Pornográf anarchizmus: Nádas Péter potenciális Nobel-díja elé

Konzervatorium I 2012.05.07. 11:02

„Az utóbbi évek legkomolyabb magyar irodalmi sikere Nádas Péter Párhuzamos történetek című óriásmunkájának egészen elképesztő külföldi fogadtatása: az hagyján, hogy szeretik a könyvet, de Nobel-díjra esélyesnek is tartják. Az író február 3. óta francia és német turnén van, interjúkat ad és felolvas. A nemzetközi figyelem olyan jelentős, hogy jelen pillanatban nem tűnik túlzásnak a Nobel-díj sem. Erről persze senki nem beszélt az asztalnál, finom utalások voltak, de kitért Nádas a válaszadás elől” – írja a Könyvesblog. (És íme itt a legfrissebb jóslat.)

Letterforce írása

Ennek kapcsán érdemes visszamennünk egy nevezetes (vagy már elfelejtett?) botrányig, amikor Pozsonyi Ádám a következőket találta mondani: „’Spiró ótvar, Konrád átok, Nádastól meg mindjárt hányok!’ Ez legyen a felállítandó kis szabadcsapatok indulója, kik hősi, szent harcba indulnak a magyar szellemi élet megtisztításáért.”
 
Hagyjuk Spirót, meg Konrádot. Nádassal kapcsolatban viszont meg kell említsem azt, hogy volt olyan írása, amelytől engem is a hányinger kerülgetett (volt pozitív élményem is vele kapcsolatban). Idéznék egy nem éppen jobbos folyóiratból, a Mozgó Világból:
 
„Az anus mundi és a hozzá kapcsolódó szkatologikus látomás így a legáltalánosabb, egyben legkonkrétabb antropológiai jelkép is a regényben. Test a testtel a maga anyagi realitásában csupán egyféleképpen kapcsolódhat össze: úgy, hogy testének váladékait a másik testébe üríti, illetve a másik testének váladékait a maga testébe fogadja. Inter urinas et faeces nascimur, „húgyban-szarban születünk", mondotta Ágoston, váladékaink és az őket kiválasztó, illetve - mások váladékainak esetében - elnyelő testnyílásaink az egyetlen kommunikációs közegünk, sugallja Nádas a Párhuzamos történetek minden lapján. Szereplőinek élete, az őket hajtó vágy az emberi közösség vágya, a másik testével folytatott anyagcsere jegyében telik -A vágy ezért fordul agresszióba, személyesbe, de kollektív és hatalmi erőszakba is, mely a másik ember testébe való behatolással, a másik test elroncsolásával és megcsonkításával, emberek, illetve embertömegek megkínzásával és megsemmisítésével kísérti meg a tragikusan lehetetlent: a másik testének teljes magunkévá tételét. Ez csupán egyetlen módon lehetséges: emberevés formájában. (Nádas regénye ezt az instanciát is tartalmazza.)”
 
A lényeg ez: „testnyílásaink az egyetlen kommunikációs közegünk, sugallja Nádas a Párhuzamos történetek minden lapján”.
 
Ezt Nádas ráadásul úgy sugallja, hogy közben bőségesen olvashatunk pornográf jeleneteket a regényben . Remélem érthető: a nagy baj az, hogy Nádas szerint ez az egyetlen kommunikációs közegünk (pozitív és negatív értelemben is), és ezt valóban sok esetben hányingert keltő naturalitással ábrázolja. Így részben érthetőek Pozsonyi indulatai – de csak annyira ,amennyire a kocsmában dühöngő részeg hentes indulata is érthető néha ( többnyire nem), hiszen ez a hentes is emberből van, őt is éri sérelem. Ezért fontos, hogy nemcsak a hírlapi kocsmák hőzöngői, hanem komoly elemzők is rámutatnak egy-két gondra Nádassal kapcsolatban, és ez egy esetleges Nobel-díjas esetében nem mellékes.
 
A Holmiban azt írja Radnóti Sándor ( szintén nem szélsőjobbos vándorprédikátor): „nemcsak kozmikus és metafizikus hagyományaitól szabadul meg, hanem a pőre nemiség formájában elveszíti az olyan – meglehet – humanista vezérfogalmakkal is a kapcsolatát, mint a szerelem, a barátság, a szeretet és a szolidaritás.” Súlyos mondatok.
 
 Elemzése végén épp emiatt Radnóti le is vonja a következtetést: „A nagy teljesítménynek kijáró tisztelettel követtem Nádas Péter művészi radikalizmusát, amellyel mélyre ható módon és alapos okkal szakított az európai humanizmus hagyományával. Igent mondok a regény világára, amely e hagyomány hatalmas provokációjaként, ellenpróbájaként gyarapítja a létről való tudásunkat. De – az esztétikai ítélettől függetlenül s mégsem elhallgatható módon – nemet mondok világnézetére.”
 
Radnóti tehát a humanizmussal való szakítás miatt tartja elfogadhatatlannak (bár esztétikailag értékesnek) Nádas művét. Nagyon is becsülendő, hogy Radnóti nem gondolja azt, hogy értékelésének az esztétika területére kellene korlátozódnia, ezért kimondja a világnézeti-morális értékelését is. Takács Ferenc idézett mondatai a Mozgó Világból világosan definiálják, mit is jelent a humanizmussal való szakítás: „testnyílásaink az egyetlen kommunikációs közegünk, sugallja Nádas a Párhuzamos történetek minden lapján”, azaz az  ember csak test vagy az embernek a test a lényege és csak a test. 
 
Takács szól az irodalmi rokonságról is: „Mindez – a testébe zárt, céltalanul keveredő, apátlan-anyátlan emberiség analitikus rémlátomása – persze legalább annyira a ráció műve, mint amennyire az imaginációé; fikció, de teória is. Nádas könyve – a kortársi rokonság mellett – ebben a kora modern korszak epikájára emlékezik termékenyen: roman philosophique, azaz a világ elbeszélői újrafogalmazása, de közben bölcselet, antropológiai traktátus is, a Justine, a Veszedelmes viszonyok, a Gulliver negyedik utazása ember-  és testtanának hű tanítványa; egyben hozzájuk mérendő – és mérhető – mesteri teljesítmény.”
 
Emeljük itt ki a Justine-t, Sade márki egyik legfontosabb művét és a Veszedelmes viszonyokat, mivel Takács szerint ezekkel van rokonságban Nádas fallikus regénye. Békés Márton mutatta be, hogy az említett két szerző gyakorlatilag a mai pornómogulok előfutára:
 
„Mielőtt 1789-ben megostromolták a Bastille-t, már kibontakozott a politikai röpirat-irodalom, amelyet azonban megelőzött a felvilágosodás racionalista-materialista filozófusainak világképet átalakító munkássága. A bonyolult fejtegetések mellett, amelyek a francia forradalmat bölcseleti úton készítették elő, létezett egy másik szellemi áramlat is, amelynek kevésbé épületes termékeit titkon olvasták, és a könyvespolcok hátsó részén rejtegették. A ledér viselkedést ünneplő és az egyház által felügyelt erkölcsöket kigúnyoló, pikáns irodalmi fércművek a felvilágosodás vulgarizált mondanivalójával ötvözték a meglehetősen frivol tartalmat. A szabad szájú ponyvairodalom a fennálló társadalom erkölcsi támasztékainak meglazítása érdekében alkalmazta a pornográfiát. Vagyis a magánélet legbelső szeletét a radikális politikai változások céljából exponálta.
 
A nevesebb libertinus szerzők között találjuk Choderlos de Laclost, aki Veszedelmes viszonyok című művének erotikus betéteivel bontogatta az erkölcsi korlátokat. Nála még ismertebb a szadizmus névadója, számos perverzitást propagáló munka szerzője (Juliette, avagy a bűn virágzása, Justine, avagy az erény meghurcoltatása, Filozófia a budoárban, Szodoma 120 napja). De Sade márkiról van szó, akit kicsapongó életvitele, istenkáromlása, verbális és fizikai inzultusai miatt egyaránt börtönbe vetettek a forradalom előtt, a jakobinus diktatúra alatt, Napóleon császársága idején és a Bourbon-restauráció éveiben. A szodomita főnemes már nem csupán kikezdeni akarta a katolikus erkölcsiséget, hanem alternatív, ellenséges fantáziavilágot talált ki.
 
Szeretném hinni, hogy amiként sírom is jeltelen lesz a földön, úgy emlékemnek sem marad nyoma az emberi elmékben – szólt Sade végakarata. Nem így lett, sőt a radikális libertinusoktól nyílegyenes út vezetett a XXI. századi pornómogulokig.”
 
(Egyébként Békés Márton  ezen írása azért is fontos, mert jól mutatja be azt a helyzetet, hogy a lényeges kérdések kapcsolódnak ugyan a politikához, de egyben túl is mutatnak azon. A politika gyakran csak az egész társadalomra jellemző morális állapotokat tükrözi. A megoldások is az erkölcsi megújulásban keresendőek elsősorbanm , amiért elsődlegesen nem politikai eszközökkel lehet tenni.)
 
Nádas könyve rengeteg direkt pornográf részt is tartalmaz. Bazsányi Sándor említi a Holmiban: „Mondjuk azt, hogy noha Nádas látszat szerint olykor fejezeteken át folyamatosan a férfi nemi szervről beszél, zavarbaejtő aprólékossággal méghozzá, ámde valójában nem ez a lényeg. És hogy mi a lényeg, azt meg éppen azért nem tudhatjuk, mert el van leplezve.”
 
Mondjuk a magyarázat hülyeségnek tűnik, de csak az ábrázolásmód leírása miatt idéztem (a közvetlen példákat mellőzném: elég vaskalapos konzervatív vagyok e téren). Érdemes még az ÉS cikkének címét idézni ( egy külhoni lap jellemzi ezzel a Párhuzamos történeteket): Az idegvégződések szégyenérzetet nem ismerő hőskölteménye.
 
Igen, talán ez az, amire Radnóti is gondolt: a szégyenérzet nem ismerése szakítás az európai humanizmus hagyományával (amely humanizmusnak fontos eleme a zsidó-keresztény hagyomány is). Ez azt is jelenti, hogy egy műnek az esztétikain túlmutató morális-szellemi hatása van (jól példázza ezt a Sorstalanság ebben a vonatkozásban pozitív esete). Ha Nádas művéért Nobel-díjat kap is, akkor is tovább kell folytatni az ebben a posztban csak röviden jelzett problémák és súlyos kérdések feltárását, mert nem engedhető meg, hogy egy ilyen nagyon komolyan problematikus ( bár színvonalas) mű mintaadó szellemi szerepre tegyen szert. 
 
Jó, ha tudatosítjuk: van élet a politikán túl is. Valójában pont arról van szó, hogy a politika inkább részhalmaza az erkölcsi-szellemi állapot nagyobb halmazának. Másrészt gyakran leértékeljük-lebecsüljük a szellemi tekintélyek szerepét a közéletben, pedig nagyon is befolyásolják egy ország atmoszféráját. Nádas ráadásul maga is felvállalja ezt a szerepet. Magyarul és németül is nagyívű esszékben értelmezi a magyar állapotokat (értelmezésével vitába is szállnak). Mindebből következik (ahogy ezt felismerte Radnóti Sándor is), hogy nem kerülhetőek meg a legfontosabb regényének morális jellegű kérdései. Végezetül nézzük, hogyan foglalja össze Nádas maga saját művét:
 
„A Párhuzamos történetekről, amit Németországban az irodalmi Nobel-díj várományosának tartanak, Forgách András a könyvfesztiválon azt kérdezte, ha pár mondatban össze kellene foglalnia, mit mondana. Mire Nádas Péter azt felelte, hogy Jancsi szereti Piroskát, Piroska egy ideig szereti Jancsit, aztán nem szereti. Tulajdonképpen minden erről szól. Kaotikusak vagyunk valamennyien, nagyon igyekszünk, de lényegében a testünk, mint olyan, anarchista.”
 
Valójában ez persze morális anarchizmust és relativizmust is jelent. Mi tagadás: Nádas legalább nem képmutató, ha mást nem is, ezt a javára írhatjuk.
 

Kövesd a Konzervatóriumot a Facebookon is!A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr954492921

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

greybull 2012.05.07. 12:49:42

Az irodalmi élet annyira bennfentes lett, annyira "vájtfülűnek" kell lenni hozzá, hogy el tudj igazodni benne, no meg olyan tehetősnek, hogy ezeket a szar fércműveket meg is tudd venni, hogy ezen a körön kívül senki nem olvassa őket, senkit nem érdekelnek, az irodalmi Nobel-díj meg önmaga karikatúrája. Ha Nádas megkapja - kapja, megérdemlik egymást. Anno becsületből elolvastam Kertész "Sorstalanság"-át - arra volt elég, hogy pontosan tudjam: többet Kertészt nem veszek a kezemben. Mindez vonatkozik a magyar filmgyártásra, vagy másképpen: magyarfilm gyártásra is: nézhetetlen, idétlen, zavaros cselekményű, semmilyen tanulsággal, tanítással, horribile dictu: katarzissal nem járó szarok. Meg kéne már ásni a Tisza-Duna csatornát valahol Kecskemét alatt, oszt' ezt sok köcsög magyar "művészt" sáncmunkára rendelni oda - majd akkor lehet filózni a testnedvek ide-oda öntözgetésén....

Vidéki 2012.05.07. 12:55:24

„Egy lélekkel rendelkező test azonban nem csupán egy biológiai test, hanem egyénisége, személyisége van. Van belső élete.

Egy mókusnak nincs ilyen bonyolult belső világa.

Semmilyen másik élőlény nem Isten képére lett teremtve (rohadtul antropomorf, mondod), és nem adatott neki szabadság, hogy válasszon: szeret vagy nem szeret.” (Konkoly Edit)

Noha mi is a természet részei vagyunk, mint biológiai lények, tudatunk olyan speciális helyzetbe hozott bennünket, hogy egyre jobban képesek vagyunk megérteni a természet működésének műhelytitkait.

Erre egyetlen más lény sem képes.

Egy férfi-nő kapcsolatnak az állati szintre süllyesztése, nincsen összhangban azzal az ajándékkal, amit a természettől kaptunk a magasabb rendű, a biológiai lények között egyedül álló emberi tudat formájában.

Müller Péter nagyon jól megfogalmazza, hogy normális emberi lények szerelmi élete, miben különbözik alapvetően a mókusok szerelmi életétől.

Ehhez képest:

„húgyban-szarban születünk", mondotta Ágoston, váladékaink és az őket kiválasztó, illetve - mások váladékainak esetében - elnyelő testnyílásaink az egyetlen kommunikációs közegünk, sugallja Nádas a Párhuzamos történetek minden lapján.”

Elképesztő, hogy ez az alantas „altesti” mű, Nádas ’Párhuzamos történetek” című munkája a külföldi „értelmiség” körében ekkora elismerést vívott ki magának.

„Egészen elképesztő külföldi fogadtatása: az hagyján, hogy szeretik a könyvet, de Nobel-díjra esélyesnek is tartják.

Az író február 3. óta francia és német turnén van, interjúkat ad és felolvas.

A nemzetközi figyelem olyan jelentős, hogy jelen pillanatban nem tűnik túlzásnak a Nobel-díj sem. Erről persze senki nem beszélt az asztalnál, finom utalások voltak, de kitért Nádas a válaszadás elől” – írja a Könyvesblog.”.

Ez a kitüntetett figyelem egy magyar író számára, aki a művelt nyugaton sikereket akar elérni, nem a véletlenen múlik.

A szerző is utal rá:

„Másrészt gyakran leértékeljük-lebecsüljük a szellemi tekintélyek szerepét a közéletben, pedig nagyon is befolyásolják egy ország atmoszféráját. Nádas ráadásul maga is felvállalja ezt a szerepet.

Magyarul és németül is nagyívű esszékben értelmezi a magyar állapotokat „

A „művelt nyugaton” sikereket elérésére törekvő magyarul (is) beszélő (élet)művészek felismerték, mi a „conditio sine qua non” azaz a feltétel ami nélkül a „művelt nyugaton” nincsen siker:

a témaválasztás:

Magyarországot kell befeketíteni, lejáratni.

Például a magyarországi kisebbségek sanyarú sorsával kell foglalkozni, akik ki vannak szolgáltatva a gonosz rasszista/fasiszta magyarok perverz indulatainak.

A „művelt nyugaton” az irodalom területén is csak a Magyarországot besározó, például a magyarországi kisebbségek sanyarú sorsával foglalkozó „művek” számíthatnak sikerre, sőt Nobel díjra is.

Azoknak, akik a pénzcsapokat nyitogatni képesek

és a „szakmai zsűri” gondolkodását meghatározzák

kifizetődő annak a téveszmének általános elterjesztése, miszerint Magyarország csaknem 70 évvel a nácizmus totális veresége után is napjainkban egy náci ország, amelytől Európának rettegnie kell.

„Nádas könyve rengeteg direkt pornográf részt is tartalmaz. Bazsányi Sándor említi a Holmiban:

„Mondjuk azt, hogy noha Nádas látszat szerint olykor fejezeteken át folyamatosan a férfi nemi szervről beszél, zavarbaejtő aprólékossággal méghozzá, ámde valójában nem ez a lényeg.

És hogy mi a lényeg, azt meg éppen azért nem tudhatjuk, mert el van leplezve.”

„Nála még ismertebb a szadizmus névadója, számos perverzitást propagáló munka szerzője (Juliette, avagy a bűn virágzása, Justine, avagy az erény meghurcoltatása, Filozófia a budoárban, Szodoma 120 napja). De Sade márkiról van szó, akit kicsapongó életvitele, istenkáromlása, verbális és fizikai inzultusai miatt egyaránt börtönbe vetettek a forradalom előtt, a jakobinus diktatúra alatt, Napóleon császársága idején és a Bourbon-restauráció éveiben.

A szodomita főnemes már nem csupán kikezdeni akarta a katolikus erkölcsiséget, hanem alternatív, ellenséges fantáziavilágot talált ki.

Szeretném hinni, hogy amiként sírom is jeltelen lesz a földön, úgy emlékemnek sem marad nyoma az emberi elmékben –

szólt Sade végakarata.

Nem így lett, sőt a radikális libertinusoktól nyílegyenes út vezetett a XXI. századi pornómogulokig.”

Ennek a Sade márkinak lelki rokona Nádas.

Egy ilyen „altesti” mentalitású perverz alakot a legtekintélyesebb magyar íróként bemutatni, kiválóan alkalmas módszer Magyarország lejáratására.

Vidéki 2012.05.07. 14:22:09

Ha egy ilyen „altesti” mentalitású perverz alak, mint Nádas "a legtekintélyesebb magyar író" lehet, milyen lehet a többi?

Noname Watanabe 2012.05.07. 18:51:32

nem az a baj Nádassal, hogy pornográf, hanem az, hogy dögunalmas a köldöknézegető bennfentes-belterjes "posztmodernizmusa".

flora 2012.05.07. 20:32:46

Valamikor 20 éve szerettem Nádast, az Emlékiratok könyvét többször is olvastam. Ez volt a mottója: „Ő pedig az ő testének templomáról szól vala.” János, 2, 21. Szóval akkor még érdemes volt olvasni, bár a Kierkegaard-mániája kissé fárasztó volt, de bedőltem neki: Vagy-vagy.
Sokakat ismerek, akiknek Nádas az egyik magyar isten, aki megmondja. Én pedig az évek során elkezdtem egyre jobban borzadni tőle. Mert tényleg túl hosszú és unalmas. És most már egyszerűen pornográf. Gondolom valami nagy újítónak képzeli magát. És tényleg köldöknézegetés az egész.. Úgy él, mintha egyedül lenne a világon. Szóval igen eluntam, és 2006 szeptemberében feltette az i-re a pontot, azóta nem szívesen hallok róla.
Egy szűk, de nagyon befolyásos klán tagjának tartom ma. És titkon azt gondolom, hogy lehetetlen, hogy a könyvei több kiadást megérjenek. Bizonyára fizet érte, hogy beírják a példányokba, második, harmadik, satöbbi kiadás. Vagy pedig egy kiadás 100 példány.
Ha tényleg Nobel-díjat kap, nem fogok örülni neki. Mert az nem jelent mást, mint hogy ez a szűk klán óriási befolyással él a világban. És semmi jóra nem használják a befolyásukat, csak rosszra. Nem tudják, mi a szeretet, a közösség, mi a hűség. Na, nem sorolom. Igazi véglények.
Meg vagyunk velük áldva... :)))
Ja, és én bírom a Sorstalanságot. Bár mást nem olvastam Kertésztől, és persze, tőle magától ki tudok akadni. De mégiscsak 40 éve írta...

Gest anyó férje 2012.05.07. 20:48:21

Az egykori nagy zsidó generáció világszintű iparágakat alapított Magyarországon. Közülük némelyek egyúttal fő szponzorai voltak az irodalmi életnek, mint báró Hatvani. Javukra szól hogy igényesek voltak, másrészt nem csupán hitsorosaikat szponzorálták. Az alkotóerő különleges dolgokat hozott létre, valamit, amiről véleménytől függetlenül érdemes beszélni.
A mai kelet-európai zsidó irodalom legfőbb szponzora a Nobel-díj bizottság, az általa felkarolt érték nem több, mint amit lehúzunk a vécében naponta. A művész saját testváladékait ajándékozza a világnak, mint valami egzotikus totemállat a kopro-animista hitű négereknek. Egy szellemileg megfáradt generáció igyekszik felidézni azt a nagy pillanatot, amikor Móricka módjára sikerült felbosszantani a tanító nénit.
Nobel egykor dinamittal akarta boldogabbá tenni a világot, a bizottság meg a test exkrementumait szponzorálná az így felhalmozott bevételekből. Erre mondja a magyar ember: dinamitból szart csinálni. Csak fel ne robbanjon az elegy kéremszépen!

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2012.05.10. 12:32:00

hát ha kapott kertész nobelt, akkor ez a belterjes besúgó is megkaphatja

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2012.05.10. 12:38:51

@Vidéki: a külföldi „értelmiség” a szokásos le monde, spiegel-vonal.
ezek a farizeusok dekadensek már 1918 óta a hatalomban

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.05.13. 10:24:53

Akkor most végül mi is a legfőbb baj? Túl sekélyes? Túl profán? Túl elvont?

flora 2012.05.15. 19:30:58

@Lord_Valdez: Nem olvastam ezt a regényt, de régieket igen. Biztos, hogy nem sekélyes, nekem régen nem volt elvont, szerintem most sem, profánnak mindig profán volt. Letterforce idézi Radnóti Sándort: „nemcsak kozmikus és metafizikus hagyományaitól szabadul meg, hanem a pőre nemiség formájában elveszíti az olyan – meglehet – humanista vezérfogalmakkal is a kapcsolatát, mint a szerelem, a barátság, a szeretet és a szolidaritás.” - Na, ennyi, kedves Lord. Aki az olyan humanista vezérfogalmakkal mint szerelem, barátság, szeretet, szolidaritás, elveszti a kapcsolatot, az ne írjon regényt:) Sőt, azt gyanítom, hogy a környezetében is súlyos károkat okoz folyamatosan...

flora 2012.05.15. 19:32:10

Ja, és ne kapjon Nobel-díjat:) Mert rossz példát mutat:)

napvilág 2012.05.16. 13:30:56

Valami groteszk, mazochista önpusztító pszichózis uralta el az európai kultúrélet fórumait. Franciaországban Nádashoz hasonlóan ünnepelt Jonathan Littel, akinek "Jóakaratúak" című lidércesen silány, perverziókban és testváladékokban dagonyázó rettenete az elitista Gallimard kiadó gondozásában Goncourt díjat kapott. Torz lelkületük mániákus kivetítését a külvilágba az uralkodó klikk látványosan díjazza. Littel károkozása ráadásul jóval nagyobb, mert nem csak mintául szolgál a követőknek, de például Franciaországban, ahol a fertőzés mértéke a magyarországit is felülmúlja, nagy példányszámban kel el.

Az európai állapotokra mi sem jellemzőbb, mint az, hogy Németország kultúrpápája, aki megmondja, hogy ki a jó író és ki nem, Marcel Reich-Ranicki. Az ünnepelt kultúrkritikus, aki sokáig a Frankfurter Allgemeine Zeitung befolyásos irodalmi rovatát vezette (na vajon miért kap a Nádas, Konrád stb. társulat egy füttyszóra teret a FAZ-ban?), ifjúkorában a Szerov által megszervezett hirhedt lengyel ávó, az UB halálbrigádjaiban jeleskedett, melyek a háborút követően elmondhatatlan borzalmakat követtek el a sziléziai polgári lakosság soraiban. (Reich-Ranicki akkori UB-s kollégája, az aberrált tömeggyilkos Salomon Morel egyébként meglepő külső hasonlóságot mutatott Littel-el. Hogy lelki hasonlóság is van-e közöttük, arra a "Jóakaratúak" elolvasása szolgálhat támpontul.)

Ez a Reich-Ranicki pocskondiázta mérhetetlen hücpével a minap Günther Grass "Amit meg kell mondani" című versét.

napvilág 2012.05.16. 13:38:39

"soraiban" helyett természetesen "ellen"olvasandó. Morel áldozatai nagyrészt asszonyok és gyerekek voltak.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.05.16. 20:59:02

@flora:
Nem kívánom védeni Nádast, de szerintem egy regény színvonalát ez nem minősíti. Hogy mást ne mondjak Nabokov Lolitája sem éppen példaértékű, mégis zseniális.

flora 2012.05.17. 20:26:02

@Lord_Valdez: Hogy a Lolita zseniális, azt 20 éves sznob bölcsészként olvasva még elhittem, de felnőtt emberként azt gondolom, hogy egyszerűen csak perverz :)

Karcolt lendület 2012.05.18. 11:35:48

Amikor egy művésznek nincs semmi ötlete és mondanivalója, akkor elkezd a testváladékokkal foglalkozni, a kritikusok pedig elnevezik polgárpukkasztásnak.

Csak abban a korban, amikor kötözött japán csajok lepisiléséről sem nehéz videókat találni, akkor milyen különleges, szokatlan és újszerű mondanivalója van egy író hasonló színvonalú művének? Ha valami undorító, az már művészet?

csíraborjú 2012.10.09. 22:38:39

Így, néhány nappal az irodalmi Nobel-díj odaítélése előtt olvasva írásod, megosztom veled néhány gondolatom.

Nem értem, hogyan lehet egy író írói munkásságát alapvetően világnézeti alapokon megítélni, még akkor is, ha úgy gondolod, hogy egy írónak szellemi tekintélyként morális példát is kell szolgáltatnia a közélet számára.

Azt sem értem igazán, hogy ha baloldali gondolkodásúnak tartott íróról baloldalinak titulált esszéisták állítanak valamit, miért kell azt rögvest bizonyító erejűnek tekinteni. Igazat és ostobaságot világnézeti hovatartozástól függetlenül bárki állíthat.

Arról is írsz, hogy Nádas sok helyen pornográf. Nádas valólóban sokat foglalkozik az emberi természet egyik égető kérdésével, a testiséggel, sőt az erkölcsi dimenzióitól lemeztelenített szexualitással. Prózájának szerintem fontos eleme a testről és a testiségről szóló, szemérmeskedés nélkül való beszéd beemelése az irodalomba.
Az irodalom is alkalmaz(hat) pornográf eszközöket az ábrázolásban (és miért is ne tenné?), akárcsak a pornográfiai is művészieket. Az őket elválasztó különbség azonban elemi: a pornó a pusztán használati tárgy, százasszög egyszerűségű (igaz, húsba vágó) igények kielégítésére szolgál. Iparcikk, akárcsak a vibrátor. Emellett merő klisé és durva karikatúrája az emberi szexualitásnak, és képtelen annak összetett ábrázolására. És ebben rejlik egyik fő veszélye: a sematizálás. (Ami egyébként a "rossz" irodalomnak is sajátja.)

Nádas prózája ekként alapvetően minden más, csak nem pornográf. Őt én éppen azért tartom nagyon tehetséges írónak, mert rendkívül összetett világot alkot, karakterei elevennek hatnak, és látszik rajtuk, hogy Nádas mennyire figyeli és ismeri az emberi természet rezdüléseit, küzdelmeit, bonyolultságát (ami messzemenően tükröződik a leplezetlenül testi tartalmú leírásokban és fejtegetésekben is). S teszi mindezt nem utolsó sorban nagy nyelvi tudással.

Nem tudom, hogy Nádas igazán esélyes-e a Nobel-díjra, márcsak azért sem, mert nem ismerem jól versenytársait. De ha idén ő kapná ezt az elismerést, az olyan örömmel és büszeséggel töltene el, mint egy olimpikon győzelme. Ezt az örömet és büszkeséget hiányolom soraidból, és legtöbb kommentelő véleményéből.

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

Nincs megjeleníthető elem

JOBBKLIKK

Nincs megjeleníthető elem

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása