Médiatörvény: inkább a pornót kéne üldözni

dobray I 2011.01.06. 07:39

Irgalmatlan hisztit csapott a nyugati sajtó, ami még a Népszavára is rákontrázott az előző napokban a médiatörvény és az „-alkotmány” miatt. A Fidesz eleinte legyintett, hogy csak a szokásos hiszti, azóta rájöttek, hogy azért több annál. Eközben decemberben elkaszálta a „cenzúra” Ice-T-t és most az RTL Klubot – csakhogy még a régi törvény alapján. Vajon miért tartják olyan fontosnak a magyar médiatörvény még az spanyolok is, (legalábbis a baloldali El País) akik aztán baromira nem foglalkoznak a világgal? Elolvastam a törvényt, semmi extra nincs benne. Mondhatnám, nem is értem, miért sietett ezzel annyira a Fidesz. Mindenesetre: a kiegyensúlyozottság fogalma korábban sem volt konkrétabb. Bebetonozatlan gyorsvélemény következik.

Az újságírók különbejáratú alkotmányáról (nekik nem is kell várniuk tavaszig sem) azt állítják, fogalmai nem tiszták, ezért a fideszesekkel telepakolt, kilenc évre bebetonozott médiahatóság önkényesen cenzúrázhat majd véleményeket a nyomában a kiegyensúlyozottság, az emberi méltóság és a kiskorúak védelmének örve alatt. Tovább egy-egy több tízmilliós bírsággal könnyedén ellehetetlenítheti bármely adó/lap/portál működését, akár le is kapcsoltathatja a villanyt, és még külföldre is utána lőhet, tehát potenciális veszélyben van például az Amerikai Magyar Népszava hazai elérhetősége, így hiába blogol majd ott TGM, ha itthon nem lehet majd olvasni aggódásait.  (Az SZDSZ-ben is rájöttek, hogy a választások után égve maradt a villany, most valaki visszament leoltani, ha már senki nem lakik ott hónapok óta.) Végezetül ellene megy az újságírói etikettnek, amikor kiadatja a forrásokat.

Médiatörvény, 1996, Alapelvek:

A Magyar Köztársaságban a mûsorszolgáltatás - e törvény keretei között - szabadon gyakorolható, az információk és a vélemények mûsorszolgáltatás útján szabadon továbbíthatók, a nyilvános vételre szánt magyarországi és külföldi mûsorok szabadon vehetõk. A mûsorszolgáltató - a törvény keretei között - önállóan határozza meg a mûsorszolgáltatás tartalmát, és azért felelõsséggel tartozik.
 (2) A mûsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, tevékenysége nem sértheti az emberi jogokat, és nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyûlölet keltésére.
 (3) A mûsorszolgáltatás nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokon alapuló bemutatására, elítélésére.
4. § (1) A közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, vitatott kérdésekrõl a tájékoztatásnak sokoldalúnak, tényszerûnek, idõszerûnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie.
(2) A mûsorszolgáltatásban közzétett mûsorszámok összessége, illetõleg ezek bármely tartalom vagy mûfaj szerinti csoportja nem állhat párt vagy politikai mozgalom, illetve ezek nézeteinek szolgálatában.
(3) A mûsorszolgáltató politikai tájékoztató és hírszolgáltató mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasóként, tudósítóként rendszeresen közremûködõ munkatársak - a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül - mûsorszolgáltatónál politikai hírhez véleményt, értékelõ magyarázatot - kivéve a hírmagyarázatot - nem fûzhetnek.
(4) A mûsorban közzétett hírekhez fûzött véleményt, értékelõ magyarázatot e minõségének és szerzõjének megnevezésével, a hírektõl megkülönböztetve kell közzétenni.
5. § (1) A vallási vagy hitbeli meggyõzõdést sértõ, az erõszakos vagy más módon a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatása elõtt a közönség figyelmét erre a körülményre fel kell hívni.
(2) A vallási vagy világnézeti nevelésre szánt, illetve arra alkalmas mûsorszámot e jellegének elõzetes feltüntetésével lehet közzétenni.
(3) Nem szabad kiskorúaknak szánt mûsorszámban erõszakos magatartást követendõ példaként megjelenítõ képeket vagy hangokat közzétenni.
(4) A kiskorúak személyiségfejlõdésére ártalmas, így különösen az erõszak öncélú alkalmazását magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot csak 23.00 és 5.00 óra között lehet közzétenni. Közzététel elõtt erre a közönség figyelmét fel kell hívni.
(5) A kiskorúak személyiségfejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszám közzététele tilos. (…)
47. § (1) A kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének (4. §) megsértése miatti panaszokat a Testület Panaszbizottsága (a továbbiakban: Panaszbizottság) bírálja el. A Panaszbizottság tagjait - öt évre szólóan - a Testület bízza meg. (…)
49. § (1) Ha a mûsorszolgáltató a vételkörzet lakosságát foglalkoztató társadalmi kérdésben egyoldalúan tájékoztat, különösen ha a vitatott kérdésben egyetlen vagy egyoldalú álláspont megjelenítésére vagy kifejezésére ad lehetõséget, vagy ha egyéb módon súlyosan megsérti a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét, a kifejezésre nem juttatott álláspont képviselõje vagy a sérelmet szenvedett (a továbbiakban: kifogást tevõ) kifogásával a mûsorszolgáltatóhoz fordulhat.
50. § (1) A Panaszbizottság az alaptalan, illetve az e törvényben meghatározott feltételeknek nem megfelelõen benyújtott panaszt elutasítja.
(2) Ha a Panaszbizottság állásfoglalása szerint a mûsorszolgáltató megsértette a tájékoztatás kiegyensúlyozottságát, a mûsorszolgáltató a Panaszbizottság által megjelölt idõpontban és módon - a Panaszbizottság állásfoglalásában foglaltaknak megfelelõen - értékelõ magyarázat nélkül közli a Panaszbizottság állásfoglalását, vagy lehetõséget ad a kifogást tevõnek álláspontja megjelenítésére.
(3) A tájékoztatás kiegyensúlyozottságának súlyosabb vagy ismételt sérelme esetén a Panaszbizottság kezdeményezheti, hogy a Testület bírságot szabjon ki. (…)
(3) A Testület határozatának felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni. (…)

Médiatörvény, 2010:

12. §: (1) A médiaszolgáltatások tájékoztatási tevékenységének meg kell felelni az Smtv. 13. § szerinti kötelezettségnek.
(2) A tájékoztatás kiegyensúlyozottságát – a műsorszámok jellegétől függően – az
egyes műsorszámokon belül, vagy a rendszeresen jelentkező műsorszámok sorozatában kell biztosítani.

SMTV:

13. § (1) A médiatartalom-szolgáltatók összességének feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás a helyi, az országos és
az európai közélet ügyeirõl, valamint a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentõséggel
bíró eseményekrõl.
(2) A tájékoztatási tevékenységet végzõ lineáris és lekérhetõ médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklõdésre számot
tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára
jelentõséggel bíró eseményekrõl, vitatott kérdésekrõl az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató
mûsorszámokban sokoldalúan, tényszerûen, idõszerûen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni.
14. § (1) A médiatartalom-szolgáltatónak az általa közzétett médiatartalmakban, illetve azok készítése során tiszteletben kell
tartania az emberi méltóságot.
(2) Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévõ személyek médiatartalomban történõ, öncélú és sérelmes
bemutatása.
15. § (1) Tilos visszaélni a médiatartalom-szolgáltatónak adott, nyilvános közlésre szánt nyilatkozat közzétételébe történt
beleegyezéssel.
(2) A médiatartalom-szolgáltató köteles a nyilvános közlés céljából készített nyilatkozatot a nyilatkozatot adó személynek
– annak kérelmére – megmutatni; azt nem közölheti, ha a közzétételhez a nyilatkozatot adó személy azért nem járul
hozzá, mert azt a médiatartalom-szolgáltató érdemben megváltoztatta, és a változtatás a nyilatkozatot adó számára
sérelmes.
(3) A nyilatkozat közzétételéhez történt hozzájárulás a médiatartalom-szolgáltató (1) bekezdésben szereplõ visszaélése
esetén jogkövetkezmény nélkül visszavonható, amennyiben
a) azt nem a helyi, országos vagy európai közélet eseményével összefüggésben tette,
b) az nem a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentõséggel bíró valamely
eseménnyel kapcsolatos, vagy
c) a visszavonásra irányuló nyilatkozatot nem hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy, vagy politikai közszereplõ
közmegbízatása ellátásával összefüggésben tette,
feltéve, hogy a visszavonás a közzétételt megelõzõen kellõ idõben történik, és így nem okoz a médiatartalomszolgáltató
számára aránytalan sérelmet. Az e jogot korlátozó szerzõdéses kikötés semmis.
16. § A médiatartalom-szolgáltató köteles tiszteletben tartani a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, tevékenysége
során nem sértheti az emberi jogokat.
17. § (1) A médiatartalom nem lehet alkalmas személyek, nemzetek, közösségek, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek
vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyûlölet keltésére.
(2) A médiatartalom nem lehet alkalmas személyek, nemzetek, közösségek, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek
vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére.
18. § A médiatartalom nem lehet alkalmas a magánélet és más, személyhez fûzõdõ jogok megsértésére.
19. § (1) Lineáris médiaszolgáltatásban nem tehetõ közzé olyan médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak
szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlõdését, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsõséges, illetve indokolatlan
erõszakot tartalmaz.
(2) Lekérhetõ médiaszolgáltatásban megjelenõ azon médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi,
lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlõdését különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsõséges, illetve indokolatlan
erõszakot tartalmaz, csak oly módon tehetõ a nyilvánosság tagjai számára elérhetõvé, amely biztosítja, hogy kiskorúak
rendes körülmények között nem férhetnek hozzá.
(3) Sajtótermékben megjelenõ azon médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy
fizikai fejlõdését különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsõséges, illetve indokolatlan erõszakot tartalmaz, csak
oly módon tehetõ a nyilvánosság tagjai számára elérhetõvé, amely – valamely mûszaki vagy egyéb megoldás alkalmazásával
– biztosítja, hogy kiskorúak nem férhetnek hozzá. Ha ilyen megoldás alkalmazása nem lehetséges, akkor
a médiatartalom csak a kiskorúak lehetséges veszélyeztetésérõl szóló tájékoztatást tartalmazó figyelmeztetõ jelzéssel
tehetõ közzé.
(4) Lineáris médiaszolgáltatásban megjelenõ azon médiatartalom, amely veszélyeztetheti a kiskorúak szellemi, lelki,
erkölcsi vagy fizikai fejlõdését, csak oly módon tehetõ közzé, amely az adásidõ megválasztásával, illetve más mûszaki
megoldás alkalmazásával biztosítja, hogy a kiskorúak rendes körülmények között nem hallhatják vagy láthatják azt.
(5) A kiskorúak médiatartalmakkal szembeni védelmére szolgáló részletes szabályokat külön törvény határozza meg.
A lényeg, hogy a korábbi törvény sem volt konkrétabb, mint a mostani, sőt. Egyébként vegyük észre, hogy két törvény van, az egyik a rövidebb médiaalkotmány: „A médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról” címmel elfogadott [2010. évi LXXXII.] törvény, amit még novemberben akceptált a Tisztelt Ház, a másik a decemberben elfogadott, irgalmatlan hosszú „A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló” [2010. évi CIV.] törvény.

A médiaalkotmány, azaz Smtv oknyomozásra vonatkozó, túl általánosnak talált paragrafusa:

„6. § (1) A médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele munkaviszonyban vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy jogosult a számára információt átadó személy (a továbbiakban: információforrás) kilétét titokban tartani. A titoktartás joga nem terjed ki a minősített adatot illetéktelenül átadó információforrás védelmére.
(2) A médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele munkaviszonyban vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy jogosult információforrásai titokban tartására a bírósági és hatósági eljárások során is, feltéve, hogy a számára átadott információ közzétételéhez
közérdek fűződött.
(3) Bíróság vagy hatóság – a nemzetbiztonság és a közrend védelme vagy bűncselekmények elkövetésének felderítése vagy megelőzése érdekében – kivételesen indokolt esetben az információforrás felfedésére kötelezheti a médiatartalom-szolgáltatót, valamint a vele munkaviszonyban vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyt.”

(Konkrétabb szabályozás a médiatörvényben.)

Egyrészt: jóhogy, miért, mit vártunk? Másrészt: a minősített adat nem légből kapott fogalom, törvényileg szabályozva van, hogy mi az, ha nem haragszanak, ezt a törvényt most nem kotrom elő. Tudom, a közérdek fogalma a necces. Azaz: irány a bíróság. A médiaalkotmányban és a médiatörvényben alkalmazott jelzők (közérdekű, súlyos, indokolatlan, stb) nem ismeretlen dolgok a jog számára, nem ez az első törvény, amibe belekerültek, és ezekre van gyakorlat, az ORTT korábbi döntései nyomán. Az emberi méltóság és egyéb fogalmak nem hiszem, hogy azért kerültek volna bele, hogy jól megszívathassák a véleményformálóat. Ezek a szabályok inkább a tévék és a bulvár ellen születtek, persze így is lehet őket bunkóként használni, ha nagyon akarják, de az előző törvényt is lehetett.

A hatósági eljárással kapcsolatban a médiatörvény 153-189. paragrafusai érdekesek. Részemről nem igazán találtam ezekben kifogásolható dolgot. A bírságok megnőttek, igen. Lehetséges-e elméletileg, hogy egy hobbiblogot megbüntetnek 25 millióra? Hát, talán igen, de azért ott van az is, hogy a megbüntetni óhajtott médiaszolgáltató kapacitásához kell arányosítani a büntetési tételt, szóval mégsem. És nem hiszem, hogy a médiahatóság blogok, meg egyáltalán, publicisztikák büntetgetésével fog szórakozni. Ráadásul: a 181. paragrafus szerint a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettségének megsértése miatt a hatóság hivatalból nem indíthat eljárást. Persze feljelentőnek ott van az IKSZ, ami máris megkérte a hatóságot a Való Világ vizsgálatára, a lakosságot pedig éberségre intette, legyen résen, ha erkölcsromboló műsorba ütközik. (Engem márpedig a VV nem izgat, sose néztem, nem is fogom, és szerintem semmit nem vesztenénk az elkaszálásával. Mindenesetre megalapozottabban el lehet kaszálni, mint az ominózus RTL-híradót.)

Az újságíró szerzői-szerkesztői szabadságát ráadásul az Smtv. elméletileg még jobban is védi, mint az eddigi törvény. Jó ez? Nagyon, kár, hogy a gyakorlatban nem lesz egyszerűbb neki érvényt szerezni, mint a korábbi szabályozásnak. Az Smtv-ből idézett szakasz nem általánosabb, hanem konkrétabb a korábbi szabályozásnál. Lehet, hogy épp ez a baj? Az internet eddig sem volt szabályozatlan, a sajtótörvényt alkalmazták rá. Lehet-e az Smtv. paragrafusainak és a kiegyensúlyozottság meg az emberi méltóság védelmének örve alatt jobban politikai véleményeket „cenzúrázni”, mint eddig? Nem éppen. Ellenben ha valaki tojik a tényekre, akkor el lehet kaszálni. A mostani nyugati visszhang után meg szerintem meg sem fognak próbálkozni véleménycenzúrával.

Jó-e a kiskorúak védelme? Igen, jó, a pornót én speciel üldözném, letiltatnám minden pornóoldal elérését az országban, mivel családok mennek szarrá amiatt, hogy a kedves férj a cyberszexet választja a valódi helyett (tudom, ilyenkor jön az a szöveg, hogy nem kötelező nézni). A külföldről hazánkba irányuló médiaszolgáltatás bevonása a törvény hatálya alá pedig egyértelműen lex kurucinfó (176-180. paragrafus). A jogalap megvan hozzá, pár nemzetközi egyezmény, az alkalmazásának sikerességében vannak kételyeim. Ráadásul bárki más ellen is vígan használható. Kérdés, a kurucinfó ellen nem lenne-e érdemesebb titkosszolgálati eszközökkel fellépni.

Az egyéb ügyeket illetően engem a kormány kiegészítő magyarázata viszonylag megnyugtatott (persze az a kitétel, hogy az NMHH személyi állománya formálisan és informálisan is független a pártoktól, azért ugye vicces). Kár, hogy a magyar fordításban benne maradt egy rakat angol bekezdés, ahogy gáz a fordítások körüli herce-hurca is, hogy nem sikerült lefordítani az egész törvényt, pont kimaradt, hogy a sajtóra csak július egytől érvényes, és hogy először az Smtv-t angolosították csak...

A törvény első ötven oldala, a piaci részesedéssel, a vállalkozások médiában való megjelenésével kapcsolatos szabályozás pedig kifejezetten liberálisabb, mint az eddigi, jobban alkalmazkodik a mai világhoz.

A probléma nem ezzel a két törvénnyel van elsősorban. A törvény, mint azt Turul kolléga is megjegyezte a Mandineren, tulajdonképp nem is stratégiai jelentőségű, és igazából felesleges volt ilyen hamar megíratni és elfogadtatni. Azaz a Fidesz kapkod a forradalom hevében, az orbáni egész pályás letámadás nevű védelmi taktikát igyekszik alkalmazni, amikor annak már rég lejárt a szavatossága, és feleslegesen nyit frontokat egy nem éppen jó, de az előző(ek)nél éppenséggel nem rosszabb (itt-ott jobb, itt-ott rosszabb)  törvénnyel. Mi a fenének?

Ha már azonban új törvény: miért is nem készítették el előre a fordítást, akár még az elfogadásuk előtt, még mindig gyorsabban utána lehetett volna igazítani az elfogadott törvényt a benyújtottnak a fordításban, mint most tüzet oltani. Másrészt el kéne felejteni „a média az ellenség” médiaháborúban berögzült elképzelését. Az van, hogy már régen nincs ballib médiatúlsúly, fel lehet jönni a bunkerből. A nyugati sajtó meg elég régóta cseszteti a magyar jobboldalt ahhoz, hogy az felocsúdjon a sokkból, és végre kitaláljon valamit. Mindenekelőtt nyújtson azonnal részletes tájékoztatást, nyalja ki a nyugati tudósítók seggét, netalántán fizessen le egy rakat lapot (nem ismeretlen gyakorlat nyugaton), esetleg hangoztassa, hogy egy nácoid oldal levadászása miatt van szükség a törvényre.

A probléma nem a törvény, hanem a Fidesznek a médiához való hozzáállása, a „majd mi megmutatjuk”. Az NMHH létrehozása, fideszesekkel való feltöltése, bebetonozása tényleg otromba tett volt. A Tilos Rádió és az Rtl Klub elleni ítélet a régi törvény alapján született, és emlékszünk még az oktatási államtitkárság helyreigazítási kérelmére, amelyet a Hírcsárda által híresztelni miatt merészelt valótlanságok miatt juttatott el a napi humorforrásunkhoz. És értem én, hogy tessék, ti akartátok, most végre felzárkóztunk a korkövetelményhez, és az internet is belekerült a törvénybe, ami platformsemlegesen szabályoz, csak nehogy már Berlusconi legyen a minta, akin azért röhög a fél világ, mert meg akarja rendszabályozni a YouTube-ot. Egyszerűen a netet nem lehet úgy szabályozni, mint a linerális műsorszolgáltatókat, mivel a net ugye lekérhető médiatartalmat szolgáltat. Ha pedig kiteszem egy posztban éjfélkor Ice-T-t, akkor az ott fog virítani délben is. Ez a probláma már a kampánycsend kapcsán is felmerült, minden választáskor azon agyalt a netes világ, hogy hány kattintás mélységbe kell eltenni a kampánycsendsértő anyagokat (állítólag három, sztem ez marhaság, de az új szabályozás szanálta a kérdést).

Azaz akár régi, akár új médiatörvény, humortalan és taktikázni képtelen ítészek kezében egyik sem mutat jól. Az NMHH azt nem tudja legutolsó két ítélete alapján felmérni, hogy mikor mennyi politikai vagy egyéb haszonnal jár a gyakorlatban egy-egy elmarasztaló ítélet, mert hiába sújthatna le akár mégoly jogosan (akár jogi, akár erkölcsi értelemben) is egy adóra, ha annak hozama az, hogy utána százezrek ismerkednek meg Ice-T életművével (dögunalom, a Body Count az viszony jóóó, a Tilos Rádiót meg békén kéne hagyni). A trágár zenészek és véres lepedők helyett üldözhetnék inkább tényleg a pornóoldalakat. Az legalább vicces rabló-pandúr, macska-egér játék lenne (és Kovi is örülne neki, mert, gondolom, jobban fogynának a filmjei).

És javíthatnák a válságkommunikációt. Viszont ezek után senki nem gondolja, hogy publicisztikákra fog lecsapni az NMHH, ami ha eddigi döntései nyomán folytatja, gyorsan nevetség tárgyává fog válni, és oda az állam tekintélyének helyreállítása. Egyébként meg: majd ha lesz praxis, meglátjuk, hogy működik pontosan az Smtv és a médiatörvény. Csak  a NER legyen velünk. Meg a NENYI. Akkor nem lehet baj.
 

Kövesd a Konzervatóriumot a Facebookon is!


A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr692563998

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Szabadság.info 2011.01.24. 16:01:05

Előre le szeretném szögezni, hogy ez az írás nem az új média-törvényről szól; írtak arról már elegen az elmúlt hónapokban. Ez az írás a szólásszabadságról szól. Arról az értékről, mely az egyik legszentebb érték egy liberálisnak, melyért ezrek haltak m...

Trackback: Szabadság.info 2011.01.24. 16:00:20

Előre le szeretném szögezni, hogy ez az írás nem az új média-törvényről szól; írtak arról már elegen az elmúlt hónapokban. Ez az írás a szólásszabadságról szól. Arról az értékről, mely az egyik legszentebb érték egy liberálisnak, melyért ezrek haltak m...

Trackback: VIKSZ, avagy a ValóVilág Ifjúsági Kereszténydemokrata Szemmel 2011.01.10. 09:54:09

Inkább nem állok be az „én ugyan sose nézem, de azért f..ázom” kommentelők népes, ám egyre hiteltelenebb táborába. Bevallom, én néha nézem. Hol öt percet, hol tízet, amikor éppen megakad rajta a távirányító (ill. a szemem). Tovább a maga fe...

Trackback: Egymillióan? 2011.01.06. 23:30:15

Érdekes megfigyelni a magyar kormány és az ex-SZDSZ-es médiahadak (és kapcsolt külföldi részeik) között zajló csörtét. A kommunikációs szempontból teljesen impotens kormányzat úgy áll a ún. balliberális szubkultúra egyre alpáribb, egyre hisztérikusabb ...

Trackback: A médiatörvénynek tapsol az Értékközpontú Újságírók Szövetsége (ÉKUSZ) 2011.01.06. 10:38:54

- Végre valaki tesz azért, hogy a magyarság ne legyen összezavarodva! - csapott az asztalra szenvedélyesen Toportyán Álmos az Értékközpontú Újságírók Szövetségének (ÉKUSZ) elnöke a szervezet Öntőház utcai székházában ma hajnalban megtartott sajtótáj...

Trackback: Médiatörvény, mint gumicsont 2011.01.06. 10:31:59

Elég régóta téma a médiatörvény. Mondjuk nem ok nélkül. Gyanítom, az lesz a vége, hogy Orbán elvtársék "meghátrálnak". Idézőjelben. Van egy olyan halovány sejtésem, hogy ők nem is akarták 1:1-ben megvalósítani mindezt, csak kellett valami, am...

Trackback: Fél év lauf 2011.01.06. 09:53:13

A balliberális sajtó évek óta nem volt olyan virulens, mint mostanság. - írja az MNO-n Szerető Szabolcs, és látszólag igaza is van. Politikai véleményéért még senkit nem büntettek meg, bár feljelentés már érkezett, igaz, nem ballib újságíró, hanem O...

Trackback: Médiatörvényileg korrekt újévi köszöntő Orbán Viktorhoz 2011.01.06. 09:52:23

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság lelki biztonságunk felett őrködő éber tekintetének fókuszában ezúton szeretném a tőlem telhető legnagyobb tisztelettel köszönteni az újév alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök urat.Tisztelt Miniszterelnök Úr, Ked...

Trackback: The Times: Orbán a thatcheri úton 2011.01.06. 09:45:31

 Csekély publicitást kap a honi sajtóban és a blogközösség vitafórumain is, de az Orbán-kormány tevékenységét közel sem övezi akkora idegenkedés, mint amennyire azt egyesek itthon láttatni szeretnék. Időről időre találkozhatunk ugyanis méltató, el...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Leonard Zelig 2011.01.06. 11:40:47

Régi filmeket tessék adni, attól szaporodik a magyar és benépesíti a Földet.

Girhes Joe 2011.01.06. 11:41:49

@SCUMM:
Minden okozhat függőséget. Csak nem mindegy, mik a következményei. A képviselőfánkfüggőség maximum elhízáshoz vezet, míg az alkohol családokat tehet tönkre. A pornót most szándékosan nem soroltam be, mert nem erről szólt a felvetés, hanem arról, hogy mi az oka az elvek meg a tettek közötti ellentmondásoknak. Erre adtam egy lehetséges választ.

Iustizmord 2011.01.06. 11:42:24

@nexialista: tegye mindenki szívére a kezét: nagyon irigyelné 20 éves fiacskáját ha az egyszerre 3 csajjal bújna ágyba, de nagyon elítélné 20 éves leányát ha az egyszerre 3 pasival bújna ágyba.

ez egy ilyen világ. a pasiknak jóval többet néznek el a szexulaitás kapcsán. ha sok csajod van: nagy hódító vagy. ha sok pasid volt, akkor büdös ribanc.

@Gergő77: ott a tévedés hogy a piánál és a dohánynál a ognitív disszonancia működik, mert tudni lehet , a piás és a dohányos (meg a drogos) is tuudja hogy amit bevesz az rombolja a szervezetét.

amikor vki felnőtt fejjelna jó, 14 felett) pornót néz, abban mi a rák a káros?????????? romlik a szemem??????? mert a lelkemmel aztán semmi baj nem történik, trust me

vinczej · http://vinczej.blogspot.com 2011.01.06. 11:42:46

@VIII. Nagyapó: Igen ám, csakhogy az üzleti titok kiteregetésének veszélye azt jelenti, hogy lehetséges vele előre megfélemlíteni a korrupciókat feltárni kész, de inkognitóban maradni akaró forrásokat.

Ugyanis ha a forrást is ki kell adni, akkor csak egy lépés, hogy a forrás üzleti titkait zsarolásra használhassa fel az, aki a Médiatanácstól megszerzi az infót a forrás személyéről.

Hogy csak egy esetet említsek: Az OVB fideszes tagja a szigorú titoktartási kötelezettsége ellenére kiadta az ellennépszavazást benyújtó nyelvész nevét. Nem lett szankció. Répássy szintén a fideszes (titoktartásra kötelezett) nemzetbiztonsági bizottsági tagoktól megszerezte az UD Zrt hanganyagát, és internetre tette.

Ezek után még milyen indok kell a félelemre? Mondj egy esetet, amikor a FIDESZ önmérsékletet mutatott volna olyan dolgokban, amiben volt lehetősége visszaélni?

Iustizmord 2011.01.06. 11:45:30

@Leonard Zelig: sőt, kötelező hétfői adásmentes napot!

@Gergő77: mi az oka az elvek meg a tettek közötti ellentmondásoknak

elvhűnek lenni kényelmetlen, ha van egyszerűbb tevésbeli alternatíva. tehát színtiszta opportunizmus, ennyi

Iustizmord 2011.01.06. 11:48:41

@vinczej: Ezek után még milyen indok kell a félelemre? Mondj egy esetet, amikor a FIDESZ önmérsékletet mutatott volna olyan dolgokban, amiben volt lehetősége visszaélni?

pl még mindig nincs olyan Btk-s szakasz hogy gyurcsányferenc:

Btk 145/A.§ (1) Aki gyurcsányferenc és ezzel a Magyar Köztársaság éllamrendjét veszélyezteti, bűntett miatt 5-15 évig terjedő szabadságvesztéssel tiltható.
(2) Mellékbüntetésül kitiltásnak is helye van.

Rob67 2011.01.06. 11:50:23

Szíjjártó Peti, nem sikerült kicsit hosszúra a védekező magyarázkodás?
A törvény azt feltltelezi, hogy a tévékből, rádiókból, őjságokból csak a szenny ömlik. Ez ellen kell megvédeni az embereket, mert azok buták.
Naja, be kellene tiltani a hitelzést is mert azt sem tudjék az emberek a helyén kezelni. És persze még sok mindent.
Már bocsi de az én kicsi fiam még nem találkozott azzal a kiáradó suennyel amitúl a törvény meg akar védeni. Lehet hogy a kontroll nálam jobb?
Petike meg Viktorka ne akarjon védeni, foglalkozzon a munkájával, elég gazdasági probléma van. Van ott munka fiúk, csak ahhoz meg nem értetek mi?
Na ez a szar...

Girhes Joe 2011.01.06. 11:51:12

@Iustizmord:
Ad1: azért nem mindenkire igaz, hogy dicsérné a 20 éves fiacskáját az édeshármasért (...négyesért, stb...). Lehet hogy statisztikai értelemben többet néznek el ezügyben egy férfinak, mint egy nőnek, de az elnézés nem azonos a helyesléssel, a konzervatív világkép egyik nemnél se tartja jónak a szexuális kicsapongást. A csábítás királyait leginkább a haveri kör szokta dicsérni, de a nőknél se azt veszem észre, hogy egymás között túlzottan szégyellnék az újabb és újabb "bepasizások" tényét.
Ad2: konkrét testi károsodást a pornózó embernek nyilván nem okoz, de azért a párkapcsolatát igencsak hazavághatja. Hacsak nem szereti az asszonyka is a pornót, de itt most nem erről van szó, hanem az asszony háta mögött pornózó, közben azt szavakkal ellenző konzervatívokról.

Diktatúra Pécsett, új céget foglalt el a Fidesz! 2011.01.06. 11:51:37

Megint beégett az ország és a kis majom!

Orbán mégis változtatna a médiatörvényen!!!

Szijjártó Péter szerdán még arra utalt, hogy fel sem merült a médiatörvény megváltoztatása, de Martonyi János tegnap már nem vetette el. Orbán Viktor ma megerősítette: ha az unió szükségesnek tartja, változtatnak a törvényen.

Ha az Európai Unió szükségesnek ítéli a médiatörvény megváltoztatását, akkor azt elfogadjuk - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök külföldi újságíróknak a Reuters jelentése szerint.

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.01.06. 11:53:50

@Gergő77: igazad van, humanitás kérdésében ki is egyezhetnénk, mégis az eddigi gyakorlat szerint valahogy a férfiak kevésbé képviselték...

@lustizmord: "nagyon irigyelné..." most is csak az apákról beszélsz, nem?

Iustizmord 2011.01.06. 11:56:34

@Gergő77: muhaha, bár én nem azt írtam h dícsérné hanem hogy irigyelné, de hidd el, titokban büszke lenne az apa, akinek fia egyszerre három macát vág gerincre (az én fiam, no! felkiáltással)

"a konzervatív világkép egyik nemnél se tartja jónak a szexuális kicsapongást. "

megalol. akkor milyen kicsapongást tart megfelelőnek?

@Magyarország Orbán miatt beégett, cserélni kéne !!: szíjártó olyan mint a kiskutya. néha rántanak egyet a pórázon szt tudja mi a dolga. najd holnap jól megmagyarázza miért gondolt mást tegnap

Girhes Joe 2011.01.06. 11:57:42

@Iustizmord:
Na épp ez az, amiben a konzervatív álláspont eltér a Tiédtől. Szerinted ha az elvek és a tettek ellentmondásba kerülnek, akkor az elveket kell megváltoztatni, különben a tettekben nem követett elv további fenntartása opportunizmus, tehát elítélendő. A konzervatív ezzel szemben fenntartja az elvet akkor is, ha nem sikerül igazítani hozzá a tetteit (akár kényelmességből, akár gyengeségből, akár függőség miatt), és inkább vállalja, hogy leképmutatózzák. Nyilván a becsületes konzervatív legalább megpróbálkozik a tettek hozzáigazításával az elvekhez.

A nagyon konzervatív álláspont egyébként még tovább megy, mert azt mondja, hogy még mindig jobb képmutatóan hirdetni a helyes elvet, mint őszintén a helytelent. Ez is persze vitatható, de ettől még létező álláspont.

Iustizmord 2011.01.06. 11:57:52

@nexialista: apák-fiúk viszonyáról. mert az apák olyanok, hogy a lányuk összes szeretőjének levágnák a tökét. gaz kis csábítók, hah!

amúgy bezek természetes emberi reakciók, a lányára jobban ügyel az ember mint a fiéára (csak zabigyerek ne legyen ám!)

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.01.06. 11:59:37

@Iustizmord: egyik sem természetes emberi reakció, mind tanult/bevett/elhitt baromság

VIII. Nagyapó 2011.01.06. 11:59:43

@Talon:

OK, jogos. Mindenesetre a bíróságnak marad lehetősége a végrehajtás felfüggesztésére. Nem hiszem, hogy ha a hatóság rendszeresen túllépné a hatáskörét, akkor ezzel ne élne.

Iustizmord 2011.01.06. 12:00:08

@Gergő77: Szerinted ha az elvek és a tettek ellentmondásba kerülnek, akkor az elveket kell megváltoztatni,

ilyet soha nem mondam, pláne nem önmagam viszonylatában, vastagon félreérted. bele ne magyarzd már, plz

jobb képmutatóan hirdetni a helyes elvet, mint őszintén a helytelent

ez elág értelmezhetetlen. ha ui valamit helyesnek vélek, nem tudom képmutatóan hirdetni, max szégyenlem magam ha magam nem tudom betartani. igaz, akkor meg csak szordínóban prédikálok róla.

Iustizmord 2011.01.06. 12:01:03

@nexialista: szerintem meg éppen zsigeri.

VIII. Nagyapó 2011.01.06. 12:03:11

@vinczej:

???

Üzleti titok =/= a névtelen források kiléte.

Utóbbiakat - a posztban is foglalt módon - védi a médiaalkotmány.

Girhes Joe 2011.01.06. 12:06:04

@nexialista:
Az eddigi férfigyakorlatot nem vitattam, csak azt, hogy női vezetéssel bármi is jobb lenne. Ugyanannyira rossz emberi hajlamok léteznek mindkét nemben, amiket a hatalomgyakorlás csúnyán felerősít. Az, hogy a hétköznapotban a nőket humánusabbnak látjuk, éppen abból következik, hogy a férfiakkal _szemben_ határozzák meg magukat, mint az élet továbbadói és a család védelmezői. Hatalmi pozícióban ez a hatás nem érvényesül. A békésebb politikai élet szerintem nem a nemi arányokból következik, hanem az adott ország békésebb, kiegyensúlyozottabb adottságaiból. Esetleg fordítva igaz lehet, hogy békésebb körülmények között a nők könnyebben és szívesebben vállalnak döntési pozíciókat, és a férfiak is szívesebben bízzák rájuk, épp az előbb említett önmeghatározás miatt.

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.01.06. 12:08:49

@Iustizmord: ha emberi reakció lenne, akkor nők pont így reagálnának, de mivel ez utóbbi elég kérdéses, csak az az alaptéveszme süt ki a megfogalmazásodból, hogy férfiak=emberek, nők=egyéb kategória (maca, ribanc, stb)

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.01.06. 12:10:00

@Gergő77: nem vezetésről beszéltem, hanem kiegyensúlyozott képviseletről,
a vezetés/hatalom vagy vezetés/hatalom akarása abszolút férfias projekció

Girhes Joe 2011.01.06. 12:14:04

@Iustizmord:
Az utóbbi bejegyzésed már jóval közelebb áll az én álláspontomhoz. Amit írtam, ebből a mondatodból vezettem le: "elvhűnek lenni kényelmetlen, ha van egyszerűbb tevésbeli alternatíva. tehát színtiszta opportunizmus, ennyi" -> tehát aki nem elvhű, az kényelemből és opportunizmusból teszi ezt -> tehát elítéled azt, aki kitart az elvei mellett elméletben, annak ellenére, hogy nem tudja betartani őket a gyakorlatban. Ha másképp értetted, sorry.

Egyébként bőségesen vannak emberek, akik miközben szégyellik magukat valamely gyengeségükért, azért hirdetik, amit ezzel szemben helyesnek tartanak. Nem véletlen, hogy folyton leképmutatózzák sokan a papokat meg a politikusokat. De most akkor jobb lenne, ha a sutyiban elkövetett stiklik helyett kiállnának teli torokkal hirdetni, hogy amit tesznek, az a helyes?

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.01.06. 12:14:30

@VIII. Nagyapó:

áruld el, kérlek, ha a fenti kijelentésed alapján a bíróságok kielégítően működnek, akkor mi indokolja azt, hogy a méltóságukban, magánéletükben, személyes sármjukban megsértett derék polgárok ne maguk fordulhassanak panaszukkal a t. bírósághoz?

mi a fene indokolja azt, hogy egy önkényesen kijelölt, pártdelegáltakból álló csoport döntse el helyettem, hogy én most emberi méltóságomban sértve lettem-e?

miért tudná sz. a. kisasszony, hogy én mitől érzem sértve magam?

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.01.06. 12:14:54

@nexialista: mint ahogy az is, hogy valakivel SZEMBEN kellene meghatározni bárkit is, de persze mégis inkább egyszerű projekció, se nem férfias, se nem nőies, csak az ellentétekben gondolkozóké...

Girhes Joe 2011.01.06. 12:18:55

@nexialista:
Csak éppen a képviseleti demokráciában a képviselet maga a hatalom, a kettő nem választható szét.

De szerintem fölösleges ezen rágódnunk, Te hiszel abban, hogy a masszívabb női képviselet több humánumot vinne a közéletbe, én meg nem. Meddő hitvita, amit soha nem lehet eldönteni, mert ha ki is próbálják valahol, akkor se bizonyítható, hogy a több nő hozott békésebb közéletet, vagy a békésebb közélet hozott több nőt.

gagauzz kalauzz 2011.01.06. 12:21:28

Ha ezt a törvényt fletóék hozzák, akkor a Hörrtévének, a Magyar Nemzésnek és a Magyar Űrlapnak hány milliárdot kellett volna befizetnie az elmúlt 8 évben? Konszolidálni lehetett volna az államháztartási hiányt. :-)

Girhes Joe 2011.01.06. 12:21:55

@nexialista:
Ez meg már filozófiai vita, ami szintén meddővé válik igen hamar... tetszik-nemtetszik, a világot az ellentétek viszik előre. A teljes egyetértésből általában semmittevés, abból meg hanyatlás következik - azaz egy ilyen kultúra helyét elfoglalja egy versenyre, harcra, ellentétekre épülő ("nem humánus", netán "férfias") kultúra. Szigorúan szerintem.

egygrafikus 2011.01.06. 12:28:42

@szemet:
Hát vallási csoportot biztos nem alkotnak az ateisták:) De a bármely kisebbség vagy többség kategóriába azért beleférnek ugye?

"A mûsorszolgáltatás nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokon alapuló bemutatására, elítélésére."

Tehát ezen paragrafus alapján, ha engem, mint ateistát valamelyik egyházi mûsorban bármilyen módon negatívan emlegetnek, az engem sért. Ergo: tilcsák be...

bolá 2011.01.06. 12:31:54

2010. novemberében a szociáldemokrata spanyol kormány békeidőben, nem háborús helyzetben, és nem katasztrófa miatt, példátlan módon, statáriumot vezetett be, mert munkások (gyengék kedvéért elmagyarázom: munkás az, aki jövedelmét munkájával szerzi, szemben a tőkéssel, aki a jövedelmét tőkéje kamatából nyeri) alapvető jogukkal, a sztrájkjoggal kívántak élni. És a kényes nyugati demokratáknak az orrát ez nem csípte. Leleplezték magukat!

Iustizmord 2011.01.06. 12:35:41

@mcs:
mi a fene indokolja azt, hogy egy önkényesen kijelölt, pártdelegáltakból álló csoport döntse el helyettem, hogy én most emberi méltóságomban sértve lettem-e?

miért tudná sz. a. kisasszony, hogy én mitől érzem sértve magam?

hát papírja van róla, azért. továbbá mert magyarországon a jozefinizmus él és virul, úgy fletó, mint vitya alatt. (és éppúgy nem műkszik).

@gagauzz kalauzz: Ha ezt a törvényt fletóék hozzák, akkor a Hörrtévének, a Magyar Nemzésnek és a Magyar Űrlapnak minden oldalát teleírták volna hogy "oda a sajtószabadság, a kommancsok ezt is lenyúlták"

egygrafikus 2011.01.06. 12:42:02

@Chaoyang:
Ez egy hosszas - és lehet, hogy off - vita tárgya lehetne. Nem vagyok társadalomkutató, de azt gondolom, minden társadalomban, csoportban, korban mások az értékek és mások az elfogadott ill. elutasított normák.
A középkorban pl. tök normál dolog volt ugye, hogy a gyerekek is véginézték a nyilvános kivégzéseket, kínzásokat, közös szobában lakva valószínûleg többször végignézték amint apu megcsinálta anyut, meg a cseldlányt (aztán ôk is beszálltak a cselédlányos bulba)... Ennek ellenére a többségük nem állt meg a növésben, hisz itt vagyunk. Ma ugyanennek a tördékéért (véres matrac) hiszti van a médiatanácsban...
A viktoriánus korban meg zoknit húztak a zongoralábra is, gyerekkoromban még rámszóltak az öregek a Népstadionban, mer egyszer az mondtam, hogy hülye. Egy amazóniai fejvadász kissrác valószínûleg tök természetes módon metélné le a fejedet, ha úgy hozná a sors - folytassuk?
Változnak az idôk, erkölcsök normák - és ez a törvény, meg a mögötte álló politikai csapat ezt nem veszi figyelembe és egy huszon-ötven évvel ezelôtti mércével próbálja megoldani a mai problémákat.

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.01.06. 12:46:21

@Gergő77: értem, szerinted a világot előrevitték a harcok, szerintem meg azért ilyen sok a probléma, mert még mindig nem tanultunk a harcokból...

egygrafikus 2011.01.06. 12:48:47

Amúgy azt az alapvetô dolgot nem értem konzervatívéknál, hogy miért akarnak mindent betiltani, ami nekik nem tetszik? Ok, szemét a pornó, de nem kötelezô nézni, ha a másiknak tetszik, miért ne nézze? Ok, undorító, hogy fröcsög a vér a tévében, de annyi másik csatorna van... A "kedvencem" az a jó pár évvel ezelôtti eset volt, amikor a vallásosok tüntettek az uránia mozi elôtt, hogy tilcsák be a "Krisztus utolsó megkisértése"c. filmet, mert az sérti az ô meggyôzôdésüket. Hát wazze akkor nem menjen el a moziba, de én hadd nézzem meg..

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.01.06. 12:51:42

@Gergő77: "képviseleti demokráciában a képviselet maga a hatalom", pedig csak a feladatot adjuk át, nem a hatalmat, és amúgy pont ezt találom "férfiasnak", a hatalmaskodást szolgálat helyett...

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.01.06. 12:51:44

@Iustizmord: ja, hogy papírja van róla. ez megnyugtató.

a másik dolog, ami megnyugtat az a függetlensége, azaz, hogy sem formálisan, sem informálisan nem kötődik pártokhoz.

a képzése, múltja, közéleti, valamint média területen eltöltött tevékenysége, publikációi, nyilatkozatai ezek még tovább fokozzák a nyugalmat.

ezek fényében még inkább különös, mi több, pikáns bájt kap a t. szerző pornót tilcsákbe! felhörrenése.

attól tartok, bár ez mellékszál, és már senkit sem érdekel, de a sajtó és szólásszabadság alapvető lényegét nem értik az urak.

de pánikra semmi ok, majd szíjjártó elvtárs elmondja a véleményünket.

donlouis 2011.01.06. 12:55:08

Ezt az oldalt tízéves cserkészek írják?
Mert akkor értem a megalapozottságot, tárgyszerűséget, elemzőkészséget ("Elolvastam a törvényt, semmi extra nincs benne. ");
és azt a rendkívüli éleslátást, hogy miután kijelenti (jogosan), hogy az internetet nem lehet az eddigi módszerekkel szabályozni, felszólít a pornó betiltására (!!)
Talán el kellene olvasni, ha mást nem, az AB-beadványokat, mi is a baj a médiatörvénnyel.
És ezek a srácok hitték azt, ők lesznek a kormányzás szellemi háttere.
muhaha

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.01.06. 12:55:14

@nexialista: összekevered a biológiai múltunkból fakadó "férfias" és "nőies" viselkedésmintákat a férfiak és a nők viselkedésével.

ez kontraproduktív. és fals.

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.01.06. 12:56:26

@donlouis: célszerű volna elolvasniuk a fejlécet. vagy lecserélni. :)

Iustizmord 2011.01.06. 13:10:34

srácok, ez valamiféle összeesküvés hogy mostanában a kommentek 80%-a alázza a posztokat? vö @donlouis:

ermi71 2011.01.06. 13:10:36

Gyerekek azt ne mondjátok már, hogy aki ide beírt az elolvasta és jogilag értelmezni tudja a törvényt. Az adópaksamétát sem értitek, mert ha értenétek nem kellene könyvelő. Várjuk ki a végét mit találnak olyat amit esetleg meg kell változtatni. Abban az Orbánnak tökéletesen igaza van(mai hír) ha olyat találnak ami más ország törvényeiben is benne van akkor tessék amazoknak is kiemelni a törvényéből. Ahol a francia elnök önmaga nevezi a tv elnökeit, ahol a németeknél ordenáré vagyonokat fizetnek be büntetésül ha zsidóznak vagy gyerek jogokat sértenek, a hollandoknál meg olyan média szigor van, hogy néznétek mint Lajos a moziban. Az EU legalább olyan ősember módjára rontott neki a törvénynek mint azt az Orbánról állítják, még át sem tanulmányozták még meg sem nézték. Akkor hol van még a nyíltan fasiszta Benes dekrétum ügye, hol van a nacionalista szlovák nyelvtörvény ügye, azt lehetett basszátok meg? Ki beszél már a magánnyugdíj balhéról ahol jó ha 3 millióból 30 ezer marad? Majd az EU ezt nem fogja engedni ezt olvastam heteken át. És mi a vége? Hát kurvára engedi, bele sem szólhat. Ennyire ért itt pár blogoló a joghoz.

VIII. Nagyapó 2011.01.06. 13:10:48

Komplett társadalmi csoportoknak nincs feltétlenül saját képviselete, ill. magánszemélyek esetében - kaszabolós gyilkosságok, ld. Kurucinfós támadások és hasonlók - fene sem szeret bíróságra járkálni, ügyvédet fizetni.

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.01.06. 13:10:55

@mcs: mindenesetre egy túlnyomórészt férfiképviseletű társadalomban a "férfias" viselkedésminta (harcolni/szembenállni/üldözni/irányítani/védekezni) a meghatározó; kiegyensúlyozás esetén szerintem jobban érvényesül az EMBERI

Iustizmord 2011.01.06. 13:16:33

@mcs: igen már akartam magyarázni h a férfi arra van programozva hpgy egységnyi idő alatt minél több utódot hozzon létre, pl egy átlag férfi (elvben) napi 3 nemzést lazán bevállal (8 óra munka-dugás, 8 óra pihenés, dugás, 8 óra szórakozás, dugás... milen szép lenne) s tudja ezt 14-70 éves kora között. ezzel szemben egy nő (durván egyszerűsítve) évi 1 magzat kihordására alkalmas, mondjuk 16-45 éves kora között. és a nőnek azt még fel is kell nevelnie. ergo a férfi a csapodárságra, a nő a partneri kapcsolatra (partnerrel való kooperáció) van ráálva, biologice.

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.01.06. 13:20:47

@Iustizmord: ezek (programozás) szerint az emberek egyszerű robotok?

Iustizmord 2011.01.06. 13:21:56

@VIII. Nagyapó: ugyan, nehogymá az legyen a törvény célja hogy gipsz jakab SAJÁT JOGA védelmében nehogymár egy szalmaszálat keresztbe tegyen, urambocsá ügyvédhez meg bíróságra szaladjon...

így van, védjük az embereket, kapjon mindeki hitelt, nehogymá bankba kelljen a hiteligénylőnek rohangálnia... továbbá legyen Nemzeti Autószerelő Holding is, nehogymá mindenkinek drága pénzen a szakszervízbe kelljen hordani a lízinges szuzukit...

@ermi71: csak tudod nálunk egypárti demokrácia van, pillanatnyilag, de az bezony fontos hogy 9 meg 12 évekre nevezzenek ki pártfunkcikat (szalai, számvevőszék, polt).

Iustizmord 2011.01.06. 13:23:59

@nexialista: ne vitassuk el az ösztönök hatalmát. a társadalmi váz nagyon vékony és nagyon törékeny az embereken. elég kitenni néhány matrózt az óceánon egy csónakba, 3 napi víuzzel és élelemmel, majd meglátod hogy az ösztön vs tanult magatartásforma közül melyik győz.

@donlouis: És ezek a srácok hitték azt, ők lesznek a kormányzás szellemi háttere.

erre már utaltam finoman egy korábbi posztban, de jött tölgy, és sejthetitek.

ermi71 2011.01.06. 13:28:11

@Iustizmord: Ne viccelj már ezt úgy mondod hogy egypárti demokrácia mintha nem törvényes választásokon kapott volna ekkora győzelmet az Orbán. Azért ne lukasenkózzunk már gyerekek. Diktátor meg a hülye duma,nem fegyverrel kapta a 2/3 győzelmét. Ha olyan jól kormányoztak volna az előzőek akkor nem lett volna 2/3. És nem marad otthon 1.5 millió szoci szavazó. Ha elbassza meg fog bukni 4 év múlva ennyi a története ennek a dolognak.

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.01.06. 13:28:35

@VIII. Nagyapó:

tehát a tekintetes médiatanács ugyan nem tudja, hogy én sértve érzem-e magam, de felhatalmazzuk, hogy eldöntse helyettem, hogy röhögök-e a poénon, vagy pereskedem? és ez szerinted helyes?

a t. tanács ezeket a dolgokat szintén el tudja dönteni kismillió különféle társadalmi csoport helyett, akikhez mégcsak érintőlegesen sincs köze, és esélye sincs rá, hogy megértse az ő nézőpontjukat. mondjuk a női ortodox vasútmodellezőktől a cigányzenészeken át a ateista tengeri akvaristákig?

tehát ne bízzuk rá az egyénekre és a csoportokra, hogy ők döntsék el, hogy most sértve érzik-e magukat, nem állítsunk oda 5 embert a haverjaink közül, majd ők eldöntik. ez aztán tényleg konzervatív hozzáállás.

milyen vidám dolog lenne már, ha mondjuk a szomszédom átkiabál a kerítésen, hogy ödönkém, baszod, ide kölykedzett a macskád a talicskámba, mire én csak legyintenék, mert így élünk mi itten falun, egyébként meg nincs is macskám, de előpattan a platán mögül sza, megélhetési önkéntes mérvadó és bepereli a nevemben a szomszédot. hát az tényleg vidám életképeket vetít előre. (a gyengébb metaforikus tehetséggel megáldott olvasók képzeljék azt, hogy a fenti mondat egy országos napilapban jelent meg)

Iustizmord 2011.01.06. 13:29:09

társadalmi MÁZ, i mean

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2011.01.06. 13:30:59

@VIII. Nagyapó:
A demokráciát nem, a sajtószabadságot talán.
Alapvetően nekem az a bajom, hogy felesleges dolgokat szabályoz és nincs kontroll felette. Nagy teret ad az önkényes jogalkalmazásra.

Iustizmord 2011.01.06. 13:32:03

@ermi71: ne vicceljünk már, senki sem kérte tőle azt amit csinál (mnthogy nem is mondott semmit mihez kezd majd)

"Ha elbassza meg fog bukni 4 év múlva ennyi a története ennek a dolognak. "

biztos ezért lett 9 évre kinevezve szalai meg polt, meg 12 évre az vÁSZ vezetője. szal ne legyünk álnaivak se...

@mcs: sőt a kőfaragók és a balettáncosok is...

Fatal Error! System Halted! 2011.01.06. 13:32:43

Konzervatórium...inkább apácazárda / papnevelde.

Ha az a konzervatív jobboldali, értékrend, hogy mindenbe belepofázom, majd én megmondom, hogy legyen, mit nézz/hallgass/olvass, akkor nem kérek belőle.

Szerinted Kínában sikerült betiltani a pornót?

Családok mennek tönkre, mi? Véletlenül sem egyéb problémák miatt.

Kedves dobraynak egy jó dugás hiányzik, fel kellene dobni a szexuális életét valamivel.

ermi71 2011.01.06. 13:38:40

@Iustizmord: És kit kellett volna kineveznie? Lendvai Ildikót? Na még gyönyörű, hogy a saját embereit ülteti be. Kit ültessen? A bukott kormányból pártból nem ültethet be senkit. Gondolod a ficónak vagy a gyurcsánynak megremegne a lába egy kétharmadra és a szíjjártót ültené be valahova? Ugyan. Amúgy felteszem neked a kérdést vagy bármelyik blogoló társamnak aki ezt olvassa, tegyük fel bukik az orbán és gyengül a fidesz. Mondjatok egy pártot és hozzá egy miniszterelnök nevet ki jöjjön utána, ki vezesse az országot? Vona? Mesterházy nem elfogadott szürke Attila?, Shiffer András?

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.01.06. 13:40:38

@Iustizmord: értem, tehát szerinted a társadalmi életet az határozza meg, miként cselekedne három – csónakba kitett – matróz...

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.01.06. 13:48:21

amúgy jó a példa, most pl. van pár százezer/millió – csónakba kitett, élelemmel kevéssé ellátott – ember

Iustizmord 2011.01.06. 13:49:00

@ermi71: jahogy nincs alternatíva? ez már a szociknak is bejött 98 tavaszán... meg viktornak 2002 tavaszán.

másrészt szerinted az a totál természetes hogy mindenhová pártdelegáltat küldenek, még véletlenül sem olyat aki előbb kompetens, aztán nem ellenséges a kormánnyal. vagy olyan hogy "független értelmiség" már deklaráltan nem van? "vagy velünk, vagy ellenünk" logika működik? ennél már kádár is felvilágosultabb volt.

@nexialista: logikai hibás a felvetés. (bár ha négy matrózt írtál volna, talán...) nem a 3 matróz viselkedése HATÁROZZA meg a társadalmi életet (ami ugye a koncertre járást meg az író-olvasó találkozót jelenti) hanem a 3 matróz MODELLEZI, leképezi a krízishelyezetes társadalmi viselkedésmintákat.

Iustizmord 2011.01.06. 13:50:24

@nexialista: és hidd el, úgy is fognak viselkedni. kannibál módon, érzelemvezérelten, túlélő ösztöntől hajtva, de részben irracionálisan

(ezért hívják pl OV-nak a min.elnököt.de smittpajára már ez sem magyarázat)

Fatal Error! System Halted! 2011.01.06. 13:50:28

@ermi71: nyer az mszp és felkéri Orbánt min.elnöknek...szerintem minden esély megvan rá. Hiszen már volt egyszer és saját bevallása szerint jól csinálta.

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.01.06. 13:52:58

@Iustizmord: naigen, nem az határozza meg, de akkor miért hivatkozol erre? szerintem semmi másért, mint hogy adott esetben önigazolj

(bocs, a három napi élelem miatt sikerült odaírni hibásan...)

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.01.06. 13:53:17

@ermi71: eleve lehetetlennek tartod, hogy egy ász pl. szakmai vezetést kapjon, ne pedig politikait?

nem mellékesen semmi különösebb gond nem lenne orbán országlásával, ha betartaná az írott és íratlan törvényeket, ha az európai demokrácia szabályai szerint játszana, tudod, fékek és ellensúlyok.
ha képes lenne a kompromisszumra. ha tudná egyáltalán mi is az.
ha emberszámba venné a politikai ellenfeleit és nem ellenségnek, vagy elhallgatandó háttérzajnak tekintené a fideszen kívüli részét a társadalomnak.

ámokfutó dilettánsokból kaptunk bőven az utóbbi években. remek, ez most meg lett fejelve hatalmi gőggel, szűklátókörűséggel, farizeus retorikával és valami elcseszett küldetéstudattal, a pirinyó szakmai rész meg odébb lett tessékelve abban a pillanatban, amint a vezér gondolatival ütközött.

még evvel se lenne különösebb bajom, mindenki úgy pusztítja a szavazóbázisát, ahogy tudja, csak közben az ország járja meg de csúnyán.

nagyon csúnyán.

egygrafikus 2011.01.06. 13:59:10

@ermi71:
..."ami más ország törvényeiben is benne van akkor tessék amazoknak is kiemelni a törvényéből." Az úgy kafa, hogy összeszedjük a világ összes törvényét, oszt kicsipegetünk belôlük - az összefüggések nélkül - paragrafusokat, és utána mutogatjuk, hogy de hát benne van...

"a hollandoknál meg olyan média szigor van, hogy néznétek mint Lajos a moziban." Történetesen elég hosszú ideig éltem hollandiában, és bár nem ismerem az ottani médiatörvényt, azért nem az jön át sea tv-ben, se a sajtóban, se a rádióban, a neten meg pláne, hogy hû de szigorú itt a törvény...

Azt nem akarod megérteni - sok szerencsétlen sorstársaddal egyetemben - hogy nemcsak az a lényeg, hogy betû szerint mi van leírva (ködösen megfogalmazott, gumiszabályként alkalmazható mondatok, ld. bizonyos kisebbségek és többségek diszkriminálása, stb.), hanem az, hogy az alkalmazása egy olyan erôsen pártkötôdésû estületre van bízva, akik felett semmiféle jogi, politikai kontroll nincs, csak OV dönthet róluk. 9 évig leválthatatlanok, nincs semmiféle kontroll, rendeletet hoz, alkalmaz, elbírál, büntet - mindezt gyakorlatilag egyetlen ember (ne tévedjünk: SzA-t OV nevezte ki, ô áll mindenek felett). Na ez az, ami nem tetszik a zemberek jelentôs részének. Meg az, hogy ismét valaki(k) helyettem akarják eldönteni, mi a jó nekem, a gyerekeimnek és mi az ártalmas.

Iustizmord 2011.01.06. 14:00:48

@nexialista: arra gondoltam hogy ha van 3 matróz akik az elkúrt nagy vízen hánykódnak, és nem tudják hogy jön a mentőcsapat, akkor a társadalmi normák mint tanult normák gyorsan lehámlanak és jön a puszta ÖSZTÖNcselekvés. ami lehet racionális is, pl agyonütöm a másikat hogy elfogyasszam (jó esetben a kajájt, de ez ugye kontraproduktív mert akkor ki húzza az evezőt.), de a lényeg, hogy nem a tanult "ne bántsad felebarátodat" meg a "szabadságom határa a másik szabadsága" c módon műkszik az ilyen ember.

ezért mondtam hogy az ösztöncselekvés (a férfi sok nőt akar dmegdugni) sokszor megelőzi a tanult viselekedésmintát.

@mcs: egész jó summa.

ermi71 2011.01.06. 14:03:47

@mcs: Fékek ellensúlyok na azok lennének az biztos. A nemre is nemet nyomnának. Pont ez volt a baja az országnak, egy elképzelést sem lehetett előrevinni mert a nemre is nemet nyomtak. Elvárom hogy ne toporogjon ne várjon nekem fél éveket egy jogi döntésre aminek úgyis az a vége, hogy nem szavazzák meg. És amikor jön a ciklus vége akkor meg az lenne a baj,hogy na majom mit kezdtél a kétharmaddal mit értél el?

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.01.06. 14:08:24

@Iustizmord: az ellentmondás ott van, hogy az ösztönszerű viselkedési modell krízishelyzetben jön elő, mondod, mégis a férfi-nő viszonylatot igazoltad volna vele...
bár mondjuk, lehet igaz, ha krízismegvalósulásnak fogod fel a nemi terepet

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.01.06. 14:10:33

amúgy mennyi nőt fogyasztasz százon?

Iustizmord 2011.01.06. 14:22:36

@ermi71: cimbi, a fidesz mennyiben volt konstruktív amíg nem náluk voltak az audi-kulcsok? ha lenne olyan gomb hogy nem-nem-soha, sőt jusztse, akkor görcsölő ujjakkal markolászták volna.

@nexialista: a ffi-női kapcsolat mindig krízishelyzet, csak az elejjén nem látjuk. :o)))

igazplni azt akartam hogy az ösztön megelőzi a tanult viselkedésmintát x esetben. ilyen a nemiség is. hétköznapiul: a férfi megy a farka után, a nő meg állandóságot akar.

és ha a férfi nem mehet mindig a farka után, mert gátolja ebben az ún házasság, mint elsajátított viselkedésminta, akkor pótcselekvésként pornót néz.

a csórikáimtól meg már ezt is el akarják venni.

EL A KEZEKKEL A PORNÓTÓL! A MINDENNAPI KOVI-PRODUKCIÓT ADD MEG NÉKÜNK, ANNAMARI!

Iustizmord 2011.01.06. 14:26:56

@nexialista: csak fogyasztanék... PÉLDÁS CSALÁDAPA VAGYOK. csak a pornót nézem , oszt is érte az asszony hogy így bomlik a keresztény családmodell :o)))))

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.01.06. 14:33:49

@Iustizmord: meg úgy bomlik a keresztény családmodell, ha a lányodat pornószínésznek neveled...

képzeld el, más társadalmi környezetben, ahol a valamivel tudatosabb nők figyelme az utódok érdekére is irányul, ösztönszerűen távoltartják magukat az ösztönszerű férfiaktól

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.01.06. 14:43:06

@ermi71: drágám, ha neked az alkotmányos demokrácia nem tetszik, akkor én teljesen megértelek, sőt átérzem a panaszod. szörnyű, suta, lassú és nem hatékony dolog ez a parlamenti izé.
meg azok a fránya bíróságok is mennyit szöszmötölnek a papírokkal, hát minekaz?

mit oldanak meg a papírok? meg az a sok vita, okoskodás, jogi blabla. el vele.

határozott, kemény férfiakra van szükség, akik nem bajlódnak jogszabályokkal, vitával, sőt beszéddel se, csak teszik a dolgukat.
ha meg valami az útjukba áll, akkor azt félresöprik. határozottan és tétovázás nélkül.

most még a gyengébb lelkületűek elrévedhetnek olyan régimódi toposzokon, hogy magántulajdon, meg emberi méltóság, meg szólásszabadság, meg többpárti parlamenti munka, meg a nemzet egésze által jóváhagyott vagy megalkotott alkotmány, de ez csak pillanatnyi megingás, bűnös hezitálás.

egyszerűen le kell bontani, el kell távolítani, félre kell söpörni a kormány alkotó szándéka elé éket verő, tamáskodó, mihaszna csepürágók csürhéjét. jóhogynem majd sztrájkolnak még a végén, meg népszavazgatnak össze-vissza. abcúg.

hatékonyság kell, cselekvés kell, a múlt árnyain elmerengeni meg lehet majd a kormány jóvoltából bőséges nyugdíjjal ellátott öreg napjainkon, a naplemente öregek otthonának szorgos magyar kezek által gondosan fonott hintaszékén.

na.

Iustizmord 2011.01.06. 15:58:35

@nexialista: mint pl az utolsó tangó párizsban meg az elfújta a szél féle sztorikban, úgy????

Iustizmord 2011.01.06. 16:00:22

@mcs: ez az Orbán Viktor: A Polgári Kormány Manifesztuma c műből volt, ugye?

Iustizmord 2011.01.06. 16:03:56

@nexialista: meg úgy bomlik a keresztény családmodell, ha a lányodat pornószínésznek neveled...

ezt honnan vetted? valahogy nagyon mást értesz ki a soraimból mint ami bele vagyon fogalmazva...

mcs · http://paralelart.wordpress.com/ 2011.01.06. 17:03:21

@Iustizmord: ez a szép ezekben a fiatal mozgalmárleányokban, hogy bárhol képesek ellenséget találni.

és bármely mondatodból két könnyed logikai (bak)ugrással el tudnak jutni a hímsovinizmusig.

azért ne hagyd abba, feszült figyelemmel követem a közöttetek lévő kommunikációs szakadék áthidalását.

HaKohen 2011.01.06. 17:08:41

@nexialista: @Iustizmord:

Irtó aranyosak vagytok, ahogy így incselkedtek egymással.

Szerintem már rég' elfelejtettétek, hogy miről vitatkoztatok eredetileg.

HaKohen 2011.01.06. 17:13:45

@ermi71:

Mondd, te most hülyének tetteted magadat (nehogy azt mondd erre, hogy nem tetteted...)? Avagy a vitapartnereidet nézed hülyének? Avagy-avagy: csak a felét szoktad (tudod) elolvasni a neked szóló kommenteknek? Avagy-avagy-avagy: egyszerűen csak nincs kedved (időd, engedélyed stb.) gondolkodni?

Bocs, nem akarlak megsérteni, de így kívülről egészen másképp látszik, mint amit lelkesen imamalmozol.

Iustizmord 2011.01.06. 18:42:56

@HaKohen: a dugásról, és annak körülményeiről. vagy ilyesmi.
egyébként nem vitatkozunk, nexialista néha belelát vmit a mondataimba, ami nincs ott.

csak már várom hogy megjöjjön tölgy, gabrilo, és a maga szelíd, csendesen kétkedő modorában megmondja h ostba vagyok. továbbá gyanús hogy dobray még nem villant, átalussza a meccset.

Iustizmord 2011.01.06. 18:43:54

@HaKohen: ugyan, van aki nem hagyja hogy a tények megzavarják a tisztánlátását. csukott szemmel szép az élet, meg békésebb is.

HaKohen 2011.01.06. 19:57:51

@Iustizmord:

Meg néha kifizetődőbb is.

Silcon 2011.01.06. 22:41:12

Ha a Fidesz volt olyan pimasz, hogy *tényleg* EU tagok létező törvényeiből ollózta össze ezt, akkor érdekes lesz a meccs vége, mert ha valami fennakad, akkor annak a másik országnak a törvényét is át kell szabni picit.

Kérdés, hogy több ország, önállóan egységes egészet képező "EU kompatibilis" médiatörvényeiből kicsipegetett és "magyar módra" összerakott verziója is megfelelhet-e az EU elvárásainak?

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.01.06. 22:50:54

@HaKohen: ez volt az alapmondatom: üldözni/harcolni/előírni/megszabni/büntetni helyett inkább humanizálni lehetne a társadalmat, ami ekkora férfi túlsúllyal nem fog menni, eddig se ment...
innen tértünk el oda, hogy egy ilyen kijelentés biztos csak feminista lehet...

HaKohen 2011.01.06. 23:05:46

@nexialista:

Az alapmondatoddal még csak-csak egyetértenék. Azzal viszont már kevésbé, hogy összeeresztesz két külön problémát.

Szerintem (is) egy tapodtat sem juthatunk előre (most kis hazánkra gondolok, mert más helyeken már rég túl vannak ezen), ha nem hagyunk föl az "üldözni/harcolni/előírni/megszabni/büntetni" paradigmával.

Viszont azt gondolom veled ellentétben, hogy ez nem "férfi" paradigma. Mai ajrópai kultúránkban a férfi/nő viszony és a férfi/nő tulajdonságok (konzisok kedvéért: személyiségjegyek) kevésbé primitívek az általad jelzettnél, sőt: nagyon is bonyolultak. Mondhatni, ez egy másik dimenzió (mármint az előző bekezdésben szereplő idézethez képest).

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.01.06. 23:18:46

@HaKohen: bocs, nem én jöttem a férfi-nő viszonyokkal, sem a személyiségjegyekkel, mindössze azt állítom, amíg a nők háttérbe vannak szorítva, a férfiak "nőies" tulajdonságai ugyanúgy elnyomódnak, vagyis marad a harc/üldözés/hatalom/irányítás/büntetés és egyéb lószarokra való irányultság

Mr. Acid 2011.01.07. 00:22:11

Na, szevasz Konzervatórium. RSS feedből ki. Hihetetlen a színvonalcsökkenés. Gratulálok.

ijontichy 2011.01.07. 00:24:57

Hmmm... ezzel a törvénnyel baj van. Ha nem lenne, ez a blogposzt sem születik meg... Ezzel a blogposzttal is baj van. Én azt olvasom ki belőle, hogy szégyenli ömagát. Talán nem kellett volna megírni. Talán nem most. Talán nem ilyen szégyenkezve.

Atisz 2011.01.07. 09:39:45

@chipshop: Remekül összefoglaltad, csak egyetérteni tudok :)

Amúgy maga a bejegyzés is tökéletes, gratula (vagy ahogy ma "közösségi hálósan" mondják: like+1).

2011.01.08. 16:42:26

Az ADD IDE A DIDI slágerre azé lehet rúgózni?

www.youtube.com/watch?v=KAlplWO8H6Q

HaKohen 2011.01.08. 18:43:36

@nexialista:

Van benne igazság, nem is cáfolom. Csak azt mondom, hogy az általad vázolt valódi jelenségek között nem egyszerű és egyirányú oksági, hanem jó magyar szóval: sztochasztikus összefüggések vannak. Másként: a dolog kicsit bonyolultabb.

HaKohen 2011.01.08. 19:30:55

@Belpo:

Atyaisten! A Konzin mindenki folyton zsidózik?

Az 'Add ide a didit' még ezzel a szöveggel is van vagy háromnegyed évszázados sláger.

Viszont az eredetije egy jiddis nyelvű Brodway-musical szerelmi kettőse:
Bei (Bay) Mir Bistu Shein (Sheyn), angolul To Me You're Beautiful, más fordításban Mean That You're Grant. Ősbemutató: 1932.

Részleteket lásd a Wikipédián, ha a jiddis cím alapján keresel.

De hogy könnyebb legyen rugózni, itt egy eredeti felvétel 1938-ból, rajta a zeneszerző képe is látható:

www.youtube.com/watch?v=8gtQDdquhwI&feature=related

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.01.09. 01:05:33

@HaKohen: tudok róla, ám a végső ok mégis ily egyszerű

2011.01.09. 01:27:08

@HaKohen:
ha ezt Pákó tunná????

iparterves 2011.01.09. 12:26:46

A regisztráció és a regisztrációból való törlés témáját nem kellene esetleg körbejárni?

Iustizmord 2011.01.09. 15:40:13

@HaKohen: Bei (Bay) Mir Bistu Shein (Sheyn)

aka

Bei Mir Bist Du Schön.

HaKohen 2011.01.09. 21:13:34

@Iustizmord:

Hát igen, mivel eredetileg a jiddis a németországi zsidók anyanyelveként alakult ki, azután változott aszerint, hogy melyik országban telepedtek le. És héber ábécét használtak, különféle rendszerek szerinti fonetikus átírással, amint ez a cím is mutatja. Irodalma volt (nem is akármilyen), színházai és sok millióan, akiknek ez volt az anyanyelve, sőt egyetlen nyelve.

Sajnos, ma kiveszőben van. (Minden nyelv elsorvadását sajnálom, ami elszürkíti a korábban oly színes világot, lásd pl. a székely, a rétoromán, a breton stb. nyelveket). Ebben nem csak a shoá sáros, hanem Izrael alapító atyái is, akik valamiféle konkurenst láttak a jiddisben, furcsa arisztokratizmusuk szemszögéből; most egy kicsit enyhült a helyzet.

A magyar nyelvbe is számos jiddis szó beépült. Gondolnád, hogy a srác, a majrézni, a kóser, a meló, a stikában, a sóher, a jatt, a jampec, a balhé, az éca, a tarhál is jiddis eredetű? Nem is beszélve a most nekünk gazdaságilag nagyon aktuális bóvliról.

És amikor a meggyilkolt Rabin izraeli miniszterelnök temetésén Bill Clinton akkori amerikai elnök gyászbeszédének utolsó szavai ezek voltak: 'Shalom, haver' ('Béke veled, barátom'), akkor az egyik héber (meg persze arab), a másik jiddis szó volt.

HaKohen 2011.01.09. 21:17:08

@Belpo:

Mér, a Pákó nem zsidó? Sajnos, tegnap nem volt fiús napom, ezért inkább a csajt figyeltem, aki elég jól mozgott, bár az volt a benyomásom, hogy ilyenből tizenkettő van egy tucatban. (Ez már nem egy jiddis szólás volt.)

MIx 2011.01.11. 11:29:07

A médiatörvény része, záróaktusa egy törvénykezési folyamatnak. Mivel ez az EU többi tagját is érinti közvetve is, ezért verte ki a biztosítékot.
Nagy hiba, ha elkezdjük elemezni, mi a baj a törvény egyes pontjaival, mert akár egyes pontjaival egyet is érthetünk. Nagy mester a FIDESz a trükközésben: egy sor, mindenki által helyeselhető tény mellé becsempész olyan dolgokat is, amit észre sem veszünk, csak amikor már késő.
Emlékezzünk a F-szel kapcsolatos perekre: sosem a fő állítást perelték, hanem egy mellékkörülményt, F.-közeli cég volt-e a cég, taggyűlés volt e a taggyűlés, loptak-e csaltak-e, visszaéltek-e a hatalmukkal, ezt nem vitatták. Amikor a bíróság megállapította, hogy nem F-közeli, nem taggyűlés, akkor nagy hanggal azt kommunikálták, nem igaz az állítás, hogy loptak, csaltak, visszaélek, mert a bíróság nekik adott igazat. Igen, csak a lényegtelen mellékkörülményben.
Most kitalálta OV a NENYI-t, amit ki kellett plakátolni, mint régen a Rákosi, vagy Sztálin képeket. Nemzeti együttműködés, és akkor a F. törvényalkotóként megint trükközik, kikerüli a NENYI-t, nem a kormány terjeszti be a törvényjavaslatokat, hanem egyes zseniális tagjai, akik egyszemélyes intézményként mindenhez értenek, bőven van idejük 200§-ból álló törvényeket készíteni, beadni, csakhogy ne kelljen egyeztetni senkivel sem, akikkel egy demokráciában akkor is kellene, ha nem írná elő a törvény.
A médiatörvénnyel az a baj, hogy van, nem a részletei. Megjelent a közlönyben, már működik is a CENZÚRA az öncenzúra.
Az indoklás nélkül felmondható állásukat féltő sajtómunkások a "királyi" TV-ben és rádióban nem adnak hírt a világszerte támadt tiltakozásoknak, megmozdulásoknak. Nem kell már semmit sem tenni, a médiatörvény fenyegetése már megtette hatását, a hatalom embereit, OV-t negatívan érintő hírek nincsenek a közszolgálatikban.
Mennyire ismerős ez a Rákosi és Kádár rendszerből! Nagyon szomorú ez a helyzet!
Végezetül ide idézem, mit ír az általunk is aláírt EU alapjogi charta:
" 11. cikk

A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát, valamint az információk és eszmék megismerésének és közlésének szabadságát anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhatna, továbbá országhatárokra való tekintet nélkül.

(2) A tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét tiszteletben kell tartani.

12. cikk "

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

Nincs megjeleníthető elem

JOBBKLIKK

Nincs megjeleníthető elem

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása