba szívták, hogy

„A lét határozza meg a tudatot”.

Ha magukévá teszik a „lét” ez kedvezően befolyásolja tudatukat és megnyilatkozásaikat.

Ez ösztönözte őket arra, hogy olyan pályázati anyagot is nyújtsanak be, ami olyan messze esett a pályázati kiírás témájától. mint Makó Jeruzsálemtől.

Mégis csoda történt.
Nyertek hatalmas összegeket.

Ez a csoda nem akármelyik filozófussal eshetett meg. Csak azokra korlátozódott, akik a velük egy húron pendülő zsűri kegyencei voltak.

A filozófus urak és elvtársak,

akik mostanában a sajtószabadság bajnokainak szerepében is tetszelegnek,

mélységesen felháborítónak tartják még azt is, ha valaki filozofálni merészel arról a problémáról:

Ha valamit szabad Jupiternek, azt miért nem szabad az Ökörnek?

Ha abból a feltételezésből indulunk ki, hogy „Mindenki Egyenlő!”

Ők hatalmas öntudattal azt képzelik magukról, mint a régi feudális abszolutista uralkodók::

"Csak hódolat illet meg, nem bírálat!"

Mindez lehet ugyan a magyarországi jog(ász) államban törvényes,

de Kósáné Kovács Magda (MSZP) erkölcsi felfogása és kritériumai alapján

nem látszik tisztességesnek!

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.07.30. 09:37:23

@Vidéki: Sajnálom, de "Vidéki" kommentelő és a Fővárosi Főügyészség közül még mindig inkább az utóbbinak hiszek. Azok meg azt mondták, nem történt bcs. A többi nekem cicaharc, a filoszok menjenek le az edzőterembe és politikai kinyírás helyett játsszák le kesztyűben-fejvédőben - _azt_ megnézném, a többi nem érdekel. :)))

Vidéki 2013.07.30. 10:00:52

@Holger Hartland:

Írod: "...a Fővárosi Főügyészség közül még mindig inkább az utóbbinak hiszek. Azok meg azt mondták, nem történt bcs."

A filozófusok ellen megszüntették a nyomozást.

Egyik Mikszáth regényben olvasható a régi magyar jog(ász)államot jellemezve:

"Perelni akar?

Csak tessék!

Van én nekem olyan fiskálisom, hogy harminc évig is elhúzza az ügyet."

Az ügyvédek sikereit a szuper jogállamokban a szerecsenmosdatás sikerei is jellemzik.

Simpson az Egyesült Államokban híres és rendkívül gazdag sportoló volt.
Szélesebb körben és világszerte azonban az ellene folyó gyilkossági per kapcsán lett ismert, amely során feleségének és annak új párjának meggyilkolásával vádolták meg. A valószínű bizonyítékok ellenére a büntető eljárás során, amelyet szappanopera jelleggel közvetítettek a nagy tévéállomások az USA-ban és világszerte, sztárügyvédei segítségével végül az esküdtszék felmentette.

Az Investigation Discovery TV csatornán részletesen ismertették az esetet.

A tetthelyen döntő bizonyítékokat talált a rendőrség, a TV közvetítette a hajszát, amint az autópályán Simpson hatalmas terepjárójával órákon át menekült az őket üldöző rendőrök elől.

Simpson hatalmas vagyonából fizetett sztárügyvédeknek sikerült

a rasszista kártyát kijátszva szelektálni az esküdteket

és arra hivatkozva. hogy a gyilkosságok nyomait rögzítő rendőr egyszer valamikor használta a nigger kifejezést,

a helyszínen talált döntő bizonyítékokat semmisnek kellett tekinteni.

A rasszista kártyát kijátszva szelektált az esküdtek nem bűnösnek nyilvánították a sötét bőrű Simpsont.

Az Egyesült Államokban nagyon sokan felhörkentek az ítélet hallatán.

A magadfajták az Egyesült Államokban is sokan vakon hittek Simpson ártatlanságában.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.07.30. 10:28:15

@Vidéki: Értem, tehát ha megszüntetik ellenük az eljárást, akkor bűnösök. Nem harminc évig húzták, nem a bíróságon mosta ki őket az ügyvédjük, hanem a nyomozati szakaszban döntött úgy maga a nyomozó hatóság, hogy nem történt bűncselekmény. Olyan időszakban és olyan nyomozó hatóság, amelyet nem lehet azzal vádolni, hogy kicsit is barátjuk lenne a meggyanúsítottaknak. Olvastam pár cikket az ügyről, amelyek szerint egy alapjában véve elcseszett finanszírozási rendszer miatt kellett trükközniük, de nem loptak, hanem fiatal kollégák foglalkoztatására, könyvek írására, Platón-fordításra stb fordították a pénzt - de nem lopták el. Kívülről és nem narancsfejjel ennyi látszik az egészből.

Vidéki 2013.07.30. 10:59:48

@Holger Hartland:

"Kívülről és nem narancsfejjel ennyi látszik az egészből."

Most feledkezz el a narancsfejről és képzeld el azt, hogy van józan ész.

Nem loptak, csak olyan pályázati anyagot is nyújtottak be, ami olyan messze esett a pályázati kiírás témájától. mint Makó Jeruzsálemtől.

Mégis csoda történt.
Nyertek hatalmas összegeket.

Ez a csoda nem akármelyik filozófussal eshetett meg. Csak azokra korlátozódott, akik a velük egy húron pendülő zsűri kegyencei voltak.

Ez nemcsak Kósáné Kovács Magda (MSZP) erkölcsi felfogása és kritériumai alapján

nem látszik tisztességesnek, de normális erkölcsi érzékkel megáldott emberek számára sem !

Nehéz felfogásra utaló érvelésedből látható, hogy te nem tartozol a normális erkölcsi érzékkel megáldott emberek közé.

Ez magas neked, mint majomnak a zongora!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.07.30. 11:27:34

@Holger Hartland:

Ez ne politikai kérdés, hanem emberképi kérdés!

Maga el tud képzelni, nemhogy egy Molnárt, nemhogy egy akadémiai doktort, de egy akármilyen mezei keresztény/konzervatív filozófusocskát, hogy olyanokat megengedjen magának az "ellenfelével" szemben, mint Ludassy?

Ez mi ez?

"Molnár eszmetörténészként a filozófia „NB III-as” mezőnyében volt. A politikai katolicizmus híveként élesen bírálta a II. Vatikáni Zsinatot, amely kimondta az állam és az egyház különválását, megkérdőjelezte a katolikus egyház „egyedüli üdvözítő” szerepét. Molnár hangsúlyozta: ő nem a nyugati angolszász konzervativizmust képviseli, hanem a francia „fehér jakobinizmust”, a politikai katolicizmus hagyományaiban gyökerező jobboldali radikalizmust. Tagja volt a Charles Maurras Társaságnak. Maurras a Dreyfus-pertől a francia antiszemitizmus fő képviselője volt, fő ideológusa a nácikkal kollaboráló Vichy-kormánynak. Molnár egy 1999-es írásában pozitívan értékelte Maurras azon nézeteit, miszerint a francia nemzetből ki kell vetni a zsidókat, liberálisokat, szabadkőműveseket, sőt a reformátusokat is, mint az idegenség megtestesítőit.

(...) A Wass Albert, Tormay Cécil, Prohászka Ottokár által képviselt irányzat kanonizálásának része, hogy Molnár Tamás munkásságát kutatóintézeti ranggal honorálják. S bár magam is fontosnak tartom műveinek magyarra fordítását, ám ettől még nem kellene mennybe emelni az eszmerendszerét. Maurras nyomán olyan államot eszményített, amely a katolikus klérus és a hadsereg hatalmán alapul. Elutasította nemcsak a francia felvilágosodás és forradalom eszméit, de a humanizmus és a reformáció vívmányait is. Elfogadta, hogy a demokratikus köztársaság híveivel szemben akár nyílt erőszakkal is fel lehessen lépni. Ezért is félelmetes, hogy a róla elnevezett intézet éppen a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen lesz: itt képzik az állam- és közigazgatási apparátus és az erőszakszervezetek leendő tagjait. Ha ezen az egyetemen az emberi jogok eszméjét elutasító Molnár-féle ideológia válik uralkodóvá, annak beláthatatlan következményei lehetnek."

Ez egy ocsmány halandzsa, amelynek egy célja van, Molnár személyének befeketítése az interjú célközönsége előtt. Meg sem fordul Ludassy fejében, hogy ezekkel a (több, mint) pontatlanságokkal, csúsztatásokkal, hamis kapcsolásokkal, nyilvánvaló hazugságokkal magát is pokolian lejáratja, mert a tények számára mellékesek, a "szakma" csak eszköz Molnár karakterének szétgyilkolására.

Ilyet maga keresztény/konzervatív körökben nem talál!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.07.30. 11:28:44

@bbjnick:

Ez ne politikai kérdés=Ez nem politikai kérdés

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.07.30. 11:30:05

@Vidéki: Erről írtam, hogy trükköztek az elcseszett finanszírozási rendszer miatt. Valószínűleg azzal igazolták maguknak, hogy az elvégzendő munka és a fiatal kollégáik érdekében teszik. Kb. ez lehetett a "Molnár Tamás Kutatóközpont" ballib megfelelője. Hibáztak, a finanszírozási rendszer miatt kellett volna tiltakozniuk a különalku helyett. A büntetésüket elnyerték azzal, hogy az általuk preferált kormány megbukott, az ügy napvilágra került, és ez a nyomozás megszüntetésével is ártott a hírnevüknek. Szerintem ennyi elég.

Erkölcsi érzékről és gyors/nehéz felfogásról a kommentelői munkásságodat elnézve nem te fogsz kioktatni. A továbbiakban falat állítok a borsód elé: hányd. :)

sztd 2013.07.30. 11:33:13

Kezdem azt gondolni, hogy a filozófusaink tudásszintje úgy elkorcsosult, hogy az egészet be kellene szántani. Nem tudom mivel járna, de szerintem minden 1949 után kiadott filozófiai diplomától vissza kellene vonni az akkreditációt (a jövőre nézve természetesen, nem visszamenőlegesen, de a múltbeli filozófiadiploma ne számítson a jövőben diplomának), 10 évig nem volna szabad államilag akkreditált filozófiai képzést működtetni, és csak utána engedném indítani. Filozófiaképzést csak képzett filozófus irányítása mellett lehetne végezni, akit ezek után értelemszerűen nem Magyarországon képeztek.

Okok:
- Nem ismerem Lukács György filozófusi minőségét, de azért nem kellene belőle egy magyar Platont csinálni.
- Amit eddig láttam a magyarországi filozófiaismeretekből, az alapján komoly a kétségem a tudományosságát illtően. Pl. középiskola felett ne elemezzen senki Platont, aki nem eredeti nyelven olvassa, és nem ismeri az adott kort (ez persze mindenki másra is vonatkozik).

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.07.30. 11:34:16

@bbjnick: Ezek szerint a magyar jobboldal nem elhanyagolható része nem keresztény és nem konzervatív. De ez legyen az ő bajuk. Ludassy pedig csúsztatott kicsit és mondott ökörséget is, de ez meg legyen az ő baja. Hogy maga mit nem ért, az meg legyen a maga baja. :)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.07.30. 12:12:09

@Holger Hartland:

"Ezek szerint a magyar jobboldal nem elhanyagolható része nem keresztény és nem konzervatív." --- írja.

Ez így igaz.

"Ludassy pedig csúsztatott kicsit és mondott ökörséget is, de ez meg legyen az ő baja." --- írja.

Nem kicsit csúsztat, hanem nagyon és nem tudatlanságból, hanem módszeresen, mivel célja az "ellenfél" személyének megsemmisítése és ehhez semmi sem drága számára. (Nemrég nyálaztam át igen tetemes mennyiségű Lenint: pontosan ugyanúgy "érvel", mint Ludassy.)

"Hogy maga mit nem ért, az meg legyen a maga baja. :)" --- írja.

Többet értek, mint gondolná. Például a maga illegő-billegő moralizálgatása mögé is mögé látok.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.07.30. 12:21:15

@bbjnick: Nem tudok elvonatkoztatni attól a ténytől, hogy a cicaharcban jelenleg Ludassynak van rá nagyobb esélye, hogy "megsemmisítsék" - szemben Molnárral, aki először is halott, másodszor éppen kutatóközpontot neveznek el róla, harmadszor pedig nem attól függ a filozófusi hírneve, hogy Ludassy mit mond róla a 168 órában. Ludassy ettől nem lesz jobb, viszont ártalmatlanabb, az igen.

A mögélátás biztosan érdekes élmény lehet - na de hallucinogént fogyasztani hétköznap, fényes délben? Pihenje ki magát.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.07.30. 12:34:24

@Holger Hartland:

"a cicaharcban jelenleg Ludassynak van rá nagyobb esélye, hogy 'megsemmisítsék' " --- írja.

S még én állok hallucinogén hatása alatt!:-)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.07.30. 12:38:07

@bbjnick: Az is lehet, hogy endogén, de az még rosszabb. :P

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.07.30. 13:15:41

@Holger Hartland:

Ugyan már! Nem kell a púder! Napnál világosabb, hogy maga egy homobuzerális és azért illeg-billeg itt és nem képes tisztességesen állástfoglalni.;-)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.07.30. 18:20:12

@bbjnick: Rosszabbodik az állapota. Kapott állásfoglalást, de nem veszi észre, hanem helyette homobuzerálisosat játszana. Tegye, de nélkülem.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.07.30. 19:20:27

@Holger Hartland:

Ejnye, most meg már rinyálni is tetszik?!:-)

Alfőmérnök 2013.07.30. 20:06:33

@Vidéki: Te jól beszoptad Budai Gyula elterelési kísérletét a beígért elszámoltatásról. Fletót, Demszkyt kellett volna lecsukniuk, de csak erre voltak képesek a nyomik, hogy Platón-fordításokat bűncselekménynek állítsanak be.

Alfőmérnök 2013.07.30. 20:18:46

@pierre bayle: Én sem tudom, de azt tudom, hogy nem olvastam még Molnártól olyat, ahol ne kritikailag viszonyult volna ehhez a Maurrashoz.
(Tkp. az egyetlen személy, akit soha nem illet kritikával, Bernanos.)

Alfőmérnök 2013.07.30. 20:22:43

Egyébként volt már ennél színvonalasabb poszt M.T.-ről a konzervatoriumon:
konzervatorium.blog.hu/2010/11/08/liberalis_zsarnoksag_vagy_hegemonia

Alfőmérnök 2013.07.30. 20:30:48

@Holger Hartland: Maga nem ért semmit. Aristo ebben a kérdésben is megmondta a tutit.

" aristo · aristo.blog.hu/ 2012.05.24. 13:26:30
@tevevanegypupu: Budai esélytelen volt. A projektek átmentek az NFÜ hihetetlen bürokráciáján, tehát - formailag - támadhatatlanok voltak, azt pedig előre bocsájtották, hogy tartalmi kérdéseket, tehát hogy volt -e "értelme" a pénz elköltésének, nem vizsgálnak. Ez - sajnos - borítékolható volt, amint borítékolható Fletó&Co. felmentése is. Itt csak a spontán igazságszolgáltatás segíthet: kötélre velük. "
delphoijosda.blog.hu/2012/05/07/xv_5/fullcommentlist/1#c16812819

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.07.30. 20:35:41

@bbjnick: Képzelje, még úgy sem, hogy látom, a szomszédos posztban csak előböffent magából a nyilasházmester. Maga reménytelen. Csak a jegyzőkönyv kedvéért:
1. Ludassy mondott hülyeségeket, az egyikre talán elsőként hívtam fel a figyelmet.
2. A ballib oldal, ahová tartozik, viszont épp a teljes bukás állapotában van. Ezért nem számít, mit mond. A 168 óra maradék olvasóin és a lőni vágyó jobbosokon kívül senkit nem is érdekel (én sem olvastam volna, ha nem írnak róla).
3. Ami számít, hogy a bukott ballib helyét elfoglaló ill. azt a maradék helyéről is kiirtani akaró, éhes jobboldal semmivel sem jobb. Nagy kár.
4. Az ideológiai/politikai táborok arra valók, hogy gondosan elkerüljük őket.
5. Tudja mit, maga is arra való. :)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2013.07.30. 20:37:59

@Alfőmérnök: Aristónak van kötele, neked van vascsöved, fogadjátok föl bbjnicket kukacnak, és menjetek horgászni. :)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2013.07.30. 21:08:23

@Holger Hartland:

Látom, ezt a homobuzeralizmust telibetaláltam:-)

2013.10.26. 09:33:52

@dobray:

"Európai összevetésben Charles de Gaulle felfogásával rokon, amelyet Molnár a legértékesebbnek tartott."

Molnár Tamás gauellista lett volna? Mint Raymond Aron?

Hmm... Érdekes.

2013.10.26. 09:36:40

@Alfőmérnök: Hannah Arendt, Ayn Rand és Simone de Beauvoir a 20. század legfelszínesebb ideológusai, akiket vétek filozófusnak nevezni. Egész "filozófiájuk" semmi más, mint a 20. század eseményeinek félremagyarázása.

Maga John Lukács egy "rossz történész"-nek nevezi Arendt-et. Joggal.

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

Nincs megjeleníthető elem

JOBBKLIKK

Nincs megjeleníthető elem

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása