Európa tele van nem európai alkotmánnyal?

Szilvay Gergely I 2011.04.28. 07:23

Nem európai az új magyar alkotmány, leginkább a Szent Korona és a kereszténység megemlítése, a határon túliak védelme, a magzati élet védelme és a házasság férfi-női, heteroszexuális mivoltának deklarálása miatt –hangzanak az európai liberális kritikák, kiegészülve a alkotmánybíróság jogköreinek visszanyesését kifogásoló megjegyzésekkel. Ez alapján azonban európaiatlan kitételekkel van tele például az ír, a norvég, a dán, a portugál, a spanyol, az andorrai, az olasz, a svájci, a német, a lengyel és a görög alkotmány is.

Hogy az új alkotmányról mit gondolunk, azt már többször megírtuk (itt, itt és itt), leszögezve, hogy szerintünk nem volt alkotmányozási kényszer, hogy elkapkodták az alkotmány előkészítését, és hogy egyenetlen a szöveg, amibe rengeteg, oda nem való, alacsonyabb szinten szabályozandó kitétel került bele. Az alkotmánybíróság jogköreinek visszanyesését is negatívumként értékeltük, számtalan más dolog mellett.

A konzervatív-balos megosztottság kedvenc témáinak újratárgyalását már unjuk egy kicsit, de ha mások mindenképp vitázni akarnak róluk, hát beszállunk – az említett vitapontok ugyanis ezeket  a vitákat folytatják. Ha van valami, ami szimpatikus lehet egy konzervatívnak az új alkotmányban, akkor a Szent Korona és a kereszténység megemlítése, a határon túliak és a magzati élet védelme, továbbá a házasság férfi-női, heteroszexuális mivoltának deklarálása az. Nos, áttekintve az európai országok alkotmányait, az új magyar alkotmányra zúduló kritikák alapján elég sok „európaiatlan” ország szorult az öreg kontinensre. Az összehasonlító alkotmánytan területére tévedtünk. Nézzünk pár példát, kívülről befelé.

Az ír alkotmány preambuluma például így fogalmaz:

A Legszentebb Háromság (értsd: Szentháromság) nevében, Akitől minden hatalom származik és Akire mint legvégső célunkra, mind a ember, mind az államok valamennyi tették vonatkoztatni kell, Mi, Írország népe, Alázattal elismerve valamennyi kötelességünket Isteni Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki atyáinkat évszázados megpróbáltatásainkon át megtartotta, Hálásan emlékezve hősi és nem szűnő küzdelmükre nemzetünk jogos függetlenségének visszanyeréséért, A közjót keresve, az Okosságra, Igazságosságra és a Könyörületességre való tekintettel, hogy az egyén méltósága és szabadsága biztosítva legyen, az igaz társadalmi rendért, az ország egységéért, más nemzettekkel egyetértésben a következő alkotmányt fogadjuk el a magunk számára.
 

Az ír alkotmány közismerten tiltja az abortuszt, amely kitételt pár éve népszavazás erősítette meg. A szólásszabadság ugyancsak nem használható arra, hogy aláássák vele „a közrendet, az erkölcsöket és az állam tekintélyét”. Tovább az alkotmány leszögezi, hogy a család védelme „minden pozitív jog felett áll”, a család a társadalom elsődleges és alapvető egysége. Az állam védi a házasságot, mint amire a család épül. Végül az államnak olyan gazdasági körülményeket kell fenntartania, amelyekben az anyáknak nem szükséges munkát vállalniuk, hogy otthoni kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

A sokat csodált Norvég Királyság alkotmánya, melyet utoljára 2007-ben módosítottak, miután deklarálja a vallásszabadságot, leszögezi, hogy az lutheránus vallásnak ezzel együtt az állam hivatalos vallásának kell maradnia, mi több, az ilyen vallású állampolgárok kötelesek gyermeküket is ezen vallásban felnevelni. A királynak is ezen vallást kell követnie. A király szent, nem bírálható, nem vádolható. A dán alkotmány ugyancsak leszögezi a vallásszabadság mellett, hogy a dán evangélikus egyház államegyház, amelyet támogat az állam. Az evangélikus vallás Svédországban sem régen szűnt meg államvallás lenni.

A skandinávok után nézzük a latin népeket. A portugálok sokat szórakoztak az alkotmányukkal, Salazar után egy wannabe szocialista dokumentumot fogadtak el, amiben olyan kitételek szerepeltek, hogy a cél a szocialista állam, és egyes fordulatok, például az ember ember általi kizsákmányolását tiltandó, egyenest Marx és Engels Kommunista kiáltványából kerültek be a dokumentumba. Az ideologikus nyelvezetet és a sok szocialista gazdasági kitételt aztán 1989-ben többnyire kiszórták a szövegből. A jelenlegi, 107 oldalas szöveg mindenesetre védi a „portugál nép kulturális örökségét”, a természetet, a környezetet, és még a „megfelelő város- és vidéktervezést” és Portugália egész területének „harmonikus fejlődését” is biztosítani óhajtja. Továbbá védi a portugál nyelvet, aminek még a nemzetközi terjesztéséről is gondoskodik. Azt is leszögezi, hogy a gyermekeket meg kell védeni, ha a szüleik nem teljesítik feléjük irányuló kötelezettségeiket, illetve hogy a családnak, „a társadalom alapvető egységeként”, „joga van a társadalmi és állami védelemre”. Ezt a 67. paragrafus részletezi is, többek közt kijelentve, hogy a portugál állam segíti az anyaság és apaság tudatos gyakorlását. A következő paragrafus pedig az apaságról és anyaságról szól, leszögezve, hogy „az apáknak és az anyáknak joga van a társadalmi és az állami védelemre”, a nőket pedig különleges védelem illeti a terhesség ideje alatt és a szülést követően, és mind a két szülőnek joga van egy bizonyos ideig távol maradni a munkától a gyermekek érdekében és a háztartási teendők ellátása végett. Mindent egybevetve,  az alapvetően támogatandó kitételekkel együtt, a portugál alkotmány a parttalan emberijogizmus elrettentő példája.

A spanyol alkotmánynak ismeretes azon kitétele, miszerint egy vallás sem államvallás, ám a vezetőknek figyelembe kell vennie a „spanyol társadalom vallásos hitét”, és ezért együtt kell működniük „a Katolikus Egyházzal és más felekezetekkel”. A spanyol alkotmány is rendelkezik arról, hogy az állampolgároknak „joga és kötelessége” hazájuk megvédése.

Az andorrai alkotmány a vallásszabadság elismerése mellett úgyszintén deklarálja, hogy a Római Katolikus Egyház „szabadon és nyilvánosan” tevékenykedhet, valamint „megőrzi különleges kapcsolatait és együttműködését az Állammal az andorrai hagyományokkal összhangban”. Az alkotmány elismeri a Római Katolikus Egyház és szervezetei teljes jogi képességét és az egyház saját belső jogát, és külön kiemeli, hogy a házassággal kapcsolatban elismeri a kánonjog civil jogi következményeit is. Továbbá leszögezi, hogy a hatóságoknak védeniük kell a családot, mint a társadalom alapegységét.

Az olasz alkotmány hetedik paragrafusa kijelenti: „Az Állam és a Katolikus Egyház független és szuverén a maga szférájában. Viszonyukat a Lateráni Szerződés szabályozza. A következő paragrafus kinyilvánítja a vallásszabadságot, majd hozzáteszi: „a katolikuson kívüli más felekezeteknek joguk van az önszerveződésre…” Továbbá mindenkinek joga van vallása gyakorlására egyénileg és közösségben, privátim és nyilvánosan is, feltéve, ha az nem veszélyezteti a közerkölcsöt. Az olasz alkotmány védi „a Nemzet történelmi és kulturális örökségét”. A köztársaság a szöveg szerint „elismeri a családi jogait, mint természetes közösség, amely a házasságon alapul”. A gyermekek felnevelése és taníttatása a szülők joga és kötelessége. Az állam segíti a családalapítást, különös tekintettel van a nagycsaládokra, gazdasági intézkedések és támogatások által is. A köztársaság védi az anyákat és gyermekeket, valamint a fiatalokat. Egyébiránt az olasz alkotmány fejezeteinek címei: Az állampolgárok jogai és kötelességei; Etikai és szociális jogok és kötelességek; Gazdasági jogok és kötelességek; Politikai jogok és kötelességek; stb.

A svájci alkotmány preambuluma úgy kezdődik: „A Mindenható Isten Nevében, a Svájci Nép és a Kantonok, a teremtésre vonatkozó kötelességeinek tudatában…”. A svájci alkotmány rendelkezik az egyéni és kollektív felelősségről is: mindenkinek „felelősséget kell viselni magáért, és képességeinek megfelelően, segítenie kell az állam és a társadalom céljainak megvalósulását”.

A német alkotmány preambuluma ugyancsak azon kitétellel indít, hogy „Isten és az ember iránti felelősségének tudatában (…) a német nép…” Az alkotmány hatodik, házasságra, családra és gyermekekre vonatkozó paragrafusa leszögezi, hogy a házasság és a család az állam különleges védelmét élvezi. A gyermekek felnevelése a szülők természetes joga – és kötelessége. Az állam ellenőrzi, hogy ezen kötelességének a szülő eleget tesz-e. Az alkotmány rendelkezik a honvédelmi kötelezettségről is.

A magyar alkotmányozás kapcsán sokat emlegetett lengyel alaptörvény leszögezi, hogy mind az Istenben mint az igazság, igazságosság, jó és szép forrásában hívő, mind az ilyen hitben nem osztozó, az egyetemes értékeket  más forrásból levezetve tisztelő polgárok az Isten előtti, illetve a lelkiismeretből fakadó felelősség tudatában fektetik le az alkotmányt. A 18. paragrafus szerint a „házasság, ami egy nő és egy férfi szövetsége, valamint a család, az anyaság és a szülői lét a Lengyel Köztársaság védelme alatt áll”. A 25. paragrafus pedig a vallásszabadság kinyilvánítása mellett leszögezi, hogy a Lengyel Köztársaság és a Római Katolikus Egyház kapcsolatait az állam és a Vatikán közti egyezmény szabályozza. A második fejezet címe: A személyek és állampolgárok szabadságai, jogai és kötelességei.

A szlovák alkotmány preambuluma hivatkozik Cirill és Metód, továbbá a Nagymorva Birodalom örökségére, később pedig leszögezi, hogy az emberi életet már a születés előtt védelem illeti meg. A román alkotmány szerint Románia egységes és oszthatatlan nemzetállam.

A bolgár alkotmány, miután kinyilvánítja a vallásszabadságot, valamint az egyház és állam szétválasztását, a 13. paragrafusban leszögezi, hogy a „keleti ortodox kereszténység a Bolgár Köztársaság hagyományos vallása.” A következő pont szerint „a család, az anyaság és a gyermek a társadalom és az állam védelme alatt áll”. A második fejezet címe: Az állampolgárok alapvető jogai és kötelességei. Továbbá a bolgár nyelv tanulása és használata minden bolgár állampolgár joga és kötelessége. Ez arra is vonatkozik, akinek nem anyanyelve a bolgár, amellett, hogy természetesen saját anyanyelvét is szabadon használhatja.

Végül nézzük a görögöket, akik elfogadhatatlan, teljesen európaiatlan, az írekénél is súlyosabb teokratizmusról tesznek tanúságot alkotmányukban. A görög alkotmány ugyanis a „Szent, Egylényegű és Oszthatatlan Szentháromság nevében” született, első mondatának tanulsága szerint. Ezután rögtön a harmadik paragrafus leszögezi, hogy „Görögországban az uralkodó vallás Krisztus Keleti Ortodox Egyháza. A Görög Ortodox Egyház, fejének elismerve Urunkat, Jézus Krisztust, doktrinálisan egységben van Krisztus Nagy Konstantinápolyi Egyházával és Krisztusnak az ugyanazon tanításhoz tartozó minden más egyházával, amennyiben ingadozás nélkül betartják – mint ahogy ezt teszik – a szent apostoli és zsinati kánonokat és szent hagyományokat (…).” Ezután a szöveg közli, hogy a Szentírás szövege megváltoztathatatlan, és azt a görög egyház jóváhagyása nélkül nem lehet lefordítani más nyelvre. A görög alkotmány ugyancsak deklarálja, hogy „a család, amely a nemzet megőrzésének és haladásának sarkköve, a házasság, az anyaság és a gyermekkor az állam védelme alatt áll”.

Egyszóval az Istenre, vallásokra, államegyházakra, a család, a házasság védelmére  és a kötelességekre vonatkozó alkotmányos kitételek nem idegenek az európai gyakorlattól. Nyilván a fent említett példák közül számos már régóta kritika tárgya az európai ballibek részéről,  az új magyar alaptörvény pedig annak köszönheti a kitüntetett figyelmet, hogy most készült el. Akárhogy is ítéljük meg a kritizált részeket, nem európainak nevezni említésüket tévedés.  Hacsaknem európai alatt liberálist értünk. Márpedig úgy tűnik, a kritikák megfogalmazói európai alatt egyszerűen liberálist értenek, szemükben az európai értékek egyenlőek az állítólagos liberális értékekkel. Azonban mindez csak azt bizonyítja, hogy a maguk képére szabnák Európát. Az európaiság ilyen értelmezése, azt hiszem, az európaiak súlyos megosztása  és megkülönböztetése lenne. Mindezek fényében nemeurópaizni antitoleráns diszkrimináció.   

Kövesd a Konzervatóriumot a Facebookon is!

 


A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr352859465

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Új alkotmány - a szimbólumokon túl 2011.04.29. 18:45:43

A minap napvilágot látott alkotmánytervezettel kapcsolatos viták során az abban foglalt szimbolikus kérdések kerültek a média és a politikai pártok első reakcióinak köz…

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

2011.04.28. 10:11:42

"állítólagos liberális értékekkel"

Minden tiszteletem az alapos cikkért. Szabadjon megjegyeznem, hogy az idézett szóösszetétel viszont nem helytálló, mivel nincsenek "állítólagos" liberális értékek, csak liberális értékek. Lehet, hogy a cikk írója ezekben nem hisz, ezért számára vállalható, amit a fent felsorolt alkotmányok tartalmaznak.

Chicano 2011.04.28. 10:22:42

Srácok, nagy köszönet ezért a posztért. Eddig is sejtettem hogy valahogy így állnak a dolgok, de ti most szépen csokorba szedtétek.

Chicano 2011.04.28. 10:23:27

Még annyit hogy alig várom hogy kikerüljön a poszt az Index címlapra. :)

Téglagyári Megálló 2011.04.28. 10:38:00

@Zoltanius:

Magad adtál igazolást arról, hogy állitólagos, hiszen a szerző nem irhat úgy, ahogy neki tetszik, csak ahogy, te, a Liberalizmus Inkvizitora, megengeded neki. Szabad országban szabad emberek azt irják, amit szabad.

WinG 2011.04.28. 12:44:10

Nagyon jó cikk, le is mentem. Vitákban még jól jöhet :D

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2011.04.28. 16:44:33

@Chicano: nem fog :D
@Zoltanius: lehet, hogy az állítólagos túlzás, egyszerűen csak idézőjelbe kellett volna tenni a "liberális értékeket".

dr. pretender 2011.04.28. 17:00:49

muhaha, és az nem vicces, hogy a szlovák alkotmány a nagymorva birodalomra hivatkozik? :D
+ lehet, hogy felületesen olvastam, de a példák között mintha nem lett volna olyan, amely a "család" fogalomból kizárja a homoszexuális pár + gyerekek kombinációt...

HaKohen 2011.04.28. 18:40:04

@pretender:

Hát kissé felületesen, ugyanis a poszt hivatkozása szerint CSAK a lengyel alkotmány beszél a házassággal kapcsolatban férfiről és nőről. A többi nem. És ki sem zár semmit, azt sem, amire utalsz.

Bár mielőtt nekem is önkritikát kellene gyakorolnom felületességem miatt, el kell ismernem, hogy a kánonjog kiterjesztése a civil jogra közvetve szintén férfi + nő = család, ill. házasságot jelent.

Éljen ezért példaképünk: a nagy Andorra alkotmánya. Ott nincsenek libsik, balsik, ballibsik, libbalsik, bolsik - de még jobbsik vagy konzsik sem.

Májkonzerv 2011.04.28. 20:44:22

"A konzervatív-balos megosztottság kedvenc témáinak újratárgyalását már unjuk egy kicsit, de ha mások mindenképp vitázni akarnak róluk, hát beszállunk – az említett vitapontok ugyanis ezeket a vitákat folytatják."

A szerző miért ír többes számban? Ez ilyen konzis viszketegség, vagy ki van adva egy bulla, hogy mindenkinek egy véleménye van? Akkor minek ír mindenki külön cikket? Ez annyira sekélyes és dedós, szokjatok már le róla.
Ha mindenképp vitázni akarnak, hát ez jó. Mert elvileg nem volt cél, ugye? Alá van írva, minek az erőlködés? Régen írt Dobray, és előszedte a régi témát, minek??

Vicces ez a mindenkitől - köztük a számunkra sokat nyomó Andorrától - példálózni, persze szigorúan csak annyit leguglizva az éterből, ami még nem bántja a szemeteket, igaz?

A magyar jogban élveszületés után visszamenőleg jogképes a magzat, ez épp elegendő védelem. Szerzőnek, ha a barátnője bejelenti, teherbe esett, és csukott szemmel elkezd neki örülni, akkor szóljon. De beállhat a pápával Fekete-Afrikában az óvszer ellen kampányolni. Szerintem fel kéne nőni végre az értelmes családtervezési szemlélethez, és nem ezzel a bigott abortuszellenességgel nőket illegális abortuszturizmusba hajtani felcserek keze alá, ld Írország, ha már téma volt...
borsa.hu/20080522/abortusz_harcok/az_abortuszt_sok_orszag_tiltja_de_egy_elkeseredett_not_ez_sem_allit_meg./
Abortusz harcok

Ha végre a színtiszta férfi kormány és a Konzi álszenteskedő hímsoviniszta szerzői néha meghallgatnának egy nőt, az felettébb hasznos lenne...Avagy emeljük végre témává, hogy míg a nők tinédzser koruk óta nőgyógyászhoz járnak - és aki nem, ezt kéne elősegíteni - addig egy férfi 60 éves koráig retteg, mire eljut egy urológushoz.

A családtervezés egyébként sem a nők feladata kizárólag, de ha a férfi miatt is odajutott, hogy nem fogadják el terhesen, akár munkában, akár családi közegben, mert ez az abortuszok oka főleg, akkor ott már végső soron a nő dönt, férfinak nincs köze hozzá.

Spanyolországhoz, akiket a legkatolikusabbnak gondolunk:
atv.hu/cikk/20101109_spanyolcsizma_a_papan?source=hirkereso
2010.11.09. 16:21
Homoszexuális provokátorok fogadták a pápát Spanyolországban

"Viharosra sikeredett XVI. Benedek spanyolországi látogatása. Az Írország mellett leginkább katolikusnak tartott európai államban heves és többször kifejezetten provokatív tiltakozások fogadták a pápát, aki szintén éles szavakkal bírálta a spanyol társadalmi jelenségeket. "

Spanyolország engedélyezi az azonos neműek házasságát, mi, a regisztrált élettársi kapcsolat után csináltunk egy hátraarcot alkotmányosan, gondolom, azért, hogy az Andrássyn - korábbi években békésen, a közvélemény által elfogadottan - felvonuló melegeket kővel dobáló, ma az ilyen nézetek valló, Gyöngyöspatán az alkotmányos rendet felforgatók örüljenek.

És ha egyéb, előremutató gondolata nincs senkinek, más most már ne írjon a "mi" égisze alatt újabb alkotmány-szenvedést. Minek. Késő.
Aki mai napig nem fogja fel a szekularizmust, annak fölösleges.
Az istenes perpetuum mobile posztok épp elegendőek, esetleg egy nyílt levél Hellernek? Mandiner nem szól még, hogy megrendelve?

2011.04.28. 20:49:44

@Téglagyári Megálló: Azzal adtam "igazolást" a szerző "állítólagos" minősítésére, hogy azt állítottam, hogy azt írtam, hogy nem helytálló ez az érvelés és szóhasználat. Hol kérdőjeleztem én meg azt, hogy a szerzőnek ez lehet a véleménye? Ezért vagyok a "liberalizmus inkvizítora"? Jesszusom. Én inkább azt gondolom, hogy az önmagukat konzervatívként definiálók és a szélsőségesek egy dologban értenek egyet: a liberálisokat gyűlölni, utálni kell. Azt gondolom, hogy ez minden haladó európai országban másképp van.
A "nem európai" érvelés lehet, hogy túloz, de engedtessék meg ennyi túlzás azoknak, akik másképp látják a világot, mint a jelenlegi rezsim hívei. Én azt hiszem, hogy ezzel annyit akartak jelezni azok, akik így érvelnek, hogy Európában ma a liberális demokrácia alapelvei megkérdőjelezhetetlenek. És ez nem annak a függvénye, hogy Istenre történik-e hivatkozás az alkotmányban. A sajtó- és véleményszabadságról, a feltétel nélküli és egyetemes emberi jogokról van szó, amelyeket zárójelbe tesz az új alaptörvény. Az új alaptörvényről egy liberális szellemiségű elemző csoport ítélete itt olvasható érvekkel, nem vagdalkozva. Lehet vele egyet nem érteni természetesen. hvg.hu/itthon/20110415_fidesz_alkotmanya_bajok (bővebben a nyomtatott lapban)

Májkonzerv 2011.04.28. 20:57:07

@HaKohen:
viszont van pár katalán roma arrafelé, pl ők:
www.youtube.com/watch?v=9y-FR8MYNMM
így az andorrai nemzeti nyelv veszélyben, és a helyi Véderőt sem ismerjük fellépni ellenük.

A szlovák Ciril és Metódra való hivatkozás viszont igazán édes volt szerzőtől, Sólyom alkotmányvédelemhez képest már kevésbé dicső múltjából a komáromi kőkemény Szt István szobor avatási menete már elsikkadt a témában, miközben Ciril és Metód egy erkélyről integetett akkor még a téren. Ez aztán példa a javából. Na de ők sem tétlenkedtek:
www.bumm.sk/43811/athelyeztek-cirill-es-metod-komaromi-szobrat.html
Áthelyezték Cirill és Metód komáromi szobrát
Előzmény:
www.bumm.sk/32495/solyom-komaromba-jon-a-szlovak-hiszteria-elkezdodott.html
Sólyom Komáromba jön, a szlovák hisztéria elkezdődött

Egyébként Fehéroroszország alkotmányával mi van??
De érdekelne Türkmenisztán esete is, Szőcsék egyébként is keletre pislognak:
pokoli.hu/rovat/blog/lebontjak-a-vilag-legidiotabb-diktatoranak-arany-forgoszobrat-282893
Lebontják a világ legidiótább diktátorának arany forgószobrát

Egy diktátor legendája végleg véget ér. Egy ország imádta (állítólag), a fél világ röhögött rajta (ténylegesen). Három éve halt meg, gyászba borítva Türkmenisztánt. Ma már a január hónap sem viseli a nevét, sőt: 75 méteres talapzaton álló arany forgószobrát is lebontják. Most örülök csak igazán, hogy egykor bejuthattam a Hatalmas Türkménbasi birodalmába.

Ismerős, fiúk? :-)) Tereket már nevezgetünk át, a hónapok már csak egy ugrás. Kósának meg van szobra. :-)))

Tényleg nem gáz ezeket igazolni, fiúk?? 10 év múlva el fogtok számolni, hogy fiatalon, elvileg legkritikusabb énetekben ennyire futotta?? Ti komcsiztok ennyi megalkuvással? Nagyapáitok hozzátok képest harcos ellenállóként építette a szocializmust.
Szégyen, komolyan, tiszta szégyen.

Májkonzerv 2011.04.28. 21:02:31

Alkotmány témában titeket nem zavar Gyöngyöspata esete, a Hitler-éltetések, Szálasi szobor???

Májkonzerv 2011.04.28. 21:08:18

Ír abortusz-tilalom okozta ír nők abortusz-turizmusa helyett európai alkotmánykritikai körkép, Andorra nincs benne, de No minket lenemzeti zsoltározó véleménye igen:
www.nepszava.hu/articles/article.php?id=417122
Új alkotmány - nemzetközi visszhangok
Süddeutsche Zeitung, Le Figaro, Bloomberg, Le Nouvel Observateur, Der Standard, Neue Zürcher Zeitung, The New York Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschauban, Die Welt, L'Express összefoglalókkal.

Májkonzerv 2011.04.28. 21:14:39

www.economist.com/blogs/easternapproaches/2011/04/hungarys_controversial_constitution
Business as usual in Budapest

galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=64848&Itemid=115&catid=79
Der Standard: Magyarország – Jelölt az EU-ból való kizárásra
derstandard.at/1302745450901/Krisenfrey-Ungarn-ein-EU-Ausschlusskandidat
Ungarn, ein EU-Ausschlusskandidat

hvg.hu/itthon/20110418_liberation_magyar_alkotmany
Libération: „ilyen szöveggel Magyarországot soha nem vették volna fel az Európai Unióba”
www.liberation.fr/monde/01012332291-l-etat-de-droit-prend-un-coup-en-hongrie
L’Etat de droit prend un coup en Hongrie

komment1 2011.04.28. 22:24:45

@Májkonzerv:

Hú, Májkonzerv, de beindultál.
Alkotmány preambulumról, pontosabban alaptörvény nemzeti hitvallásáról hadd ne írjak semmit, korábban már kifejtettem nem épp hízelgő véleményem.

Ellenben az abortusz vonatkozásában egészen jó megközelítésnek tartom, amit elkezdtél pedzegetni. Ugyanis az, remélem, köztudomású, hogy még azok a női szervezetek is, amelyek az abortusz mellett kampányolnak, nem éppen valami üdvös és általánosan alkalmazandó családtervezési eszköznek állítják be, mert eléggé köztudomású, hogy az abortusz fizikailag és lelkileg mennyire kikészíti a nőket. Másrészt abból, amit írtál, szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy az érintett férfiaknak milyen nagy a felelősségük, ugyanis nagyon sokszor azért kerül sor abortuszra, mert a kedves "papa" nem vállalja a gyermeket, és a nő kilátástalan helyzetbe kerül. Egyébként mindezt figyelembe véve, meg úgy egyébként is, egyházi részről ma már az az általános hozzáállás az ügyhöz, hogy a világi szabályozásba nem folyik bele, ugyanis a mai társadalmi közvélekedésben elfogadott az abortusz, és emiatt, noha a saját hívei számára világossá teszi, hogy bűnnek tartja a terhességmegszakítást, nem akarja másokra erőltetni a saját véleményét, mert világos, hogy a társadalom nagy része nem aktív hívő és elfogadja az abortuszt. Ez tehát a tény elfogadása, de emellett eredeti véleményét az abortuszról megtartja az egyház. Szerintem nagyon pozitív fejlemény, hogy már vannak kifejezetten az abortuszon átesett nők számára tartott lelkigondozó alkalmak is (az én plébániámon is van ilyen), hangsúlyozandó, hogy az egyház nem taszítja el azokat, akik abortuszon estek át és foglalkozik az ő problémájukkal is, mert, ahogy írtam, többnyire ez borzasztó lelki trauma egy nőnek.

Ami meg az óvszerhasználat és AIDS témát illeti, szerintem szintén nagyon pozitív fejlemény, hogy ilyen téren is változott a vatikáni álláspont:

www.bbc.co.uk/news/world-europe-11804398

Éppen a HIV fertőzés lehetősége miatt a pápa gyakorlatilag elfogadhatónak nyilvánította az óvszerhasználatot, alapvetőnek tartva ugyanakkor a felelős szexuális magatartást.

Májkonzerv 2011.04.28. 23:23:14

@komment1:
Az alkotmány közröhej preambuluma semmi ahhoz képest, hogy szisztematikusan van lebontva az alkotmányos demokrácia, na de itt van van Gyöngyöspata, meglátjuk, a mi ovi-basink mit kezd az esettel az impotenssé tett bírói karral. Ott veszi hülyére az egész széljobber csapat, ahol nem szégyelli, fő, hogy a nyelvek alá bedugjuk mindenkinek a rovásírásos ostyát.

Húsvétkor fanfár, köztársasági elnök beharcol feltámadás és munkaszüneti nap helyett, díszőrség, ez így en bloc jellemzi az alkotmányos berendezkedésünket Nauru és Andorra közti intervallumban. De még megvárjuk, hogy a Konzitól 2 éve közszférába lelépett tagok akarnak-e még valamit írni a témában, például a konszenzus illúziója után a Köztársaság illúziójáról.
Újsághírek azért, mert a srácok néha magukat elolvassák azon a mandineren, ahová OV utal havonta, és az elégtelen ahhoz, hogy kilássanak a fejükből.

"Ellenben az abortusz vonatkozásában egészen jó megközelítésnek tartom, amit elkezdtél pedzegetni. Ugyanis az, remélem, köztudomású, hogy még azok a női szervezetek is, amelyek az abortusz mellett kampányolnak, nem éppen valami üdvös és általánosan alkalmazandó családtervezési eszköznek állítják be, mert eléggé köztudomású, hogy az abortusz fizikailag és lelkileg mennyire kikészíti a nőket. "

Ilyeneket ezeknek ne írjál le, minek. Dobray biztosan tudja, hogy működik ez. Az abortuszok 99%-a a nőket terhesen nem elfogadó alapvetően férfitársadalom miatt van. A nők C vitamin-szedése helyett abortuszra járnak, kedvenc programjuk.

A pápa azóta akkor haladott a korral, a múltkor még nem erről osztotta az áldást.

loláb 2011.04.29. 17:58:29

Szép összefoglalás, igyekezzetek minden ballibbernek az orra alá dörgölni.

MCock 2011.04.29. 21:52:19

Még jó, hogy eddig volt alkotmányunk, sebaj, mosmá korszerű melldöngető-keresztényes szöveget is kapunk hozzá 2011-ben. És - nem lényegtelenül - megtudjuk azt is, hogy az alaptörvényt ezzel összhangban kell értelmezni.
Mér nem volt jó e régi

Mindez arra jó, hogy az érdeméről ne kelljen beszélni. Az AB korlátozása? A költségvetési tanács-féle puccs? Alanyi jogok csökevényesítése, relativizálása? Oda nem való butaságok kényünk-kedvünk szerint: tényleges életfogytig (már van ilyen), 62 éves bírói nyugdíjkorhatár (minősíthetetlen ostobaság), az AB hatásköre visszaállításának az államadósság 50%-os szintjéhez kötése, stb?

NOOORMÁLIS?

greybull 2011.05.01. 13:39:51

Kiváló a cikk, gratula. Ki kell nyomtatni, sokszorosítani, ott hurcolni néhány példányt a zsebünkben, oszt a hülye szoclibeknek egyet-egyet alkalmanként az orruk alá dörgölni, képükbe nyomni, oszt' csá!
A "Nagymorva (nem elírás?, nem: Nagy Kúrva?) Birodalom"-hoz annyit: nem sokba telik, hogy a Nemzeti Hitvallás rész kiegészüljön a "Mi, a nagy Sumér, Egyiptomi, Etruszk, Szkíta, Hun Birodalom egyenes örökösei...." kitétellel, oszt akkor már minden ma élő nép elmehet az anyjába!

babraba 2011.05.10. 21:56:20

ok, ez szép... De
Írország: katolikusok aránya 84% (wikipédia), 93% (Európai Politikai Rendszerek - 2004 Osiris Kiadó)

Norvégia: 97% evangélikus (EPR-2004), 86% (wikipédia)! ráadásul, ne haragudj, de én nem akarok olyan helyen élni, ahol a király, mert király ne legyen támadható... (ne értsd félre, nem paparazzot kívánok neki, de legyen számon kérhető, ha olyan a helyzet)

Dánia: 98% evangélikus (EPR - 2004), 80% (wikipédia)

Portugália: 94% római katolikus (wikipédia), u.a (EPR -2004)

Spanyolország: 76 % római katolikus (wikipédia), 97% (EPR - 2004)

Andorra: 95% római katolikus (EPR), wikipédia - nem találtam adatot

Svájc: vagy protestáns, vagy katolikus de vallásos

Olaszország, Lengyelország: ugye itt egyértelmű adatok nélkül is a vallásos dominancia a népességben?

Magyarország: 76% vallásos egyáltalán - 56% római katolikus! Egy nemhogy vallás ügyben megosztott, de a vallás létjogosultságát is jelentékeny tömegben megkérdőjelező társadalomban nincs nagyon helye Istennek a preambulumban, de a nemzeti hitvallásban sem.

Az pedig, hogy mások mekkora baromságot képesek beleírni az Alkotmányukba, nem hiszem, hogy feljogosít arra bárkit, hogy még nagyobb hülyeséget írjon a sajátjába.

Necrology 2011.05.14. 15:20:45

A Makovecz-féle holokauszttagadásos-zsidózó európai alkotmányunk eszméje:
orulunkvincent.blog.hu/2011/05/09/makovecz_csendesen_zsidozgat
Makovecz csendesen zsidózgat

belfold.ma.hu/tart/cikk/a/0/95603/1/belfold/Makovecz_eltavolitasa_a_Fidesz_erdeke
Vállalhatatlan a kijelentése miatt
Makovecz eltávolítása a Fidesz érdeke

atv.hu/cikk/20110508_makovecz_senkinek_semmi_koze_az_orban_viktorral_valo_viszonyomhoz?source=hirkereso
Makovecz: senkinek semmi köze az Orbán Viktorral való viszonyomhoz

Régi szép MIÉP-es idők tértek vissza...

www.miep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3241:a-soetetseg-eri-a-ketharmad-ellen-gyri-bela-interjuja-makovecz-imrevel&catid=41:hirek&Itemid=63
A sötétség erői a kétharmad ellen - Győri Béla interjúja Makovecz Imrével
2010.04.18.
/.../
"– Úgy értékelem, hogy volt egy komoly kísérlet arra, hogy a rablókkal szembeni nemzeti egységet megbontsák a választások előtt, ezért kreálták ilyenre a Jobbikot. Sajnos ez a rossz kezekben lévő Jobbik nevű eszköz nagyon sok szavazatot kapott. Meg kell hogy mondjam, bizony jobb lett volna, hogy ha ez nem így történik, hanem úgy, hogy a Csurka Pista jelen van ebben a mezőnyben, mert én őt egy rendkívüli képességű és nagyszerű embernek tartom, és nagyon sajnálom, hogy a háttérhatalomnak sikerült – az évek óta tartó elhallgatással és egy álszervezet felpumpálásával – az ellene való akciója."

Avatar 2012.06.05. 16:51:48

2000-ben Svédországban szüntették meg az államegyházi státuszt, most Norvégia is meglépte ezt. Az alaptörvény második paragrafusa immár nem az evangélikus vallást mondja ki Norvégia hivatalos vallásaként, hanem kijelenti, hogy „(Norvégia) alapértékei keresztény és humanista örökségünk maradnak." (A királyi család tagjainak azonban a jövőben is az evangélikus egyházhoz kell tartozniuk.)

index.hu/kulfold/2012/05/24/norvegia_szetvalasztotta_az_allamot_es_az_egyhazat/

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

Nincs megjeleníthető elem

JOBBKLIKK

Nincs megjeleníthető elem

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása