Birkózás a történelemmel. Szent István király névnapjára

Konzervatorium I 2009.08.20. 18:05

A magyarok nem építettek világbirodalmat, és a magyar állam területe ma csak harmadnyi töredéke a történelmi országnak. Még sincs okunk az elégedetlenségre, ha sorsunkat a térség más országaival, vagy akárcsak a rokon népek történelmével vetjük össze. Őseink előtt népek tucatjai érkeztek Eurázsia pusztáiról a Kárpát-medencébe, s ma már nyoma sincs egyiknek sem. Világbirodalmak enyésztek el hírmondó nélkül, s a hazánkat pusztító mongolok birodalmából mára csak egy Oroszország és Kína közé ékelt ütközőállam maradt. A magyarok lehorgonyzása a nyugati civilizáció mellett, ha nem is volt problémátlan, de mindenképpen sikeresnek bizonyult.

Antall György írása

 
Könnyű egy sikeres, nagy ország polgárának megbirkóznia hazája történelmével. Irigykedve nézzük, milyen remek komédiákat tudnak az angolok csinálni magukról, saját történelmükről – erre Rowan Atkinson nagyszerű Fekete Vipera (Blackadder) sorozata a legjobb példa. A baloldali értelmiség azonban ott is nehezen küzd meg a múlt örökségével, és még mindig a Brit Birodalom emlékével harcol, pedig annak már több mint ötven éve vége. Lassacskán ők is beláthatnák, hogy a birodalmi múlt miatt sincs ok a szégyenkezésre. Az egykori Birodalomhoz tartozó területek – s nemcsak a „fehér domíniumok”, hanem az összes többi is – ma sokkal hátrébb tartanának a sokszor elátkozott gyarmatosítás nélkül. Ezt ma már a józanabb helyi elitek is elismerik. A Fekete Vipera-sorozatnál nem kevésbé remek Brian élete című film egyik kulcsjelenetében ki is mondják, csak épp a rómaiak helyett a briteket kell olvasni: „Mert a csatornázáson, orvosláson, boron, közbiztonságon, öntözésen, utakon, ivóvízellátáson és a közegészségügyi rendszeren kívül, mit tettek értünk a rómaiak?” (Ugyanazt, amit a britek Afrikában: békét hoztak. – Fúj, békét! Demagóg! – hangzik az öntudatos – baloldali – válasz.)
Jómagam talán ezért is vagyok kétségbeesve a magyar történelemmel, különösen pedig a magyar régmúlttal kapcsolatos, időről-időre elhatalmasodó elmebajtól. A történelmi sarlatánság legfontosabb terepei a magyar őstörténet – vagyis a magyarság eredete – és a Szent Korona története. S nemcsak azért, mert mint a messzi régmúltba nyúló dolgok, írásos emlékekkel nem, vagy csak alig dokumentálhatók, hanem azért is, mert a hivatalos verzió sokszor nem túl meggyőző, vagy túl sok kérdést hagy nyitva. Egyáltalán nem újság, hogy az akadémiai tudományosság hajlamos a megrekedésre, és hogy a nagy újdonságok sokszor – ha nem a legtöbbször – az akadémiai tudományon kívül születnek. Zolnay Vilmos kitűnő és elgondolkozató, A művészetek eredete című könyve Freud és Einstein példáját hozza fel, akik nem voltak az akkori elmekórtan, illetve a fizika egyetemi professzorai. Az előbbi gyakorló orvos, az utóbbi pedig szabadalmi ügyvivő volt a nevéhez fűződő korszakos felismerés megszületésének idején. Ám a kanonizált tudományosságot megkérdőjelező elméletek meghirdetői és követői nagyon sokszor a tudományos élet pereméről a teljes megőrüléshez jutnak el, és nem minden őrültről derül ki utóbb, hogy korszakos felfedező volt.
A magyar történelem viszont a teljesen megalapozatlan fantazmagóriák nélkül is nagyon izgalmas, s épp elég megoldatlan kérdést tartogat a jelenkor és a jövő történészei számára. Sok alternatív honfoglalás- és Szent Korona-elméletben van egy-egy okos megfigyelés vagy helyes megállapítás. Mint általában mindenben, itt is kettőn áll a vásár: a vadabbnál vadabb magyar őshaza- és Szent Korona-elméletekre a hivatalos kutatók egyre fokozódó ortodoxiával reagálnak. Nem lebecsülendő tehát a hivatalos tudományosság ellenséges merevségének radikalizáló hatása: a jó szándékú amatőrökből hamarosan zord őrültek lesznek. A történelmi fantáziálás gyorsan meghozza mérges gyümölcseit is, a különböző történelmi-politikai összeesküvés-elméleteket. De hát miért is várunk mást az ezer éve történtekkel kapcsolatban, ha az alig két évtizedes rendszerváltozásnak is megvannak a maga rémmeséi a „rózsadombi paktumról” és a szabadkőművesek aknamunkájáról?
*
A történetírás soha nem nélkülözi – különösen nem Kelet- és Közép-Európában – az aktuálpolitikai jelleget. Nem is olyan régen a politikailag (is) „németbarát” Hóman Bálint a német minta – a Karoling-kori és Ottó-kori német fejlődés – követését fedezte fel a magyar államalapítás vizsgálata során. Alig tíz éven belül (lényegében ugyanazon forrás- és ismeretanyag alapján) a kommunista Molnár Erik gyökeresen ellentétes következtetéseket vont le, és felismerte a Kárpát-medencében akkor élt korai szláv népesség civilizáló hatását a nomád magyarokra. Ebben sem nehéz felfedezni az élenjáró szovjet példa szolgai másolását visszamenőlegesen is igazolni kívánó történészi-politikusi törekvéseket. Mindez azért fontos, mert a történetírásba behatoló politikai sarlatánságnak van egy határozott „ellenzéki” íze is, mert az nemcsak az akadémiai tudományossággal szemben megfogalmazott „ellenzéki vélemény”, hanem leginkább a jelennel és a magyar múlt alakulásával kapcsolatos elégedetlenség kifejezése is.
Az elégedetlenség önmagában még nem volna baj. A jelennel kapcsolatos elégedetlenség nagyon is indokolt, s egyben fontos hajtóerő lehetne az ország előrejutásához. A múlttal kapcsolatos elégedetlenség ellenben kártékony, mert sehová sem vezet. Hasonlóképpen értelmetlen a sértettség, az elégedetlenség okainak a másokban történő keresése, a külvilág okolása kudarcainkért, azaz: a sérelmi politika. Erre pedig nekünk magyaroknak igen nagy hajlamunk van – egyéneknek, családoknak és az egész nemzetnek egyaránt.
Szerencsés országokban ősi katedrálisok, ép, s ma is lakott várak, ódon polgárvárosok, sok évszázados falusi házak, és a személyes történelmek nemzedékeken átívelő megszakítatlan láncolata őrzi a nemzeti, a helyi és a családi múltat. A családok gyarapodását sem szakította meg szinte minden generációban egy-egy háború, összeomlás vagy államosítás. Európának ezen a tájain azonban a nyugati ember számára felfoghatatlan dolgok történtek, s hazánkban az elmúlt száz évben is szinte minden generációt ért valamilyen rettenetes csapás.
Ráadásul a magyarok nem építettek világbirodalmat, és a magyar állam területe ma csak harmadnyi töredéke a történelmi országnak. Még sincs okunk az elégedetlenségre, ha sorsunkat a térség más országaival, vagy akárcsak a rokon népek történelmével vetjük össze. Őseink előtt népek tucatjai érkeztek Eurázsia pusztáiról a Kárpát-medencébe, s ma már nyoma sincs egyiknek sem. Világbirodalmak enyésztek el hírmondó nélkül, s a hazánkat pusztító mongolok birodalmából mára csak egy Oroszország és Kína közé ékelt ütközőállam maradt. A magyarok lehorgonyzása a nyugati civilizáció mellett, ha nem is volt problémátlan, de mindenképpen sikeresnek bizonyult. Gondoljunk bele: ha a honfoglaló magyarok az őshazában maradnak, ma orosz vagy ukrán útlevelünk lenne! Egyszóval elégedettségre, sőt még némi megalapozott büszkeségre is lehetne okunk. Egyúttal persze az önvizsgálatra, a realitások megtanulására is.
*
Szeretjük vagy sem, a nacionalizmus volt az utolsó három évszázadban a világtörténelmet formáló legfontosabb erő. Azt hinni, hogy a magyar nacionalizmus nélkül békesség uralkodna e térségben, tipikus baloldali értelmiségi illúzió. Még olyan kitűnő történészek is, mint Engel Pál, ebbe a tévedésbe estek, amikor azt feltételezték, hogy a magyar köznemesi tudat, és az ebből eredő xenofóbia – mely valóban sokszor irracionális, és a valóság ismeretét és megértését is gyakran messzire elkerüli – a Kárpát-medencei nyomorúságok legfőbb oka. A más nemzetek lenézése, megvetése, vagy akár a xenofóbia a régi, demokratikus hagyományú nyugat-európai nemzetektől, vagy az ottani liberális, szocialista vagy kommunista baloldaltól sem idegen. A nyugati civilizáció centrumának centrumát, az egykori Flandria és Brabant területén létrejött Belgiumot most készül ízekre szedni az egymásnak feszülő flamand és vallon nacionalizmus, s ma már az sem biztos, hogy a háromszáz éve, Anglia és Skócia egyesüléséből megszületett Nagy-Britannia kibír még száz évet. A brit vagy éppen a holland németellenesség pedig – mely 15-20 évvel ezelőtt, évtizedekkel a második világháború után sem tett különbséget a rendszer, a hitlerista nácizmus és annak legfőbb, bár nem egészen vétlen áldozata, a német nép között – legalább olyan irracionális volt, mint a szerbek, bolgárok vagy görögök napjainkban is élő törökellenessége.
A közép- és kelet-európai térség két sikeres nacionalizmusa a cseh és a román: az egyik polgári, a másik meg nagyon nem az. S a cseh vagy román xenofóbia sem kisebb, mint a magyar – csak sokkal ravaszabb. A magyar nacionalizmus egyik jellemző tévedése, hogy a világ felé a magyarság különbözőségét hangsúlyozza, ellentétben a cseh és a román nacionalizmus, mely a nyugattal való azonosságot emeli ki. A cseh nacionalizmus számára Prága cseh város, Csehország dísze (Caput Regni), míg a magyar nacionalizmus Budapest-ellenes. A cseh nacionalizmus a német Prag-ból cseh Praha-t konstruált, a magyar nacionalizmus számára a német Ofenből és Pesth-ből elmagyarosodott Budapest „a bűnös város”. A magyar nacionalizmus nem büszke fenntartások nélkül a Nobel-díjas magyar Kertész Imrére, mert zsidó – ellenben a cseh nacionalizmus a németül író zsidó Franz Kafkából nagy cseh írót faragott. A történelmi Csehországban – alig trianoni magyarországnyi területen – még 1939-ben is több mint hárommillió német élt, ma talán csak tízezer, s nemcsak a német történelmi helyneveket, hanem a történelmi családneveket is csehesítik. Ez történik közben a német nyelvű múlttal Szlovéniában is, a magyarral pedig Ausztriában vagy Szlovákiában. A hivatalos osztrák történetírás szerint a Batthyány-család és az Esterházy-család neves burgenlandi főnemesi famíliák, akik mellesleg szerepet játszottak a magyar történelemben is, a szlovák nacionalizmus pedig Csák Mátéban már régóta Matej Čak szlovák nemzeti hőst látja, aki küzdött a magyar elnyomás (Anjou Károly Róbert) ellen.
A magyar „nacionalizmus” akkor szolgálja jól a „náció” ügyét, ha Európának, tágabban pedig a nyugati világnak, melynek részei vagyunk, nem a különbözőséget, hanem a hasonlóságot mutatja be. Csak ha már megértették, hogy mi is egy vagyunk közülük, akkor lehet megértetni velük, mi az a többlet, amit magunkkal hozunk: egyedülálló nyelvünk, keleti örökségünk és nyugati jelenlétünk.
*
A magyar nacionalizmussal nem az a baj, hogy van, hanem az, hogy nagyon sokszor eluralják a délibábos illúziók, s a magyarok a vágyaikat legtöbbször összetévesztik a realitásokkal. A történelmi illúziógyártás egyik legfontosabb mezeje a már említett Szent Korona-tan. A koronaeszméből – a királyi hatalom személytől függetlenné váló absztrakciójából – előbb a „nemesi köztársaság” Werbőczy-féle megalapozása, majd a Habsburg-ellenes rendi ellenállás szimbóluma, a 19. században pedig – a Timón-féle újrafogalmazásában – a nemzeti királyság illúziója és a közös monarchia realitása közötti szakadék áthidalására tett kísérlet lett. Napjainkra azonban a Szent Korona-tan magába olvasztotta a magyar nemzettudat és a magyar politika összes furcsaságát. A mai értelmezésében a honfoglalás előtti keresztény magyar és pogány magyar, Urálon túli burját, sumér, kaukázusi, hun és avar örökség együtt kavarog „a Magyar Küldetés beteljesítéséhez az alapot megadó” szimbólummal. Egyesek pedig Szent István művét „a judeo-kereszténység oltár-trón szövetségének következtében” a magyarság eredendő értékrendjének felszámolására tett kísérletnek mutatják be. Hasonló szövegek nagyon gyakoriak voltak az 1930-as évek politikai szélsőjobboldalán, amelynek volt egy erősen kereszténységellenes vonulata – most azonban már összevegyül minden, össze nem illő dolgok, ősmagyar hitvilág és a kereszténység.
A Szent Korona talán a legszebb, de mindenképpen a legmisztikusabb uralkodói jelvény a nyugati világban. Voltaképpen mindegy, hogy hűvös aranyabroncsa érintette-e Szent István homlokát. Az államalapító legfontosabb öröksége nem a Szent Korona, hanem maga az ország. Életművét az idő igazolta, a magyarság – mint etnikum, majd nemzet – nem az ő tettei ellenében, hanem éppen azoknak következtében maradt fenn, míg a szkíták, hunok, avarok, kunok, besenyők mind eltűntek a történelem viharaiban. Öröksége egyben nagyon is egyértelmű, s nem választható el benne a kereszténység a magyarságtól, az európai jelenlét az állami önállóságtól. 
Szerző: Antall György
 
(Kép: Szelényi Károly)


A bejegyzés trackback címe:

https://konzervatorium.blog.hu/api/trackback/id/tr101324601

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Orbán és Perez; Izrael; Nemzetgazdaság 2009.08.27. 11:32:27

Míg az egész "jobbos médiának", Reakciónak és a Konzervatóriumnak az orosz befolyás fáj leginkább (érdekes módon csak ez); addig minekünk beszélnünk kell egy olyanról, amit csak a náczik emlegetnek. Ugye mindannyian emlékszünk simon perez, li...

Trackback: Schlomo Morel - amit tudnia kell mindenkinek 2009.08.21. 18:26:11

Jacob Berman a Swietochlowice nevű felső-sziléziai kisváros (német neve Schwientochlowitz) mellett létrehozott kommunista koncentrációs tábor parancsnokának egy 26 éves, zsidó származású volt partizánt, Shlomo Morelt nevezte ki. A swietochlowice-i tábo...

Trackback: Masaryk és a latin - intés a szlovák testvéreknek 2009.08.20. 20:34:24

Tomáš Garrigue Masaryk, Csehszlovákia első miniszterelnöke azt írta egyszer, hogy az új ország himnusza ne cseh és szlovák nyelvű legyen, a sok nemzetiségre való tekintettel; s az ország pénzére sem csehül vagy szlovákul írjanak, hanem latinul. Mindezt...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2009.08.24. 17:53:33

@Lord_Valdez: olvassa el László Gyula A honfoglaló magyar nép élete című művét. Ott megtalálja, mi volt az Árpád-ház.

dobray · http://mandiner.blog.hu/ 2009.08.24. 18:02:05

@Bell & Sebastian: ki tagadta a Szent Korona-tant? Csak épp inkább asszem Eckhardt Ferenc álláspontján vagyunk.
@budai zöld: @Csomorkány: A táltos mellékes volt az ősi hitvilágban, a főfőnök a nagycsalád feje volt, mivel az ősi magyar társadalom nagycsaládokra épült. Ennek az össznek a feje, a magyarok nagypapája volt a király. A király sokkal fontosabb volt a táltosnál. Cumpa a ködevőknek, csókoltatás. Ennyit a táltosegyházról.
@Sutty: a nyelvünk egyedi. Ez nyelvtudományi tény. Ha egy kicsit is vázolod a magyar nyelv milyenségét, akkor ezt a nyugatiak is elismerik. Hogy elsőre akármilyen balkáni katyvaszt hallanak, az nem érv. Hogy a nyelvünk egyedi, az azonban csak semleges tény, nem értéktelített megállapítás.

rosta 2009.08.24. 18:09:35

@Bereznay András: "önmagában is mutatja mennyire értelmetlen a folyó marakodás."

Hm! :(

Sutty 2009.08.25. 07:46:17

SzilvayG (dszg) : nyelvünk egyedisége: kitörölhetjük vele az európai úniós fenekünket. szláv, nem igazán szép nyelv a miénk, világviszonylatban. függetlenül attól, hogy ezt nekem is évekbe tellett feldolgozni. lássatok neki angolul és spanyolul tanulni, felülni egy olcó repülőre, mert itt bizony elvesztünk...

Sutty 2009.08.25. 07:51:20

Bereznay: amikor már tényleg nincs épelméjű érv láthatáron, előkerülnek a tehetetlenség szobrai: marx, jobbik, rosszabbik. ezektől messzemenőkig jobb (better) ha elhatárolódsz, egyébként értelme nincs 21. századi létednek.

Sutty 2009.08.25. 07:53:03

rosta, most maradj csendben egy picit, talpnyalást egy pillanatra függesszük fel.

excopp 2009.08.25. 12:49:20

t. fórumtársak!
- Sutty véleménye - bár kicsit érdesnek érzem - többre tartandó annál, hogy átsikoljunk rajta (tényleg egyedi a nyelvünk...)
- amellett, hogy nem kívánom fikázni azt a nyelvet, melyet most éppen annak külső szövetén vitatunk, letenném a garast, hogy pont annyira egyedi, amennyire mondjuk a baszk, urdu, nyenyec stb.
- ettől még szerethető, mégha külső hallgatónak szemet (helyesebben fület) szúr a sok "e" hang, valamint a kifejezetten szlávos (szlovákos, szerbes) élhangsúly
- a váltakozó hangsúly az angolon és a latin nyelveken jól hallható ( a prozódiai alkalmasság miatt íratott sok opera újlatin nyelveken, és ezért hangzik jól ezeken)

- de nem szabad elcsodálkoznunk saját nyelvünkön, melyet cca. 16 milliónyian beszélnek világszerte, bár például a skót rendőrség területi szerveinek honlapjain mégcsak lengyel és szlovák(!) változat lelhető fel - a mienk nem annyira - és nem szabad elcsodálkoznunk saját kiválóságunkon (hogy ne mondjam kiválasztottságunkon) sem - a Szíriuszról való származás innen már csak pár lépés

- építkezni kellene már és tekintetünket az első ötszáz év dicsőségei meg a második fél évezred megpróbáltatásai felől a jövő irányába kellene fordítani - különben sosem kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy mi segélyezzük Svájcot (pedig Nobel-díjasokból meg olimpiai aranyérmekből nyomunkba sem érhetnek) - vagy ez utóbbi, lehet, hogy csak nekünk számít a n n y i r a (?)...

evil overlord (törölt) 2009.08.25. 12:52:55

A kisantant ügynökeinek :))))) hazudozása ellenére a magyar nyelvnek (a jövevényszavakon túl) semmi köze a szláv neyelvekehez (csakúgy mint a többi indoeurópai nyelvhez).

Csomorkány 2009.08.25. 18:10:43

@excopp: Bibó István két terméketlen emberfajtát ismer, a reakcióst és a forradalmárt, és szerinte e kétfajta terméketlenség egymást élteti. Valahogy ez jutott eszembe a hozzászólásodról.

Terméketlen dolog lenne az első ötszáz év dicsőségéről, és a második ötszáz év fájdalmairól megfeledkezve "építkezni", és ezen az sem változtat, hogy szintén terméketlen dolog mással sem foglalkozni, csak mindezekkel.

A magyar nyelv egyik sajátos szépsége egyébként pont az, hogy működnek rajta a klasszikus versmértékek, amelyek egy csomó nyelven nem. Nem sok nyelven tudsz ilyen szép hexametert összehozni: gépjárművezető-igazolványok kiadása

Viszont ahhoz, hogy a magyar nyelvnek ezt a szépségét észrevegyük, éppenséggel meg kell látnunk a hasonlóságát bizonyos nyelvekhez, pl. a latinhoz és a göröghöz, és a különbözőségét is más nyelvektől. Terméketlen dolog a teljes egyediséget hangoztatni, és terméketlen dolog tagadni a sajátos szépségeit. Mindkét terméketlenség kisebbrendűségi érzés szülötte, pedig hát ezen a nyelven írt Arany János és Ady Endre.

Ja, meg Devecseri Gábor, ha már az ő fölfedezését idéztem :-)

Bereznay András (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net/ 2009.08.25. 22:19:46

@Sutty:

Nem értem mi a bajod. Rosta megközelítése egyértelműen marxista, de tőlem nevezhetjük egyszerűen klasszikusan balosnak is, és ez lenyűgöző egy másik Konzis blogban kifejtett erőlködései láttán, ahol ugyanis semmi nem volt neki jó, mindenki libsi, bolsi meg effélék. (Nem ezekkel a szavakkal, csak tartalmilag) Olyan kicsisélgek, hogy az illetők harcosan nem azok, nem zavarják. Én ezt ezután mulatságosnak találom. Hol a hiba?

Miért kérsz számon érveket olyankor, ahol nincs mit érvelni, a hozzászólásnak a hozzászóló által választott jellegéből egyáltalán nem következik annak szükségessége. Vagy gondolat rendőrség működik, hogy csak ilyen vagy amolyan stílusban megengedett a megszólalás?

Ha rájöttél, hogy tévedtél, és észrevételed nagyon szükségtelen volt, hallgatlak.

Bereznay András (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net/ 2009.08.25. 22:25:56

@Csomorkány:

Teljesen igazad van, de szerintem ő másról beszélt. Vagy jó, hasonlóról, de más szempontból.

excopp 2009.08.26. 13:06:05

@Csomorkány:
- igazad van, a múltunkkal persze hogy kezdeni kell valamit;
- amire céloztam, hogy az-e a nagyság, amit mi annak tartunk (olimpia, Nobel-díj, nyelv, egyedülálló szenvedés- és küldetéstörténelem)?
- vagy pedig az a fajta erős középosztályra támaszkodó, kissé betonfejű, józan észhez forduló, inkább bizalomra és megbízhatóságra épülő, tisztességes tevékenységet (pl. munkát ) követelő és díjazó rendszer - mondjuk Svájc
(a svájci Dürrenmatt írta: a svájciak olyan büszkék az Alpokra, mintha maguk alkották volna; pedig ez esetben [szerinte] jóval alacsonyabbra sikeredtek volna...)

- és hát Bibó persze arra is felfigyelt, amikor vmi olyasmit írt, hogy "...nagyszerű dolog egy olyan nagy nemzet tagjának lenni, mint a német..." ez azt a rejtett jelentést magában hordozza, hogy kis nemzet tagjának lenni nem akkora büszkeség, továbbá, igen nagy fájdalom lenne (egy német számára), ha kiderülne, hogy a német nem is olyan n a g y nemzet
- sztem nincsenek kis nemzetek - az államterület, a népesség mellett (helyett) más mutatók is lehetnek kiemelkedők - hiszen a mi esetünkben is óriáisi dolog, hogy a történelem viharában megmaradtunk (a kurdok biztos irigyelnék a mi státusunkat és helyzetünket is...)

- a nyelvről szóló gondolataidat elfogadom (Devecseri után szabadon: a viadalok kapcsán én is bikapárti vagyok :-)

@Bereznay András
- igyekszem (és szerencsére sok ilyen embert ismerek)
- pl. azért (no meg a vita színvonaláért) szoktam bekukkantani ide is

Csomorkány 2009.08.26. 21:07:04

@excopp: Ugye volt már a kezedben magyar kártya? Svájc maga is tele van a hősi múltra való hivatkozással, más kérdés, hogy nekik az utolsó századokban kevesebb szívás jutott.

Ha majd bejön Örkény jóslata, és mi sem fogjuk érteni a "háború" szót, ezért a "vaníliafagyi" helyett fogjuk kérni, akkor nálunk is átalakulnak a múlt lényegi hivatkozási pontjai. Addig marad az, amink van. Helytállás néhány erősen szívás-jellegű személyes és nemzeti történetben.

Ha erre sem vagyunk büszkék, akkor nem vagyunk büszkék és pont. Úgy meg nincs jövőépítés.

___________________________ (törölt) 2009.08.26. 23:05:02

@excopp: "bár például a skót rendőrség területi szerveinek honlapjain mégcsak lengyel és szlovák(!) változat lelhető fel"

valahol ezt én pozitívnak érezném inkább, ti. hogy kevesebb arrafele a magyar bűnöző, mint a szlovák? vagy valamit félreértek, az is lehet

___________________________ (törölt) 2009.08.26. 23:11:50

@SzilvayG (dszg): ez egyébként határozottan jó ötlet, ezt a könyvet elolvasni, LGy teljesen komoly régész, nem fantaszta, nem Badinyi-Jós.

A fura az, hogy nekem az jött át belőle, hogy a magyarság lényegében egy török/türk nép, mint pl. a kara-kirgiz. Ami egy pöttyet meglepő, nem ezt tanultam az iskolában.

Sutty 2009.08.27. 08:15:08

Bereznay, ha nincs épelméjű érved, nem vitázom veled. Számomra ez nem méltó. EVIL OVERLORD ÉS MINDENKI: bizonyítsátok be, hogy a magyar nyelv NEM SZLÁV EREDETŰ! tessék! (legfőképp a szlovákra a lengyelre az oroszra (hanzgásban) és a románra hasonlít véleményem szerint legfőképp) kövezzetek meg, és próbájátok megmagyarázni hogy inkább német, angol, francia és a spanyol áll hozzánk közelebb. (a svéddel, finnel is lehet próbálkozni az jól hangzik, csaképpen azok sem szomszédos országok, egyik sem.)

Sutty 2009.08.27. 08:20:21

ha nem találtok ellenbizonyítékot, az bizony azt jelenti hogy szláv, bruzsnyák nyelv, ahogy én gondolom és ez lesz a realitás. a magyar nyelv agyonbonyolítottságát látom, ezzel sehol a világon nem tudunk érvényesülni. szépen kerekítgetjük a mondatokat, de az éle, az értelme a sorok között általában elvész, mivel az érv-szavak legtöbbször kimaradnak. úgy gondolom nem hibáztam, szláv, - és akkor meglehet próbálni bizonyítani, hogy nem az. az, hogy nem az - az nem bizonyítás, kevés, érv nélkül. nem hiszek a történelemkönyveknek. önámításban élünk (én kimaradnék belőle)

Sutty 2009.08.27. 08:28:17

azon is érdemes gondolkodnunk hogy az angol és a spanyol hogyan és miért lett világnyelv, a Földön élő embererek nagytöbbsége miért ezeken a nyelveken duruzsol, - és akkor értessétek meg velem a magyar nyelv szépségét. úgy gondolom, semmi értelme ezen brékelni, értelmét veszti - kisebbségi nyelv.

Csomorkány 2009.08.27. 08:32:40

@Sutty: arról már nem is beszélve, hogy az autópályán is mind szembejön.

Sutty 2009.08.27. 08:34:36

hogy miért szláv? nézzük az abc-t. szlovák (46 betű) á, dlhé á, a z dvoma bodkami, bé, cé, čé, dé, ďé, dzé, dž, é, dlhé é, ef, gé, há, chá, í, dlhé í, jé, ká, el, dlhé el, mäke el, em, en, eň, ó, dlhé ó, pé, kvé, er, dlhé er, es, eš, té, mäke té, ú, dlhé ú, vé, dvojité vé, iks, ipsilon, dlhé ipsilon, zet, žet. román: 1860-ig a románt cirill betűkkel írták.

A, Ă, Â, B, C, D, E, F, G, H, I, Î, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Ș, T, Ț, U, V, W, X, Y, Z lengyel: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż török: a b c ç d e f g ğ h i ı j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z (szóval inkább keleti mint nyugati nyelv vagyunk, ebben biztos vagyok)

Sutty 2009.08.27. 08:37:31

a nyelvek alakulásában nagyon nagyon nagy szerepet játszott a tömegvonzás is. a szomszédos országok nyelvei általában keveredtek, vagy nagy hódoltságok idején kibővültek.

Bereznay András (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net/ 2009.08.27. 11:02:34

@Sutty:

Teljesen kihozol a sodromból ezzel a tényleg buta „hol az érved, hol az érved” szajkózással. A sok sehova nem vivő, de a beszélőt nagyon mélynek föltűntetni próbáló trükkös technika egyike.

Nem megkérdeztem nagyon vilgáosan, hogy mi a jó égre kellene itt érv? Amivel idegesítesz, egészen egyszerűen nem idetartozó.

Mint, hogy eddig nem tudtad fölfogni, hátha most megy egy hasonlattal.

Így viselkedsz:

Én: Fáradt vagyok.

Te: Képtelen vagy érvelni.

Én: MIÉRT ÉS MIRŐL KELLENE?

Namost, ha erre adsz értelmes, odatartozó, tárgyszerű választ, maradt bennem az eddigiek ellenére annyi jóhiszeműság, hogy úgy fogjam föl, csak félreértettél valamit. Még kideríthetjük mit értettél félre és megbeszélhetjük, hogy egyáltalán ki mit mond, vagy akart volna. Ha nem adsz, menj a fenébe.

Sutty 2009.08.27. 11:10:56

"Mindig lenyűgöz, amikor a magukat hű de milyen nagyon jobbosoknak képzelők klasszikus marxista mahaságokat nyomnak, anélkül, hogy sejtenék, hogy azt teszik." úgy értettem, ezt nekem szántad. ha nem, bocs. Amire pedig érvet várok, az pedig az, hogy a magyar nyelv - tessék, érvet várok, mitől egyedi, miért kéne annyira büszkének lennünk rá? SzilvayG szólt be csúnyán, de nem fűzött hozzá semmit.

Sutty 2009.08.27. 11:19:20

Bereznay "A sok sehova nem vivő, de a beszélőt nagyon mélynek föltűntetni próbáló trükkös technika egyike" látom, jól ismered a technikád. Inkább maradok érdes, mintsem oldalakon át beszéljek, írjak érvek és élek nélkül..

Sutty 2009.08.27. 11:26:44

bereznay: "Teljesen kihozol a sodromból ezzel a tényleg buta „hol az érved, hol az érved” mutasd hol az érved, és máris nem sodródsz tovább, esetleg azt is bebizonyíthatnád hogy miért én vagyok a buta és nem Te. Tisztelettel.

Bereznay András (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net/ 2009.08.27. 12:04:29

Sutty 2009.08.27. 11:10:56

Abszolút nem neked szántam!

Ha megnézed. látod, hogy rostának címeztem. SŐT, amikor először reagáltam a meglepő észrevételedre és sejtettem, hogy valami félrértés lehet csak, külön kihangsúlyoztam rostát, hogy róla van szó. Ott van fönt, megnézhető.

A nyelv témához még csak hozzá sem szóltam! A gyarmatosítás ügyére mondtam, ő arról beszélt. Mondjuk ki is hagyhattad volna a további kettőt, megvárva ezt. Na.

evil overlord (törölt) 2009.08.27. 12:20:35

@Sutty: Hol írtam hogy köze lenne nyelvünknek a spanyolhoz, némethez, angolhoz meg svédhez (ezek mind indoerurópai nyelvek). A román nem szláv, hanem neolatin nyelv. Amúgy fordítva ülsz a lovon: neked kell bizonyítani, hogy a magyar szláv nyelv.
A magyar nyelv nyelvtudányi besorolásáról itt írnak:
en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_language
Ennél többet tőlem ne várj, nem az én dolgom kigyógyítani téged a téves eszmé(i)dből.

excopp 2009.08.27. 13:55:08

@Shenpen:

- lehet, hogy kicsit én fogalmaztam félreérthetően; mostanában egészen véletlenül vetődtem a skót rendőrségi honlapokra (www.scottish.police.uk) és ott láttam a lengyel meg a szlovák nyelvű verziókat - az arab, a héber, a mandarin mellett

- sztem ez pusztán azt jelzi, hogy olyan méretű a lengyel és szlovák náció (gondolom, vendégmunkások) az országban, hogy ilyen jellegű hozzáférést is akartak biztosítani - a rendőri honlapok inkább az érdeklődő nagyközönségnek, mint a bűnözői populációnak szólnak

- az ún. hate crime ( e jellemzően etnikai-faji alapú bűncselekmények) célpontjai között különben sok a lengyel - sajnos nem jegyeztem meg hol, de az egyik rendőri beszámolóban (annual report) a hate crime demonstrálásaként egy lengyel rendszámú (!) Opel Astrára festették a "go home" feliratot...

- (javítsatok ki, most emlékezetből úgy rémlik, hogy Lengyelországból (40 millió) és Romániából (20 millió) 4-4 millió ember vállal munkát külföldön - míg nálunk a legálisan munkát vállalók száma a 100 ezret sem éri el - mindez nem is kívánkozna ide, mert ez gazdasági kérdés, de kétségtelen, hogy a külföldi tapasztalatok jócskán formálják többek között az ítélőképességet, mégpedig annak azt a részét is, amelyik egy-egy nemzet egészséges önképének kialakításához elengedhetetlen)

- végül, bocs, hogy ilyen rendszertelenül és késedelmesen válaszolgatok, de alig akad most időm csatlakozni

excopp 2009.08.27. 14:19:04

@Csomorkány:
- bár nem vagyok nagy játékos, ismerem a magyar kártyát
- és amit mondtál, sztem nem ellentétes az általam mondottakkal

- a svájci grandeur-höz
- 1991-ben ( Svájc 700. születésnapján) egy kormányközi megállapodás keretében három hetet tölthettem (akkor zsaru voltam) Fribourg-ban
- a szakmai gyakorlat mellett elvittek egy Murten (Morat) nevű településre, ahol óriási felhajtással ünnepelték egy csata évfordulóját - ahogy vendéglátóink említették, itt Svájc az 1476. június 22-i ütközetben egy burgund fejedelmet (Bátor Károlyt) győzött le
- én mindig is szerettem a történelmet, de egészen addig nem is hallottam erről a csatáról - ott viszont a hősi múltnak egész napos felvonulással, emlékezéssel, utcabállal adóztak
- én tehát nem azt vitatom, hogy a múlt (akár a sikeres, akár kevéssé azon fele) felesleges vagy takargatnivaló lenne, hanem annyit, hogy azt is a helyén kell kezelni, ahogy az országunkat is
- egyébként az látszik, hogy (pusztán) a múltunkból nem tudunk megélni - még az egészen közeliből sem: hiába kezdődött most nagy ünnepségsorozat a vasfüggöny meg a falomlás - és az ebben játszott magyar szerep - felelevenítésére, néhány nappal a Merkel vizit után a német politika a Sólyom-affér kapcsán nem állt Magyarország pártjára (ahogy sztem a magyar külügy és kormányzat titkon remélte) - attól függetlenül, hogy én a szlovák lépést nagyon barátságtalannak tartom
- az ilyen esetek kapcsán különösen jólesik az emlékezés arra a Szent István királyra, aki akkor egy felelős nagyhatalom alapjait rakta le és közigazgatási szervezőmunkája egy ezredévre szólt - és István nem akart háborúzni, ám aki rátámadt, a rövidebbet húzta: minden háborúját megnyerte és méltán állhat előttünk
- látod, ez büszkeség, hogy volt ilyen királyunk...

Csomorkány 2009.08.27. 15:04:24

@excopp: Hirtelen nem tudok mit kezdeni egy ilyen kifejezéssel: "múltunkból megélni". A ragozott főnevet és a főnévi igenevet értem, de a kapcsolatukhoz nem tudok jelentést kapcsolni.

Ha valaki azt állítja, meg tudunk a múltunkból élni, valaki más meg azt, hogy nem, akkor én meg azt állítom, hogy bikmakk, és ez így már három egyenrangú állítás.

Az, hogy mi annak idején rendesek voltunk a keletnémetekkel, akkor is jó dolog, és büszkeség tárgya, ha most a németek szemetek velünk.

Megélni Szent Istvánból, meg a határnyitásból sem tudunk, de mindkettőre büszkék lehetünk, mintkettő ad olyan biztatást, hogy valahogy így kellene.

Bereznay András (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net/ 2009.08.27. 15:22:28

@Csomorkány:

Anélkül, hogy bármit is vitatni akarnék, megemlítem, mint szempontot, hogy a kelet németekkel nem annyira „mi” voltunk rendesek, hanem országló kommunistáink, akik ezt az új szelek fújásának és saját ezzel saját veszélyeztetett láttán, a maguk szempontjából hasznosnak ítélték. Mentették a bőrüket.

excopp 2009.08.27. 15:34:48

@Csomorkány:
- akkor közeledünk a lényeg felé

- a "múltunkból megélni" kifejezést abban az értelemben használtam, hogy hozzánk nem jut el az a gyakorlat, miszerint folyamatosan bizonyítani kell: a munkahelyen, otthon, iskolában, az államnak (közigazgatásnak, rendőrségnek) minden nap, illetve még sűrűbben: minden egyes alkalommal

- nem hihetjük azt (eléggé rögzültnek tűnő képek vannak bennünk), hogy a kereszténység védőpajzsa szerepéért, vagy a Trianon palotában (kétségkívül) elszenvedett igazságtalanságért, a legvidámabb barakkért, az új gazdasági mechanizmusért, a határnyitásért nekünk mostantól minden alanyi jogon jár: a juttatás, az elismerés, a presztizs, a kedvező országkockázati mutató satöbbi.
- szinte lakmusza ennek a gondolkodásnak a magyarfoci (így egyben): az a tény, hogy hazánk válogatottja Londonban hozta a 6:3-at, semmit sem mond el a magyarfoci MAI helyzetéről (vhol a 44. helyen állunk a ranglistán, dacára annak, hogy két ízben is VB-ezüstérmes csapatunk - volt)

- az is látszik, hogy a panaszkultúra gyakorlata zsákutca; ezért pl. én nemcsak felháborodtam a Sólyom-afféron (teljesen természetes emberi gesztus), de el is szomorodtam azon, hogy a külügy és a kormányzat nem tudta, tudja ennek belőni a súlyát; pedig ez az ő szakértelmükből természetesen következnie kellene - és mégsem
- a dolog MOST úgy fest, hogy semmivel sem vagyunk kedvezőbb diplomáciai helyzetben, mint a kissé rusztikus eszközt választó szlovákok - egy magyar diplomáciai testület nem reagálhat úgy, mint egy futballszurkoló vagy egy átlagpolgár
(most látszik meg a Göncz Kingai stratégia és az üreskosztüm-hatás)

- vagyis büszkeség és eredményesség, teljesítmény más (különböző) töltetű kategóriák

- vmelyik hsz-edben említetted Bibót; most nincs kezem ügyében a válogatás, de egyik írásában a párizsi békeszerződés után teendő magyar nyilatkozat - egy lehetséges szövegű - tervezetét írja le (ne feledjük, nagy kedvence volt Bibónak Ferrero munkássága - ha fel tudod lelni, nézd meg
- nem hiszem, hogy ma a magyar külügy egy ilyen szöveget meg tudna fogalmazni (ahogy azt meg végképp nem, hogy e szöveg vállalásához rendelkezésre állna a nemzeti egység
- ez a topic a "Birkózás a történelemmel" címet viseli - a történelem pedig nemcsak nagypolitika, hanem szerelem, gyógyítás, étkezés, utazás, munka, divat, nemzetkép, önbecsülés, szorgalom, iparkodás és balf@szkodás története - is

Sutty 2009.08.27. 16:04:55

evil: fordítva izgalmasabb! egyébként, szuperjó dolog ezt leválasztani. neolatin: ekkora baromságot. ködösítés. inkább orosz, de gondolom a végén azis kiderül, hogy az orosz is neolatin. francokat. bruzsnyák nyelv ez mondom neked a valót Michael Jackson! Ugyanis, borzalmasan hangzik egy nyugati fülnek. De tudjátok mit?! LEGYETEK BÜSZKÉK A SEMMIRE! IGAZI MAGYAR VIRTUS!

Sutty 2009.08.27. 16:07:20

evil, köszi a wikipedia-s linket, szó szerint megtaláltam URÁLI NYELV! Nagyon szép nyelv!! :D

sorompó 2009.08.27. 20:08:57

Hó!
A "demagógot" csak a magyar fordítók csempészték bele, az eredeti:
"... what have the Romans ever done for us?
- Brought peace?
- Oh, peace. Shut up!"

Raon 2009.08.27. 20:25:47

@Sutty: ez a primitívség, amit itt érvelésként villantasz, egy végtelenül toleráns művészi mércével mérve valahol már gyönyörű...
Ahogy látom, számodra nem az a fontos, hogy véleményt cserélj másokkal, hanem hogy mindenáron hangoztasd a magad igazát - és ha netalántán olyan (igazi) érvekkel szembesülsz, amelyekkel a magad szintjén nem tudsz mit kezdeni, már elő is kerül a jól bevált flém taktika. A cinizmus és a gúny jól bevált (ilyen formájában értékdegenerált) eszköze, hogy az egyszeri ember ne arra figyeljen, mennyire nincs értelme a szavaidnak, hanem azt lássa, mennyire felesleges válaszolni neked. A lényeg, hogy a végén te maradj a kerály.
Ügyes taktika, gartulálok - de ezért kár netezni, ennyi erővel magadban lálázhatnál egy csendes sarokba ülve is.

De ha érveket akarsz hallani - túllépve azon, hogy a wikit érdemi vitában érvként felhasználni kb. olyan, mintha az ember a tescoban keresné a minőséget, illetve kijelölve azt az alaptételt, hogy a kérdés kapcsán nem az ilyen-olyan érdekek vezérelte, áltudományos-korlátolt f.szságok hangoztatása a cél, hanem az olyasféle igazságok felkutatása, amelyek láttán az egyszeri ember puszta intelligenciával beláthatja, hogy azokban bizony lehet valami, és érdemes tovább rágódni rajtuk -; hát íme.

A magyar nyelv kérdésében Varga Csabát olvastál? Ha igen, és ezután mondod azt, amit mondasz, van miről beszélnünk. Ha nem - nincs.

evil overlord (törölt) 2009.08.27. 21:00:47

@Raon: Az adott esetben a wikipediás érv (miszerint a magyar nyelv uráli) stimmel. A gond csak az, hogy a pszichotikus barátunk nem fogta fel, hogy mit is jelent az uráli nyelvcsalád (gyk. a finn beletartozik, az orosz nem). Mondjuk ez nem csoda, hisz egy magyar mondatot sem képes helyesen értelmezni.
Amúgy nem olyan rossz a (z angol) wikipedia: ha a téma nem vonzza a trollokat/képzelgőket, akkor nem szokott gond lenni a minőséggel.

Raon 2009.08.27. 21:12:42

@evil overlord: hát... kevés vagyok én ahhoz, hogy nyelvészkedjek, de ezzel az uráli dologgal kapcsolatban eddigi ismereteim alapján inkább azt mondanám, hogy ez a mai uralkodó tudományos nézet. Amellyel nekem mindösszesen csak annyi bajom van, hogy kb. annyi érv szól mellette, mint ellene (és hát nem ez lenne az első eset, hogy a "modern kor felvilágosult embere" inkább odarittyent valamit, hogy legyen mit felmutatnia, mintsem beismerje, hogy a jelenlegi ismeretanyag alapján ebben a kérdésben nem lehet megnyugtatóan állást foglalni).

Abban viszont teljesen igazad adok, hogy az angol wiki nem is olyan rossz (néha a tescoban is találni minőséget) - engem inkább az általad említett trollkodásból fakadó megbízhatatlansági faktor zavar. Mérnökember vagyok, na, jobb szeretem a rendet. :)

evil overlord (törölt) 2009.08.27. 22:08:16

@Raon: Általában a mainstream tudományos elméletek közelebb állnak a valósághoz, mint a mindenféle romantikus ötletek. Abban persze igazad van, hogy a műszaki és természettudományok sokkal biztosabb talajon állnak, mint a humán tudományok.

Én sem vagyok nyelvész, de a
en.wikipedia.org/wiki/Uralic_language#Typology
alatt leírt jellemzők hihetőnek tűnnek. Az indoeurópai nyelvek jelentősen eltérnek ezektől.

Ha az ember ért az adott területhez (ami trollokra szerencsére nem jellemző), akkor azért van esély észrevenni, hogy hamisított információról van szó.

Sutty 2009.08.27. 22:39:08

Raon, igazán megfordítom amivel próbálkozol. Idejössz, senemköszönsz, érvek nélkül. Egyedüli érved hogy mérnökember vagy és szereted a rendet, megnyugvással. Igazi puhapÖtsü megoldás volt apafej. Evil, gratulálok talpnyalásodban!

Sutty 2009.08.27. 22:49:22

az angol oldalt nem olvastam végig. abban maradtunk, hogy gyönyörű, uráli nyelv a magyar is és akkor lehet kötözködni gyerekek, a semmin. a gondolkodásmód pedig ... a szokásos.. magyarok..

Sutty 2009.08.27. 23:15:50

de jófej is leszek, az orosszal karakteresen mellélőttem, - deha közelebbről megnézitek a kérdést, az - oroszul Уральские горы
Urál 2500 kilométer hosszan terül el Kazahsztán északi vidéke, a kazah sztyeppék világa, valamint Európa északi, jeges-tengeri partvidéke között, (itt lesz a finn kapcsolódás ) szélessége 50 és 170 kilométer között váltakozik

hu.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A1l_(hegys%C3%A9g) nagyon közel ért a tippem srácok pedig...

Raon 2009.08.28. 00:33:03

@Sutty: ez öngól volt, csimota. A közepes szintű személyeskedésemmel kaptál egy magas labdát, hogy jól bealázz, és erkölcsi győztesként villanthass valami érdemit is, erre...
Ott rontottad el, hogy én nem csak veled foglalkoztam, hanem a témával is - és kaptál egy kérdést. Tehát ha nem a válaszolsz Varga Csabás felvetésemre, csak azt bizonyítod, hogy amit leírtam, az igaz.

A linket köszönöm, de hadd idézzem magam: engem az igazságok érdekelnek, amelyeken érdemes tovább rágódni, nem az ezerféleképpen cáfolható finnugoros alapvetés izzadságszagú vadhajtásai. Varga Csabát azért említettem, mert
- totál egyszerű nyelven, egyszerű logikával érvel
- elkötelezett híve a magyar nemzeti értékeknek, de ez nem vakhit, így az általa leírtak alapján bárki eldöntheti, mit tart igaznak
- az általam eddig látottak közül messze a legértelmesebb elméleteket villantotta fel.
Ezt javaslom tanulámányozásra:
bookline.hu/product/home.action?type=22&id=29517

Egyébként, látva az itteni aktivitásodat, és egyáltalán nem kötekedő szándékkal megkérdezhetem, hány éves vagy? A neten ennek természetesen nincs jelentősége, mert az vagy, akinek látszol (vagy láttatno akarod magad), de ha huszonöt alatti ez a szám, az vsz sok mindent megmagyarázna.

Raon 2009.08.28. 00:41:34

@evil overlord: ezzel könnyű egyetérteni. Ezért is vagyok úgy ezzel, hogy amíg úgy érzem, nem tudok eleget egy adott téma kapcsán, inkább nem alakítok ki végleges álláspontot. A magyar nyelv származása kapcsán is nyitott vagyok bármilyen érvre - egyértelműen nemzeti érzelműnek vallom magam, de nem vagyok olyan elvakult, hogy mindenáron a Nagy Magyar Ősisteni Valóságot akarjam kihozni mindenből. Engem az igazság érdekel.

Pont azért, amit írtál, manapság nehéz jól tájékozódni. Sokan állítanak sokfélét, és aki nem elég rutinos az igazságkeresésben, könnyen elhihet olyanokat, amelyekről x idő múlva szégyenkezve láthatja be, hogy mekkora baromság.
Ezért gondolom úgy, hogy a nyitottság mellett alapvetően az indirekt bizonyítási módszerek működhetnek. Tehát nem elhinni érdemes az egyes elméleteket, hanem eltenni őket, mint egy lehetséges megoldást... aztán ha elég összejött, már össze lehet vetni, hasonlítani, mérni ezeket a lehetőségeket. Innentől a szummázás józan paraszti ésszel is elvégezhető. Az így nyert metszet sem feltétlenül lesz valós, de szerintem kisebb a hibázás lehetősége.
És hát természetesen a beszélgetés másokkal, az is fontos (ha nem a legfontosabb). Ha az ember nem a szabvány fekete-fehér vonalak menti akarja látni a világot, remek tippeket lehet kapni a legelvetemültebbnek látszó emberektől is.

evil overlord (törölt) 2009.08.28. 00:57:54

@Raon: Varga Csaba nem tűnik túl hitelesnek (feltéve, ha ugyanarról beszélünk: www.varga.hu/). Az angol és az ógörög mint magyar tájnyelv - hogy finom legyek - dermesztő ötlet.
Az előbbit fejtegető könyvéből idézek:
"Kérdés:
– Van-e indoeurópai nyelvcsalád?
Válasz:
– Nincsen! Ez csak mese.
Kérdés:
– Van-e finn-ugor nyelvcsalád?
Válasz:
– Nincsen! Ez is csak mese.
A ma magyarnak nevezett nyelv viszont volt és van, az emberi szellem hajnala óta s ez a nyelv és az ezt a nyelvet megteremtő alkotó szellem a mai európai
műveltség nemtője. Éppen ez az átka a magyaroknak."
Ezek után teljesen értelmetlen vele foglalkozni, bolond szegény, csakúgy mint a sumerológusok.
Sosem tudtam felfogni, hogy mi a búbánatos fenéért derogál egyeseknek a "halszagú" (nyelv)rokonság. Ha csak úgy működne hazánk, mint Finnország, nem lehetne okunk panaszra.

Amúgy a "hivatalos" nyelvészek vitáznak arról, hogy az urali (finnugor) és török nyelvcsaládok a közös altáji nyelvcsaládba tartoznak (több hasonló/azonos jellemzőjük van), de a többség nem fogadja el ezt az elméletet.

Hazafiaságról teljesen felesleges ennek az idiótának beszélned. Ritkán találni olyan példányt aki ilyen lelkesedésel mocskolja saját nyelvét.

peetmaster · http://nemdohanyzom.blog.hu 2009.08.28. 06:30:41

@evil overlord: nyelvügyben egyetértek veled, egyrészt szerintem se gond a nyelvrokonság akárkivel se, meg nincs is nagy jelentősége.
Nyelvet fikázni meg nem érdemes, ha valaki ismer egynél többet, akkor látja, hogy melyiknek mi az előnye, hátránya.

Sutty 2009.08.28. 10:19:04

Raon: mérnökember hozzáállásoddal... Olvastam e varga csabát? dehogy olvastam.. ésha te ajánlod, biztos hogy nemis fogok!

Sutty 2009.08.28. 10:19:59

"puhapÖtsü", gondolom fáj is és viszket is

Sutty 2009.08.28. 10:22:18

bírkózás a történelemmel. Ott tartottunk, a magyar uráli nyelv. Ezzel balkáni mivoltunkat próbáltam bizonyítani. Hogy miért? Mert az ilyen RAON féle balkáni mérnökember-trollok miatt hagyom el Magyarországot, egy jobb világ reményében. Ezzel a hozzáállással qrtak el mindent itthon, még 20 évvel ezelőtt!

Sutty 2009.08.28. 10:26:49

mivel elszeretném hagyni, már az országhatáron rájövök, hogy a magyar nyelvvel kitörölhetem a fenekem, sőt, világszerte is kitörölhetem. a terméketlen büszkeségről szólt a fámám. a magyarságról (és itt tisztelet a kivételnek).

Sutty 2009.08.28. 10:41:46

RAON, ha mégegyszer hozzám mersz szólni, érv nélkül ne tedd. köszi. (érv = szavaid hihetőségének bizonyítása is egyben)

Sutty 2009.08.28. 10:43:50

Raon 2009.08.27. 20:25:47
@Sutty: ez a primitívség, amit itt érvelésként villantasz, egy végtelenül toleráns művészi mércével mérve valahol már gyönyörű... ÉS BEVILLANTJA VARGA NONAME CSABÁT. KOMOLYAN APA, TE EZT KOMOLYAN GONDOLTAD?

Sutty 2009.08.28. 10:49:06

a két evil ezt figyeljétek: "Hazafiaságról teljesen felesleges ennek az idiótának beszélned. Ritkán találni olyan példányt aki ilyen lelkesedésel mocskolja saját nyelvét." (hol élsz Te? Rákosy idejében?)
Legalább egyedi vagyok, nemúgy mint Ti. Láttam a világot körbe (ezekszerint nemúgy mint Ti) és a realitás talaján maradva azt látom, lehetünk büszkék sokmindenre, de a nyelvünkre - jobban tesszük ha nem!

Sutty 2009.08.28. 10:51:32

(HATALMAS ILLÚZIÓKBAN LETTEK FELNEVELVE AZ EMBEREK MAGYARORSZÁGON, A REALITÁSTÓL JÓ MESSZE) (tisztelet a kivételnek. én ennek a rendszernek nem leszek soha többet része és van időm változtatni. Evil, Raon, gondolom nektek már leketyegett a háromnegyede, az ellenálláson kívül sokmindent nem tehettek)

Sutty 2009.08.28. 11:08:59

bizonyítottad hiteltelenségedet Raon, nem kell válaszolnod többet. és bocs az off-ért. útálom a trollokat

peetmaster · http://nemdohanyzom.blog.hu 2009.08.28. 12:32:03

@Sutty: technikai észrevétel: azt nem lehetne, hogy egy kommentbe írod a mondanivalódat? így kicsit zavaró, floodolás, akarom mondani, elárasztás/hebrencskedés-jellege van a dolognak.
BTW, nem gondolom, hogy a nyelv szép hangzásának oly nagy szerepe lenne. Az angol sokkal jobban algoritmizálható, a magyar meg tömörebb tud lenni a nemfüggetlenséggel meg a tárgyas ragozással.
Németül meg rengeteg tudományt műveltek magas szinten.
(hogy csak olyan nyelvekről írjak, amiken beszélek is)

Csomorkány 2009.08.28. 21:55:17

@Bereznay András: Pedig agyon is lőhették volna a keletnémeteket.

Nem vagyok én elájulva a posztkommancsoktól, ha jól meggondoljuk, a keletnmetek azóta is szabadon átmehetnek a magyar-osztrák határon, tehát Németh Miklósék csak annyit tettek, mint a skót a másik viccben (örömet szerzek a kutyámnak: megverem, azután abbahagyom).

Mégis: csak szimpatikus az olyan politikusi magatartás, amikor valaki úgy sütögeti a saját pecsenyéjét, hogy eközben segít másokon. A posztkommancsoktól nem sok ilyen telt, de ennyit 1989-ben ne vitassunk el tőlük.

Csomorkány 2009.08.28. 22:03:43

@excopp: Nehéz ügy. A Himunszunkban van egy ilyen sor, teológiai eretnekség, oszt mégis teli torokból énekeljük templomokban is: "megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt".

Ettől függetlenül a mindennapokban nem érzem ezt a jelenséget. Akkor már sokkal inkább a történelmünk elfelejtését.

Raon 2009.08.29. 00:59:22

@peetmaster: semmi gond, a tizenévesek korban (ami nem feltétlenül a fizikai testre, sokkal inkább a lélekre értendő) az ember általában nem képes lezárt egységben gondolkozni. Megír valamit, azután eszébe jut, hogy ezt kihagyta... újra megírja, megint kihagyta... stb. Ez a hat (vagy nyolc?) bejegyzés - nos, szerintem éppen elég információ.

Raon 2009.08.29. 01:11:09

@evil overlord:
Tiszteletben tartom a véleményed - bár én nem innen indultam ki. Mivel nem vagyok nyelvész, annak eretnekségét, hogy Varga szerint nincs ilyen-olyan nyelvcsalád, nem tudom érdemben megítélni. Ugyanakkor azt gondolom, talán nem is baj, hogy nincsenek efféle prekoncepcióim, mert így legalább nem korlátoz egy kész tényként sajnálatosan nem elfogadható ismeretanyag.

Varga esetében számomra az volt érdekes, hogy az említett műben olyan gondolatokat vezetett le példákkal, amelyek
- szubjektív véleményem szerint zseniálisan intelligensek,
- objektíve nézbe pedig minimum elgondolkodtatóak.

Ami fontos - ahogy nem kezd el habzani a szám arra, ha kiderül, hogy a magyar nép nem a Szíriuszról jött, ugyanúgy nem vagyok érzékeny arra sem, ha egy elmélet azt pedzegeti, hogy a magyar őstörténetben bizony vannak felderítetlen értékek. Varga néhány állítása szerintem is minimum kétséges, de az említett könyv fő mondanivalója láttán... nos, a fenét érdekelt pár eltévedt gondolat.
Amit én megállapítottam Varga után (és nem kapcsán, hanem magamtól, bár kétségkívül az ő hatására), az az, hogy tulajdonképpen nem is az a fontos, hová tartozik a magyar nyelv, hanem az, hogy vita nélkül csodálatos (jó értelemben vett) mélységei vannak. Ez Varga Csaba elméletének lényege, a többin meg vsz csatázzanak azok a porfesszorok a MTA bunkereiben, akiknek más dolga nincsen, illetve csak ennyire futja.

evil overlord (törölt) 2009.08.29. 08:39:21

@Raon: Számomra az igazi gond nem a nyelvcsaládok tagadása - egy nyelvész már ettől is kiakadna - hanem ami utána jön (az érthetőség kedvéért raktam be az előtte levő sorokat), azaz, hogy a magyarság szarta az európai kultúrát (és népeket), közben mindenki tudja, hogy a székely szarta a magyart :)))
Az indoerópai nyelvcsalád tagadása azért marhaság (ez valamiért népszerű ezekben a körökben), mert elég egyértelmű, hogy az angol, német, francia, latin és az orosz nyelvek rokonok (ez saját tapasztalatból mondom, mondjuk az oroszról már csak nagyon ködös emlékeim vannak, de az esetekre és a nyelvtani nemekre még emlékszem).

Tudom, hogy az argumentatio ad hominem nem egy szép dolog (ebbe az is beletartozik, hogy hiszen múltkor is hülyeséget beszélt), de mivel nem egy tudományos cikkben akarok értekezni Varga állításairól, ezért talán megengedhető.
Szerintem éppen ezekben a körökben nagyon gyakori, hogy prekoncepcióból indulnak ki, pl. a finnugor elmélet egy összeesküvés a magyarság gerincének megtörésére (mint mondtam, nekem nem fájnak a finnek), az egész európai kultúra a magyaroknak köszönhető (múltkor még a hunok utódai voltunk, a kettő nem jön össze). Elég nagy képzelőerő kell elhinni azt, hogy a nyelvtudomány abból a prekoncepcióból indul ki, hogy be kell bizonyítani, hogy a magyar nyelv egy jelentéktelen (beszélők számát tekintve) nyelvcsalád tagja.
A példákkal azért kell vigyázni, mert szóegyezés/hasonlóság véletlen is lehet. A nyelvtudomány grammatikai szabályok meglétével (pl. agglutináció) és szabályos hangzóváltozásokkal operál.
Természetesen nem árt, ha az ember minden elmélettel szemben szkeptikus (a tudomány épp erről szól), de a különleges állítások különleges bizonyítékokat igényelnek + nem lehet egy tudományterület összes eddigi módszerét kivágni az ablakon.

Sutty 2009.08.29. 13:14:54

evil: "a finnugor elmélet egy összeesküvés" nem vagyok benne biztos hogy nincs kapcsolat. Sajnos nincs előttem a földgömb felülről, de az északi pólus környezetében egymáshoz elég közel helyezkedhetnek el az Urál és észak-Finn ország sztyeppéi. Szerintem csakígy készülhetett a mix, másképp nem tudtam feldolgozni.

Sutty 2009.08.29. 14:18:47

@peetmaster: külön versszakokban teszek hozzá mások kommentjeihez, személyeskedni nem szeretnék (hacsaknem rámtámad valaki) - szerintem így is elkülöníthető. Majd gyakorlom, hogyan tudnám másképp csinálni.

Sutty 2009.08.29. 14:21:26

@Raon: ne kötözködj. beszéltél már elég zagyvaságot.. Tégy hozzá!

Sutty 2009.08.29. 14:24:14

(egyébként, minden esetben megvártam a flood time-ot, ami 2 perc)

Sutty 2009.08.29. 19:16:27

Magyarországon egy picit óckodunk a magyar úti -és egyéb könyvektől. Nemazért az egyhuszért, van is benne ráció - hamár Ti is, szívesebben fogadjuk be az angolszász wikipedia-t, szívesebben használjuk a google.com -ot, szemben a magyarosított net / wikipedia esetleges csőlátóságától tartózkodva, - jogosan. A magyarság nagy hibáját a sok-sok agyonbonyolított idejű és csavarású mondatszerkezetek és ismeretlen, társadalmilag át nem élt külföldi jelentések magyarításával, a stíluselemek eltorzításával, pontatlanságával, tehetetlenségbe hajszoljuk - az igét. - A tetteinket.

Sutty 2009.08.29. 19:27:11

(*.jav elnézést a többszörösen összetett mondatért, nem álltam le vele bíbelődni - aki akarja, megérti tán. belekötni pedig, bármibe bele lehet - csak pontos érv nélkül nem érdemes)

Sutty 2009.08.29. 19:39:41

ÚJ ÉRV: Bécsben is van Szent Istvánhoz fűződő, komolynak tűnő ünnep, ha igaz a hír. Ide miért nem készül a magyar külügy??? www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=16696&Itemid=1

Sutty 2009.08.29. 19:44:18

Bécs, Pozsonytól csak 67km... Mi pedig odaadtuk ajándékba, azt is :(

Bereznay András (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net/ 2009.08.29. 22:31:37

@Csomorkány:

Önmagában ez így rendben is lenne, ha nem annak a hatalomátmentésnek lett volna a része amit azóta is élvez az ország. Gyűjtötték a jó pontokat.

Körülbelül ugyanazért nem tetszik, mint a cukros bácsi kedvessége amivel cukrot osztogat.

Csomorkány 2009.08.30. 08:46:14

@Bereznay András: Mondjuk a cukros bácsinak sem a kedvességével van a gond, hanem azzal, ami utána jön...

Ami a posztkommancsainkat illeti, ha a jobbosok tizedannyi helyzetfölismerést tudnának produkálni, mint ők, akkor a posztkommancsok ebben az országban labdába se rúgnának. De belénk rúgnak, mert helyzetbe hozzuk őket, és ők ezt fölismerik.

Ha a tavaszi választásra gondolok, még mindig összeszorul a gyomrom. Nem azért, mert a posztkommancsok megnyerhetik, hanem mert a FIDESZ elveszítheti.

Sutty 2009.08.30. 09:52:23

@Csomorkány: "a cukros bácsinak sem a kedvességével van a gond, hanem azzal, ami utána jön..." tapasztalt, éles szemű, reális, és vitathatlanul mulatságos észrevétel LOL!

Bereznay András (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net/ 2009.08.30. 17:51:59

@Csomorkány:

Igen, de gondolsz arra, hogy a kettő elválaszthatatlan? Azt hittem ez nagyon egyszerű. Azért kedves, mert tervez valamit majd azutánra. Vitasd ha akarod, én többé nem fogom. Üdv.

Raon 2009.08.30. 20:06:20

@Sutty: csak szólok, hogy feleslegesen ne erőlködj - nem érdemes hozzám szólnod, már többször bizonyítottad, hogy kár válaszolni neked, így számodra ez az utolsó ilyen elpazarolt bejegyzésem.

@evil overlord: úgy tippelem, csak a netes kommunikáció korlátai miatt beszélünk el egymás mellett, de szerintem érdekes az eszmecserénk, így nekifutok újra.

> a magyarság szarta az európai népeket

VCs nem ezt állítja, hanem azt, hogy létezett egy kőkori ősnyelv, amelynek lényegét a magyar nyelv egyedülálló szógyökrendszere miatt a magyar nyelv hordozhatja (vagy legalábbis máig megőrzött, sajátos belső logikája révén sokkal közelebb áll hozzá más nyelvekhez képest). A részleteket nem fogom beidézni - nem véletlen, hogy VCs száz oldal szán ennel a kifejtésére, minden ott van az általam kilinkelt könyvben -, de szerintem sok mindenre gondolt a szerző, sok oldalról körüljárja a problémás részeket, ezért elgondolkodtató a levezetés.
Ami szerintem, nála külön piros pont: külön kitér a példái kapcsán arra, hogy azok hogy festenek nyelvész szempontból (leírva az általad említett véletleneket/grammatikai szabályokat), és ezután fejtegeti a sajét dolgait. És meg kell mondjam, engem ezzel győzött meg (a pár neccesebb állítása ellenére) - mert lehet, hogy létezik ma uralkodó nyelvtudomány, de józan paraszti ésszel nézve sokkal logikusabb az, amiket és ahogyan ő fejteget.

Emellett azt hiszem, ezen a ponton érdemes tisztázni, hogy a nyelvi-kultúrális, és a nemzeti-történelmi vonatkozás mennyire nem ugyanaz. Én az első esetről beszélek, ez a magyarság szarta a többi népet dolog viszont a második vonatkozásban lenne értelmezhető. Ha ugyanis kizárólag kultúrkörként vizsgáljuk a magyarságot (de leginkább a magyar nyelvet), olyan letagadhatatlan tények sora merül fel, amelyeknek semmi köze nincs az elmúlt évtizedek nagy ősmagyar mítoszgyártási negatívumaihoz. Kezdve a legegyértelműbbel (Nagy-Magyarországon a magyar népesség aránya legjobb esetben is max. 55 % volt (a Monarchia idejének végére), a legrosszabban pedig 30-33 % (!!!) - mégis megmaradt a magyar nyelv), de akár nézhetjük a legkérdesesebbeket is (az örök nyelvész dilemma: ki kitől vett át szavakat és miért), a lényeg ugyanaz - aki csak azért elvet bizonyos lehetőségket, mert abból esetleg az jöhet ki, hogy a magyar nyelv tényleg különlegesnek számít európa más nyelveihez képest, az szerintem kb. ugyanolyannak számít, mint a szíriuszról jött magyarok hívője, csak az egyenes másik végén áll.

A finnugor összeesküvés elmélet a magyarság gerincének megtörésére remekül parodizálható ellenérv - de a finnugor vonatkozás ettől még lehet órási hülyeség. Talán nem véletlen, hogy a finnek már a múlt évezred végén letettek erről az ezerféleképpen cáfolható magyaros rokonságdologról (ezt tudtad? mit gondolsz róla?) , és ha az új kutatások fényében ők is ezt a vonalat választották, talán nekünk is érdemes lenne elgondolkodni a miérteken.

Egyáltalán szerinted hány magyar tud arról, hogy más országokban hogy gondolkodnak rólunk? Hogy a törökök és a japánok azt tanítják, mi lennénk a régi, elveszett rokonság?

Így kanyarodnék vissza beszélgetésünk kiindulópontjához. Én nem hiszek elvakultan a fentiekben, de abban igen, hogy mivel senki sem tud megnyugtató válaszokat adni ezekre a fontos kérdésekre, érdemes nyitottnak lenni mindenre, ami értelmesnek tűnik. Mivel a saját nyelvünkről, a saját kulturális örökségünkről van szó, nyilván nem lehet teljesen elkerülni a hibázást megkönnyítő érzelmi kötödést/kötöttséget, de törekedni lehet rá - és ha így téved az ember, az szerintem már vállalható. Viszont azt is érdemes látni, hogy a jelenleg zajló, főképp érzelmi alapú manipulációk (mert aki a Nagy Magyar Világbirodalomban akar hinni, az ugyanúgy tévelyeg, mint aki kategórikusan kijelenti, hogy márpedig SEMMILYEN különleges örökségünk nem lehet és pont) nagyon megnehezítik az igazságkeresést, és egyetlen esélyünk a tévedés elkerülésére, ha felismerjük és beazonosítjük ezeket a folyamatokat is.

Sutty 2009.08.30. 22:09:37

@Raon: "hogy a finnek már a múlt évezred végén letettek erről az ezerféleképpen cáfolható magyaros rokonságdologról (ezt tudtad? mit gondolsz róla?)" Azt gondolom róla, hogy a finnek olyan biztonságban jól érzik magukat odafennt és büszkék is magukra, hogy nincs szükségük mondákba keverni magukat más népekkel, csakhogy próbálják bizonyítani, ők jobbak annál mint mint amit letettek maguknak az asztalra.. Nincs kisebbségi érzetük. Nincs szükségük a lelki kapcsolatra a magyarsággal. Ellenben, ez rólunk nem mondható el, szívesebben kötjük magunkat a finnekhez, mint a volga menti sztyeppék őslakosságához. Mondhatni, 1000 éves illúziókat ápolgatunk. Tetszett ami írtál.

Sutty 2009.08.30. 22:21:12

@Raon: "> a magyarság szarta az európai népeket"
1., sajnos vagy sem,- tutter biztos hogy nem így van, csak sokunk hiszi ezt és ez alapján él, - politizál. (objektív szemszögből)

Lásd számítógép (Neumann János, aki egyébként, közelebbről tekintve Einstein-i származású, a maga nemében és full respect - mégis a magyarsághoz kötyjük - nagyon nagyon nagyon sok zsidó ember tudja, hogy kell az életét irányítania. ~Hogyan kell kiemelkedően élni..
C Vitamin, (Szentgyörgyi) de vannak könnyen megdönthető magyaros tézisek is (pl: a helikopter, vagy a gyufa amit agresszíven kötünk, biztos vagyok benne hogy illúzió :-)

3., Puskás Öcsi. Istenem, Isten nyugosztalja, de azóta sem tudtunk hasonló futball-tehetséget,- sem csapatot felmutatni. Az idő és a szelek változásával együtt lecsengnek a jelen pillanatok sztárjai, percekkel/órákkal később már produkál "jobbat" a világ.

A magyarok ezt nehezen ismerik fel.

Sutty 2009.08.30. 22:24:16

ui: a gyufát alá tudom támasztani! Amikorra a magyarság a gyufa feltalálását időzíti, akkoriban Kínában már TŰZIJÁTÉKOKAT és puskaport készítettek, exportra!

Csomorkány 2009.08.31. 08:14:44

@Bereznay András: Lk 16,8 Igen, a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál.

Ez Jézus egyik legtitokzatosabb példabeszéde, mindenesetre a hűtlen intéző szempontjából happy enddel ér véget: megmarad a hivatalában. Lehet, hogy a XXI. évezred eddigi magyar történelmét olvasom a Szentírásban?

evil overlord (törölt) 2009.09.02. 16:54:30

@Raon:
>> a magyarság szarta az európai népeket
>VCs nem ezt állítja
Ez esetben elnézést kérek, azt hittem, hogy ő is abba a társaságba (pl. Pap Gábor (?)) tartozik, akik azt bizonygatják, hogy a magyarok adtak mindent Európának.
A hasonló (nak tűnő) szavak szerintem nem elegendők bizonyítéknak, ui. az angol és a magyar nyelvtan nagyon eltér. A magyar szavak jelentős része szláv, germán és latin eredetű, de a nyelvtant mégsem vettük át, és a szavakat is átalakítottuk a magyar hangzásnak megfelelőén (pl. schola - iskola).
Varga bizonyos példái hibásak:
pl. same - számos (valójában azonos)
clutch, clench = kulcs, kilincs (kuplung ill. szorít)
loch - luk (tó, gael eredetű)
many - mennyi (sok)
any - annyi (bármi)
addende - adandó (nincs ilyen angol szó)
as - ösz (mint, mivel, ...)
más példái meg igen erőltetettek
cheapen - csappan
rent - áron ada (valójában latin eredetű, rendere)

> Talán nem véletlen, hogy a finnek már a múlt évezred végén letettek erről az ezerféleképpen cáfolható magyaros rokonságdologról (ezt tudtad? mit gondolsz róla?) , és ha az új kutatások fényében ők is ezt a vonalat választották, talán nekünk is érdemes lenne elgondolkodni a miérteken.
Erről nem hallottam. A wikipediában (angol, német) egy kanyi hang nincs arról, hogy vitatják az uráli nyelvcsaládot, ezért szerintem ez igen erősen kisebbségi vélemény lehet (a magyar szócikk végén szerepelnek más elméletek).

> Hogy a törökök és a japánok azt tanítják, mi lennénk a régi, elveszett rokonság?
Török nyelveknek nagy hatása volt a magyarra, sőt elképzelhető, hogy vérkeveredés is volt.
A feltételezett japán rokonságról tudok, de nem hiszem, hogy bizonyítani lehetne: genetikailag nem sikerült kimutatni a rokonságot. A legvalószínűbb magyar (finnugor) őshaza az Urál környékén lehettet, a japánok kelet-ázsiából származnak (arról vitatkoznak, hogy észak vagy dél). De legalább kedvelnek minket (politikusainknak inkább velük kellene bartátkozni, mint a kínaiakkal).

rosta 2009.09.02. 19:24:03

Ezt a linket nem tudom, hogy innen mentettem-e le, mindenesetre bekopizom, mert a tárgyhoz tartozik:

www.demokrata.hu/heti-hir/jottunk-messzi-keletrol

Csomorkány 2009.09.03. 14:40:25

@Bereznay András: Mármint a példázathoz? Szerintem roppant izgalmas. Különösen, hogy a tékozló fiú után következik.

Francois Mauriac szerint Jézus legmegszégyenítőbb példázata a keresztények számára. A hűtlen intéző legalább azért képes elengedni azt, amivel az emberek nem is neki, hanem a gazdájának tartoznak, mert maga is gazember. A világosság fiai meg egyszerűen képtelenek bármit is elengedni. Ezek után a gazda a hűtlen intézőt megtartja a hivatalában, mert ő legalább kijön az emberekkel.

A jobboldalon máig sem értik sokan, hogy hogyan lehet az, hogy a rendszerváltás óta ötből három választást a kommancsok nyertek. Sokat kellene elmélkedni ezen a példázaton. A kommancsok legalább a saját gazemberségük okán nem tartják magukat mindenkinél különbnek.

Sutty 2009.09.07. 12:34:15

@Csomorkány: "A jobboldalon máig sem értik sokan, hogy hogyan lehet az, hogy a rendszerváltás óta ötből három választást a kommancsok nyertek. " szerintem ezis dualista betegsége a népnek. "A hatalmon levőt le kell ütni." majd csapódunk jobbról balra a két véglet között.

Sutty 2009.09.07. 12:35:06

ez mindenképpen a kilátástalanságot és a csőlátást tükrözi

Sutty 2009.09.09. 02:12:40

az angol, az olasz, a spanyol úgytudom latin alapokra épülnek. Magyarországon az ügyvédek, a jogászok, a politikusok és az orvosok is erre épülnek. Mi, tudatlan bennszülöttek oroszra, németre, és blogtársunk kutatása alapján (köszi rosta) valójában: "A vizsgálat azt bizonyította, hogy a madjar törzshöz legközelebb álló eurázsiai populáció a mai magyar népesség." "A magyarság magjának ázsiai eredete immár teljesen bizonyos, de minél inkább haladunk a mai kor felé, érthető módon annál több bennünk az európai génekkel való keveredés." (nehezen hiszem el, hogy akkoriban még nem voltak Duna vagy Tisza menti falvak) ugyanis Il Tibisco (Tisza, in ungherese; in ucraino Тиса; in rumeno, slovacco e serbo Tisa; in tedesco Theiß) vagy ők is mongoloidok?

Sutty 2009.09.09. 02:20:41

(a., nehéz elismerni a volga menti sztyeppéket. b., a finnek lerúgtak magukról, c., ázsia még talán eladható...?)

Sutty 2009.09.09. 02:24:41

olasz szemszögből ungherese? ungorok? ungerek? mikis lehetünk valójában?

Sutty 2009.09.09. 02:28:40

hu.wikipedia.org/wiki/Ung_(foly%C3%B3) avagy, Alle fine del I secolo a.C. le legioni romane conquistarono la parte a occidente del Danubio dell'attuale Ungheria, la quale divenne la provincia romana della Pannonia. Il Danubio fu fortificato come uno dei punti importanti della difesa, numerosi imperatori arrivarono o morirono nella provincia. San Martino di Tours nasce a Sabaria (attuale Szombathely). In seguito alle invasioni barbariche, nel VI secolo il territorio venne occupato da vari popoli eurasiatici, sottoposti più tardi al regno degli Avari, popolazione di origine turcica. Il regno degli Avari fu distrutto da Carlo Magno nel 796.

Sutty 2009.09.09. 02:31:12

"In seguito alle invasioni barbariche, nel VI secolo il territorio" distrutto da Carlo Magno nel 796.

Sutty 2009.09.09. 02:36:15

Carlo Magno barbártámadásokról számol be, 796-ban. jóideig eltarthatott (kb 896), jó sok idő eltelt pontosan 1000-ig (túl pontos a szám), egyszercsak jött St. Stephano (akinek a szobra komárnóban figyel megáldatlanul) és rendett tett! hurrá

Hoggarty 2009.09.09. 16:57:05

@Sutty: Ide az van irva, hogy " a hatodik szazadi barbar betoresek utan Nagy Karoly (Charlemagne) 796-ban elpusztitotta a teruletet (szetverte az avar birodalmat) "

Sutty 2009.09.09. 20:42:27

@Hoggarty: köszi hogy segítettél lefordítani tökéletesen! az a lényeg, hogy a magyar időszámítás NEM 896-tól kezdődik és nem 1000-ben alakult meg.

Sutty 2009.09.09. 20:44:52

*.jav. nagy mixelt nép vagyunk, feltárhatatlan, pontatlan, egyedi nyelvvel és történelemmel.

Sutty 2009.09.09. 22:37:14

légyszi a többit is fordítsd le!! pl: "Il Danubio fu fortificato come uno dei punti importanti della difesa, numerosi imperatori arrivarono o morirono nella provincia. San Martino di Tours nasce a Sabaria (attuale Szombathely)."

Sutty 2009.09.10. 00:09:16

lehet hogy csak én bírkózom a történelemmel? ennek tökéletes értelmezésében is segítséget szeretnék! www.ewtn.com/library/mary/stepmart.htm ha egyről beszélünk, megértettem hogyan függ össze az ókori Róma Athén-nel és Israel-lel.

Hegyesi Noémi 2009.10.31. 08:45:58

Felhívjuk a téma iránt érdeklődők figyelmét, a tanulmányhoz szorosan kapcsolható Elisabeth Faltin: A királyné c. műve. A könyv győzött meg bennünket, hogy tennünk kell elsősorban Gizella királynénk szentté avatása, s e mozgalom kiszélesedése révén magyarságunk téveszméi ellen.
A VILÁG MAGYARJAIHOZ!
Meggyőződésünk, hogy a magyarok földje első királynéja, Szent István királyunk feleségének Gizella királynénk személyét, tevékenységét a világ előtt homály fedi. Ami megismerhető volt, olyannyira ellentmondásos, hogy a legbuzgóbb hívőt is elbizonytalaníthatja, akár idősebb, akár fiatalabb személy is az illető.
Minden vágyunk, hogy mielőbb tisztázódjon az első szent magyar királynénk, Gizella személyisége, ezért az alábbi óhajjal indítottuk útjára felhívásunkat.
„Aki hallja, adja át!”
Spontán módon Gizella királyné kör jött létre barátaimmal, jó ismerőseimmel, akik elolvastuk Elisabeth Faltin: A királyné c. művét. Azóta már tudatosan szervezzük a Gizella királyné köröket. Kizárólagos cél: ismertté tegyük Szent István királyunk feleségének, a bajor származású magyarrá lett királynénk életét, felélesszük kultuszát, elősegítsük szentté avatását. Gizella királynénk életéről szóló legátfogóbb, történelmileg hiteles, olvasmányos, igazán érdekfeszítő regény a már említett: Elisabeth Faltin: A királyné, mely az elmúlt évben jelent meg a Novum Verlag kiadó gondozásában.
A mű az államéletben és a magánéletben egyaránt nagyszerű teremtést állítja középpontba, egyben közkinccsé teszi a korszak történetét. Mind a kor leküzdött nehézségei, mind a királyné – és természetesen a király –, továbbá környezetük tevékenysége méltán állítható korunkkal párhuzamba. Napjaink értékvesztése közepette nem hanyagolható el, hogy példaként állítható lánykáink, fiaink elé!
Azon vagyunk, hogy a világon mindenki tudjon a könyv megjelenéséről, mind többen és többen olvassák, tanulmányozzák, és baráti beszélgetések közepette méltassák, terjesszék Gizella királynénk életszentségét.
Reméljük, hogy a könyv elolvasása után sorra alakulnak országunkban és határainkon túl a Gizella királyné-körök.
XVI. Benedek pápa – született Joseph Alois Ratzinger, a németországi Marktl am Innben (Felső-Bajorország) – is felfigyel a méltatlanul háttérbe szorított Boldog Gizella életének a maga nemében páratlan nagyszerűségére, és oltárra emeli, szentté avatja.
Ezen cél vezérelte Gizella királyné életének kutatására és regénybe foglalására a magyar írót is, és ezen okból döntött a szerző, neve német helyesírás szerinti használata mellett.
Kérjük, tájékozódjon, bármely keresőbe üsse be: Elisabeth Faltin.
Legolcsóbb beszerzési lehetőség: webshop.animare.hu vagy bookline.hu
Bízunk benne, hogy Gizella királynénk kanonizációja következtében országunk nemzetközi megítélése is kedvezően változna, nemzettesteinknek pedig békét hozna.
Várjuk a szíves érdeklődéseket, visszajelzéseket a gizellakiralyne@gmail.com (Hegyesi Noémi) vagy a gizellakiralynenk@gmail.hu (Gulácsiné Somogyi Ilona) címre.
Szeretettel: Hegyesi Noémi

OLVASÓK SZÁMA

AKTUÁLIS TÉMÁINK

MANDINER

  • Hibás feed URL.

JOBBKLIKK

CREATIVE COMMONS

Creative Commons Licenc