A tulajdon(jog) intézménye mint a jövő iránti felelősség alapeszköze

Konzervatorium I 2011.02.18. 07:32

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának tisztségét a törvényhozás 2007 december elsejei hatállyal hozta létre, a rákövetkező év május 26-án pedig meg is választotta az első biztost. A tisztség létrehozását nem előzte meg különösebb vita, sem a parlamentben, sem azon kívül. Jómagam erősen elleneztem, s érveimre Schiffer András válaszolt is, de nagyobb polémia nem keveredett belőle. Azért érdemes most visszatérni a témára, mert a benne jelentős tekintéllyel bíró Sólyom László a minap úgy nyilatkozott, hogy kívánatosnak tartaná, ha a leendő alkotmányban a számára kedves, s a szóban forgó biztosi tisztség ideológiai alapját is jelentő szempontok és elvek – fenntartható fejlődés, a jövő nemzedékek iránti felelősség – megjelenne. Tavaly december 15-én a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (mert a biztosi tisztségen kívül bizony ilyen is van) ülésére meghívót kaptam, s ott röviden elmondtam, hogy miért nem tartom továbbra sem jó iránynak, ha ezeket a fölöttébb homályos tartalmú fogalmakat a kiérleltnek és kipróbáltnak bizonyult alkotmányos alapgondolatokhoz hozzácsapjuk.

Balázs Zoltán írása

Az akkori gondolatmenetemből a rövidség kedvéért itt kihagyom az említett fogalmakkal szemben tehető ellenvetéseket, s azt igyekszem bizonyítani, hogy a használatuk mögött érzékelhető morális és politikai aggodalmak kezelésére a meglévő illetve megszokott alkotmányos eszközök, elsősorban az egyéni jogok sáncai, megfelelőek és elegendőek.

Melyik jogokra gondolhatunk? Első pillantásra kiemelkedik ezek közül az élethez fűződő alapjog; másodjára pedig a tematikailag a legközvetlenebbül érdekeltnek látszó, az egészséges környezethez fűződő jog. Ez tűnik a legközvetlenebbül alkalmazhatónak is, noha éppen az alkalmazhatósággal kapcsolatban jelentős problémák jelentkezhetnek. Álláspontom szerint viszont a legerősebb kapcsolatot biztosító, ráadásul a két fogalom – a meg nem születettek érdekét figyelembe venni igyekvő „nemzedékek közötti igazságosság” és a „fenntartható fejlődés” fogalmát – is kellő koherenciával összekötni képes jog a tulajdonhoz fűződő jog. Miért és hogyan? A továbbiakban erre a két kérdésre igyekszem röviden válaszolni.

A nemzedékek elkülönítése társadalmi szinten fölöttébb problémás. Bár a társadalom korfája változik, bármely tetszés szerinti időpontban több nemzedékre bontható. Egy-egy ilyen bontás szociológiai okokkal indokolható és politikai célokra fölhasználható, de morális értelemben a kollektív alanyiság merő fikció. Ezzel szemben az egyének, főként a családok szintjén a nemzedéki megkülönböztetésnek van vagy lehet valódi morális, tehát felelősségi viszonyokat meghatározó tartalma. Ezt a tartalmat a fölhalmozás és megtakarítás, az életkörülmények megtervezése, az időhorizontok összeegyeztetése adja, amelyhez pedig a keretet a megszerzett vagy létrehozott értékek, s az azokat megtestesítő tulajdon biztosítja. Az államnak illetve az állam cselekvési keretét kijelölő alkotmánynak ennélfogva a valódi, empirikusan létező, de kollektív cselekvőkké össze nem álló nemzedékek közötti interakciók szabályozásában van kulcsszerepe. Konkrétan például az örökösödési jogra lehet gondolni, amely közvetlenül kötődik a tulajdonhoz fűződő joghoz. Csak utalásszerűen említem meg, hogy milyen horderejű – pozitív és negatív – gazdasági és társadalmi változásokat volt képes indukálni a hitbizomány eltörlése illetve az egyenlő örökrész-szabály a közvetlen leszármazottak között. Az örökhagyás mellett a nyugdíjrendszer is ilyen szabályozási kérdés (mellékesen jegyzem meg, hogy rendkívül furcsa, hogy a „jövő nemzedékek országgyűlési biztosa” nevét meghazudtolva legalábbis tudtommal egyszer sem szólalt meg a nyugdíjakról folytatott heves vitában).

A tulajdon illetve a tulajdonlás védelme azért központi fontosságú, mert azokat az embereket is képes a hosszabb távú gondolkodás és általában a másokról való gondoskodás felé terelni, akik hajlamosabbak volnának a rövidtávú, illetve felelősség-áthárító magatartásra, elsősorban természetesen az állam felé. Egy környezetszennyező tevékenységgel szembeni föllépés konkrét tulajdonlást vagy tulajdonhasználatot korlátozó érdeksérelemre tekintettel megfelelően működő bírói hatalommal valószínűleg hatékonyabb és elrettentőbb, mint a hatósági, homályosabb, lobbiktól jobban befolyásolt, véletlenszerűen rögzített mérőszámokkal operáló hatósági eljárás. Még a már működő magyar országgyűlési biztos valódi fegyvere is a bíróság, nem a végrehajtó hatalom.

A tulajdonhoz kapcsolható az emberi innovációs képességek kibontakoztatása is. Egyrészt a sikerből adódó jövedelemnövekmény és annak tulajdonná változtatása személyes ösztönzőerő, másrészt – tőke formájában – mint mások sikerének kulcsfontosságú katalizátora a korábbi korszakokban is döntő faktora volt az új nyersanyagok és energiahordozók kifejlesztésének, az új technológiák elterjesztésének. A „szűkös erőforrások” tézise valószínűleg egyszerre triviális igazság és mítosz. Ami véges, az valóban elfogyhat; de ez inkább a konkrét tárgyak és dolgok világára igaz, az elvont kategóriákban kifejezett „energiára” és „anyagra” vagy „erőforrásra” már aligha. Az innováció mindeddig újabb és újabb erőforrásokat fedezett föl vagy tett hasznosíthatóvá. S ennek egyik alapfeltétele éppen az volt, hogy a jelent és a jelen cselekvőit a tulajdon révén érdekeltté tette a jövőben.

A tulajdon társadalmi, de még inkább politikai intézmény, viszonyrendszer, amelyhez jogot, jogokat rendelünk. A tulajdonjog általában véve védendő, de – szemben például az élethez vagy a tiszta környezethez való joggal – szinte minden konkrét esetben be van ágyazva konkrét jogok és kötelességek, felelősségi és cselekvési viszonyok szövedékébe, jelentése és alkalmazása korlátozott és értelmezett. Ez a legnagyobb előnye is. Használat, birtoklás, korlátolt felelősség, elmaradt haszon, jövőbeli érdek, érdekmúlás, forgalomképesség – egy sereg bonyolult, de mindig értelmezhető fogalom veszi körbe a tulajdont és ad neki kézzelfogható karaktert. Pontosan ezért van kulcsszerepben a bírósági rendszer a még meg nem születettek érdekeinek védelme szempontjából is. Leszármazottainknak akkor tudjuk a tőlünk telhető legnagyobb biztonságot adni, ha létrehozott értékeinket a maguk sokszínűségében és egymásra vonatkoztatottságaikban is biztonságban tudhatjuk. A hosszú távú gondolkodást ezzel, s nem hivatalokkal lehet valódi társadalmi erővé alakítani.

A köztulajdonra ugyanez érvényes. A köztulajdon alanya jogi értelemben az állam illetve az önkormányzatok. Tekintettel arra, hogy környezetvédelmi szempontból kiemelt jelentősége van az olyan természeti tulajdonnak, mint a folyók, erdők, természetvédelmi területek, stb., az ezekre vonatkozó tulajdonosi szemlélet megerősítése döntő fontosságú. A hatályos alkotmány ebben a tekintetben érdekes és nem föltétlenül szerencsés megközelítést alkalmaz. Eszerint ugyanis „Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül.” Ez a megfogalmazás azért problematikus, mert bár a szándék világos és támogatható is, mégis azt sugallja, hogy a két tulajdonforma természeténél fogva eltérő. Holott nem így van: a köztulajdon is „magántulajdon,” van gazdája, felelőse, használója, birtokosa és így tovább. Az látszik szerencsésebbnek, ha az alkotmány a mindenkori kormányzat – a végrehajtó hatalom – tulajdonosi, helyesebben vagyonkezelői felelősségét nevesítené. Ugyanez vonatkozik az önkormányzatokra is, amelyek tulajdonosi pozíciói és felelőssége sajnos nem nevezhető mindenütt egyenletesen jónak illetve magas színvonalúnak.

Összegezve az elmondottakat: a magam részéről úgy látom, hogy a nemzedékek közötti elosztás kérdése és a fenntartható fejlődés gondolatköre igen sok ideológiai és vitatható filozófiai, közgazdasági, szociológiai, sőt, pszichológiai konnotációval terhelt. Ezért ezek alkotmányos megjelenítése leginkább ideológiai lobbiérdekeket tükröz vagy ilyen gyanút kelt. Nem vonva kétségbe azonban, hogy a hosszú távú gondolkodás megerősítése, a jövő és a múlt felelősségi viszonyainak összekötése, a környezet védelme ésszerű, jogos és morálisan is indokolt törekvés, ami ráadásul éppen a tartósságot és stabilitást szolgáló alkotmány keretei közé illik, meg kell keresni a jóval nagyobb konszenzust biztosítani képes politikaelméleti alkotmányos alapokat. Ezeket a magam részéről nem az élethez vagy az emberi méltósághoz, sem a környezethez fűződő jogokban, hanem a tulajdon intézményében és jogában látom. A tulajdon egyrészt konzerváló, tehát a gondoskodásra, felelősségre nevelő viszony; másrészt innovációra és fejlesztésre ösztönöz, így a szűkös erőforrásokat folyton újakkal fölváltani képes technológiák egyik forrása. Végül különös figyelmet érdemelnének a végrehajtó hatalom, a kormányzat és az önkormányzatok mint a köztulajdon kezelői, s ezt a figyelmet akár az alkotmány is rögzíthetné.
 

Kövesd a Konzervatóriumot a Facebookon is!

 


A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr222667340

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Antitézis az ökológiai szemlélethez 2011.02.25. 00:10:46

"Liberty must at all hazards be supported." (John Adams) Visszatekintve az elmúlt két évtizedre, a Nyugat két új jelenséggel találta szembe magát, melyek alapvetően veszélyeztetik még ma is puszta létezését - pontosabban azokat az alapérték...

Trackback: Népirtások Székelyföldön, Délvidéken 2011.02.23. 15:26:23

    2. rész:      (Nem értünk egyet a videó feltöltőjének ezen mondatával: "Mi mások holokausztjáról emlékezünk", (Horthy zsidó gimnáziumában hazafiságra nevelték a zsidókat, nézzétek meg Teller Edét) a többi mon...

Trackback: Bethlen pártja megalakul 2011.02.22. 09:18:42

  Sivár és ocsmány minden ami látszik és azontúl is szomorú az egész ország képe. Pozsonyt annektálták a csehek és a lakosság elkeseredett tiltakozó népgyűléséből vérfürdőt csináltak. Egy kicsi fiú felmászott egy lámpára és ki akarta tűzni a magya...

Trackback: Kamara haszna, juhötvened, nyestbőradó 2011.02.21. 13:27:32

Úgy tekeri vissza pártunk és kormányunk a nemzettörténet kerekét, mint Józsi a vállalati flottás kilométerórát. Gimnáziumban még jól elvihorásztunk a füstadón, kapuadón, meg a kilenceden ami igazából tized – és most tessék, itt az extrémsport adó...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2011.02.18. 09:18:33

Itt senkinek nem érdeke, hogy tudj hosszútávon gondolkozni, vagy hogy legyen biztonságos magántulajdonod. Akkor nem függsz az államtól és az nem tudja megvenni a szavazatod.

nevetőharmadik 2011.02.18. 11:50:00

Nagyon értelmes. A jelenlegi adottságokat figyelembe véve utópisztikus, de értelmes koncepció.

Iustizmord 2011.02.18. 13:39:04

Ne kívánd felebarátod házát, ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét, se szamarát se semmit, ami a te társadé!

majd ha a kormány ezt megtanulja, akkor lehet tovább gondlkozni

HaKohen 2011.02.21. 19:48:28

@Iustizmord:

Óóóó, mi köze van ennek ahhoz, amiről beszélsz?

A Biblia későbbi passzusaihoz van köze, szerintem:

Az utóbbi (legalább) 50 évben a sportegyesületek és a tudományos társaságok és a szakmai gyülekezetek és a bélyeggyűjtő klubok áhitattal fogadták kebelükbe elnökként vagy egyéb léhűtői posztra a politikusokat. Merhogy - itt jön a Biblia - várták a Messiást, aki kihúzza őket a saját maguk által odarittyentett szarból.

De mindig kiderült eddig, hogy nem az volt a Messiás.

Most sem lesz másképp.

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.02.25. 16:46:19

megint érkezett egy csodálatos konzervatív esszé, amely két alapgondolatot 9 hosszú bekezdésben vázol fel, cserébe egy felvetett kérdésére sem ad választ.

igen, a tudatos és felelős társadalmi működés alapja a kőkeményen meghatározott és jog által védett magántulajdon.

igen, érdeksérelmet és jogsértést hatékonyan csak a bíróság tud kezelni.

valamint az is teljesen igaz, hogy a bármilyen országgyűlési biztos feladatait és szerepét bármilyen jól szervezett civil szervezet el tudja látni - és láss csudát el is látja.

tehát mit is állít a t. szerző?

azt, hogy káros lenne a biztos léte? nem, ilyet nem mond.
netán hasznos volna? ilyet sem állít.
akkor talán redundáns? erről sincs véleménye a szerzőnek.

akkor mit is akart evvel a cikkel? unatkozott netalántán?

meronem 2011.02.25. 18:58:59

1 hét alatt 6 hozzászólás = a egészséges környezettel kapcsolatos "jövő iránti felelősség" zöldségféle nemigazán érdekli a konzervatívokat.
Vagy nem jó a cikk.
Nem tudom.

Iustizmord 2011.02.26. 12:18:50

@mcs: @HaKohen: van vmi diszkrét bája annak hogy egy konzerv szellemi műhely kirakatoldalán, ahol komoly(kodó) írások jelennek meg, a főf-fő hozzászólók:

1. db libsi mózeshitű (bocs, HaKohen...)
2. egy racionális libsi építÉsz-szerűség
3. egy libsi troll (én)

már gabrilo meg tölrgy se jár ide. ez az a klub amiben nem akarok tag lenni ha felvennének?

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.02.26. 16:19:18

@Iustizmord: minek menne egy konzerv megismerni más gondolkodásmódokat, érvrendszereket, amikor ő és csakis ő tudja a tutifrankót?

még más konzervekkel sem kell beszélgetnie, hiszen csak hümmögnének és bólogatnának egymásnak, azt meg minek?

a kis buta libsik meg jönnek, kérdeznek, érvelnek, próbálkoznak, ismerkednek mindenfélével.

ahelyett, hogy 18 évesen már lenne egy megingathatatlan és koherens világképük, ami már alapból tökéletes és nem szorul rá semmiféle más befolyásra, ismeretre.

sic transit..., hogy releváns és ontopik is legyek egyben.

HaKohen 2011.02.26. 18:34:33

@mcs: @Iustizmord:

Hogy ne kelljen ismételnem, némi (bár elismerem: nem teljes) válaszom a következő helyen található:

konzervatorium.blog.hu/2011/02/16/a_szalonkepes_konzervativ#c12729900

PS: @Iustizmord:

Természetesen megbocsátok, de a hitemről most ne is essék szó. A kohénséget természetesen vállalom.

hacsaturján 2011.02.27. 09:02:19

@Iustizmord: mondhatnám erre, hogy: "és bástya elvtársat mán le se szarják?", de nem mondom, mert még képesek lesznek rá és abban az állapotban már én se tudnék peripatetikusnak maradni.

Iustizmord 2011.02.27. 09:18:37

@HaKohen: remélem levetted hogy nem zsidózni akartam...

Iustizmord 2011.02.27. 09:20:30

@mcs: ahelyett, hogy 18 évesen már lenne egy megingathatatlan és koherens világképük, ami már alapból tökéletes és nem szorul rá semmiféle más befolyásra, ismeretre.

amit néha azért erősítgetni meg bizonygatni köll...

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.02.27. 11:46:10

@Iustizmord: a világképet nem kell, csak azt, hogy másokénál tökéletesebb.

HaKohen 2011.02.27. 17:02:13

@Iustizmord: ma 09:18:37

hüje-e vagy?

2Lkedő · http://ketelkedj.blog.hu 2011.03.15. 17:56:22

Nem ellenzek semmilyen elméleti vizsgálódást, de ebben az "igen sok ideológiai és vitatható filozófiai, közgazdasági, szociológiai, sőt, pszichológiai konnotációval terhelt" témában az a legnagyobb probléma, hogy az amúgy egyáltalán nem haszontalan tudományos megközelítések első látásra elfedik azt, hogy miről is van itt szó.

Az igen aggályos és bizonytalan talajon álló "fenntartható fejlődés", "a nemzedékek közötti igazságosság" mind igen hangzatos fogalmak. Ennél már csak a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács a jobb. Fölöslegesen terpeszkedő kifejezéseket veszünk át különféle nemzetközi egyezményekből, majd parttalan vitákat generálunk, hogy ezeket a képtelen kifejezéseket valamilyen tartalommal töltsük fel.

Valóban sokkal több értelme lenne, ha egyszerű (vagy annak tűnő) kifejezésekkel dolgoznánk, kipróbált, gyakorlattal rendelkező jogintézményeket használnánk arra, amire valók. Ilyen pl. a tulajdon. Látszólag egyszerű, de mégis mennyi mindent rejt magában, ám egy nagy előnye van a "fenntartható fejlődés" típusú fogalmakkal szemben. A köznyelv is megérti, így minden erre épülő terv, megoldás könnyebben átültethető a gyakorlatba.

De miről is beszélünk, amikor összehordunk minden "zöldséget"?

Ismét egy divatos, haladó nyugati huncutság az egész, amire újabb állami források vonhatók el, újabb meddő tanulmányok íródhatnak, és "haladó" nyugati gondolkodókat interpretáló (ál)tudományok építhetőek fel.

Ha valaki "zöldeket" beszél pl.: zöldpárt, zöldenergia, zöldház akkor mire gondolunk először? Szerintem a legtöbben semmire. Ha a természetvédelemről esik szó, előbb gondol a legtöbb ember a pandákra, vagy a See Shepherd bálnamentő akcióira, mint arra, hogy a házával szomszédos natura 2000 besorolású területre éppen egy bevásárlóközpontot vagy egy gyárat építenek.

A lényeg, hogy az egész kérdés valami éteri magasságban lebeg. A fővárosi greepeace-es vajon ejt-e könnyeket, amikor kiváló minőségű, magas aranykorona értékű szántóföldeken akarnak kaszinóvárost építeni, vagy azon, hogy monokultúrás nagybirtokrendszer van kiépülőben Magyarországon, ami elemi akadálya lesz az egészséges mg-i termelésnek és annak, hogy magyar ember földtulajdonhoz jusson.

Néha össze kéne piszkolni a kezünket, és meg kéne próbálni végre a dualizmus eklektikus díszletei mögé is tekinteni. A fenntartható fejlődés ugyanis azok mögött kezdődik.

Májkonzerv 2011.03.18. 20:02:17

@mcs:
Nem, csak időközben megszűnt a Jövő Nemzedékek Ombudsman pozíció - a kisebbségi jogokéval egyetemben - és valószínűleg meg kellett magyarázni. Meg azt, hogy az nem a fenntartható jövőről szól, hanem tulajdonjogról. Na a kormány fenntartható jövőjéhez szükséges a mi tulajdonunk, meg az alkotmánymódosítás is.

mandiner.hu/cikk/20110316_onsorsrontasban_ennyire_jok_vagyunk
ifj.dr. Zlinszky János: Önsorsrontásban ennyire jók vagyunk?

jno.hu/hu/

nol.hu/velemeny/20110318-alkotmanyos_taposoaknak
Bauer Péter: Alkotmányos taposóaknák

Májkonzerv 2011.03.18. 20:08:17

@2Lkedő:
"Ha valaki "zöldeket" beszél pl.: zöldpárt, zöldenergia, zöldház akkor mire gondolunk először? Szerintem a legtöbben semmire."

Ne magadból indulj ki, attól, hogy évtizedekre leállt az élet nálad a témát követését illetően, attól csak felkészületlen leszel, de nem konzervatív. Sajnos idehaza e két fogalom nagyon sokszor szinonima.

2Lkedő · http://ketelkedj.blog.hu 2011.03.24. 19:00:33

@Májkonzerv: "Ne magadból indulj ki, attól, hogy évtizedekre leállt az élet nálad a témát követését illetően, attól csak felkészületlen leszel, de nem konzervatív. Sajnos idehaza e két fogalom nagyon sokszor szinonima."

Nem tudom hol olvastad, hogy konzervatív vagyok...

A felkészültségemet vita tárgyává teheted. Ezt hívják kritikának.

Te csak besoroltál egy kategória alá. Kényelmes dolog, az biztos.

Májkonzerv 2011.03.28. 22:34:04

@2Lkedő:
Valóban, igazad van. Semmi okom nem volt arra, hogy konzervatívnak soroljalak be, elnézést a megalapozatlan címkézésért. A felkészületlenséged viszont nem vita tárgya, hanem tény.

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

Nincs megjeleníthető elem

JOBBKLIKK

Nincs megjeleníthető elem

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása